Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0079-C0001
Номер на проект: 13-13-80
Наименование: Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период
Бенефициент: Община Чипровци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да бъде постигната повишена ефективност при разработването, организирането и провеждането на интегрирани публични политики на местно ниво, съвместно със заинтересованите страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта С оглед на успешното изпълнение на целите на проекта е необходимо: • Утвърждаване на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Изготвяне на подробен план за отчетност и контрол; • Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедура по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.; • Координиране на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и установяване на механизъм за наблюдение и контрол, с цел контролиране на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори; • Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации Основната цел на дейността е постигане на ефективност, задълбоченост и публичност при реализиране на политиките на община Чипровци. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Чипровци 2014-2020 г. При разработването на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Чипровци е необходимо да се следва структурното съдържание на стратегическия документ, заложено в Методическите насоки за разработване на Национална стратегия за регионално развитие 2014-2022 г., Регионални планове за развитие 2014-2020 г., Областни стратегии за развитие 2014-2020, Общински планове за развитие 2014-2020 на МРРБ: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за осъществяване на общинския план за развитие, с която да се уточнят проектите за неговото изпълнение, конретните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамките на дейност 3 е необходимо да се извършат следните поддейности: Подейност 3.1.: Набиране и анализиране на информация, статистически данни за приоритетните отрасли в местната икономика, включително и информация за кадровия потенциал за развитието им; социални и демографски показатели за тенденциите и възможностите на развитие на общината; Поддейност 3.2.: Представяне на анализа и общинския план за развитие на дискусионни форуми Подейност 3.3.: Осъществяването на проучвания относно обществената нагласа по повод визията, целите и приоритетите на община Чипровци за периода 2014-2020. Запознаване с конкретните проблеми и нужди на местното население, съчетано с препоръки, които да формират новите приоритети за развитие на общината в същия период. Изготвяне на задълбочен анализ на базата на анкетното проучване.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейностите са насочени към популяризиране на целите и очакваните бъдещи резултати от проекта, към повишаване нивото на информираност на обществеността посредством различни комуникационни канали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Агенция Про Уей ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 830 BGN
Общ бюджет: 53 185 BGN
БФП: 53 185 BGN
Общо изплатени средства: 53 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 185 BGN
2015 0 BGN
53 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 208 BGN
2015 0 BGN
45 208 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 978 BGN
2015 0 BGN
7 978 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Въведени правила за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 2 (Д) Разработен Общински план за развитие на Община Чипровци
Индикатор 3 (Д) Проведена информационна кампания
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Сключени договори с екипа
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: план- график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Разработен Общински план за развитие за периода 2014- 2020г.
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Осъществени пресконференции
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Изработен банер
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 15 (Д) Дейност 4: Изработени брошури
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Публикации на интернет- страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз