Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0080-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-11004
Наименование: Подобряване на териториалната мобилност на заетите в "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД
Бенефициент: "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Да се подкрепи географската мобилност на заетите в „Тера Инвестмънт“ ООД лица чрез организиране от работодателя на транспорт до работното място
Дейности: Дейност 3: Извършване на съобразен с работното време и местоживеенето на лицата транспорт. Необходимостта от тази дейност е породена от факта, че всички служители на „Тера Инвестмънт“ са ангажирани с поддръжката, управлението и обслужването на гостите на спа хотел БЕЛЧИН ГАРДЪН, който се намира в к. к. Белчин бани. Режимът на работа на заетите е сменен – 8 и 12-часов. До курортен комплекс Белчин бани няма обществен транспорт, освен това сменният режим на работа води до необходимост от предвижване по различно време от денонощието. Дейността по превозване на служителите ще се извършва съгласно детайлно описаните маршрути. Предвид смените на работа на работещите и населените места, които трябва да се обхванат, се идентифицират следните маршрути: Маршрут 1: Гр. Самоков – к.к. Белчин бани (директен). Този маршрут ще се изпълнява 6 пъти в рамките на едно денонощие, предвид големия брой на живеещите в гр. Самоков и различните смени на работа. Маршрут 2: К.к. Белчин бани – гр. Самоков (директен) - маршрутът ще се изпълнява 2 пъти в рамките на денонощие поради съчетаването му с другите маршрути. Маршрут 3: К.к. Белчин бани – гр. Самоков (през с. Белчин и с. Рельово). Този маршрут ще се изпълнява 4 пъти дневно. Маршрут 4: Гр. Самоков – с. Доспей – гр. Самоков. Този маршрут ще се изпълнява 2 пъти седмично съв връзка с транспортирането на 1 служител, когато същият е вечерна или нощна смяна. Маршрут 5: К.к. Белчин бани – гр. София – к.к. Белчин бани - гр. Самоков. Този маршрут ще се изпълнява два пъти седмично (в четвъртък и неделя) и ще превозва 7 служители от гр. София, които са на работа в дните от петък до неделя във връзка с натовареността на хотела през уикенда. (в участъка к.к. Белчин бани – гр. Самоков този маршрут съвпада с Маршрут 2, който се изпълнява ежедневно. В четвъртък и неделя пътниците по двата маршрута се комбинират) Средният брой на пътуващите по маршрутите ще бъде 8-9 човека, но той е променлив и зависи от сменните графици на работа и сезонната натовареност на хотела. Транспортът по описаните маршрути ще се извършва ежедневно в рамките на 12 месеца или общо 365 дни. С превоза на служителите ще бъдат ангажирани двама служители на „Тера Инвестмънт“, които притежават необходимата квалификация за управление на МПС и достатъчен професионален опит. Същите са на трудови договори в дружеството на позиция „шофьор“. С тях ще бъдат подписани допълнителни споразумения за работа по проекта. Превозното средство, което ще се използва – автобус Ситроен Джъмпер (15+1 места) е собственост на „Тера Инвестмънт“ ООД.
Дейност 1: Организация и управление на проекта. Дейността включва организационни дейности като: Сформиране на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, въвеждане на система за вътрешен мониторинг и контрол, подоговка и провеждане на тръжните процедури и управление на доставките, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Веднага след подписване на ДБФП ще се сформира Екип за управление на проекта. С членовете на екипа ще бъдат подписани граждански договори. На първото работно заседание ще се разпределят конкретните задължения и отговорности на членовете на екипа в съответствие с планираните в проекта и ще се разработи Времеви график за изпълнение на договора за безвъзмездна помощ, съобразен с проектното предложение, условията на договора и заложения план за действие. Екипът ще провежда регулярни работни заседания. Всяко заседание ще се отразява в протокол. Целта на заседанията ще бъде анализ на извършените към момента дейности, получаване на обективна информация за изпълнението на проекта в съответствие с договора, подготовка на съпътстваща документация по проекта, подготвяне на технически и финансови отчети, както и набелязване на конкретни мерки за отстраняване на възникнали проблеми.
Дейност 4: Визуализация и публичност на проекта. Екипът на проекта ще се стреми в процеса на неговото изпълнение да провокира широк обществен интерес и да поддържа постоянна публична осведоменост за неговото развитие и целева ефективност. Изпълнението на дейността ще започне през месец 1 с подготовка на информация за целите, дейностите, очакваните резултати и отпуснатата безвъзмездна помощ от ЕСФ. При изработване на информационните материали ще бъдат приложени правилата на Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд. Дейността ще се осъществи чрез следните стъпки: Подготвителен етап: Подготовка на информационно съдържание за интернет публикации, листовки, информационна табела и стикер за МПС. Етап на изпълнение: - Отпечатване на информационни листовки – 1000 бр., които ще се разпространяват на рецепцията на хотела сред неговите клиенти. - Отпечатване на информационна табела, която ще бъде монтирана на видно място в хотел „Белчин Гардън“. - Периодично отразяване дейностите по проекта и постигнатите резултати в интернет сайта на спа хотел „Белчин Гардън“. Предвидени са общо 3 публикации –в началото на проекта, след стартиране на дейнстта за извършване на транспорт и в края на проекта. - Изготвяне на стикер и поставянето му върху автомобила, с който ще се извършва превоза на служителите. - Инициализиране на всички печатни материали, генерирани в рамките на проекта, включително бланки за писма и факсове, образци за представяне на доклади и др. с логото на ЕС и името на програмата; Информационното съдържание на всички документи по информиране и публичност ще се изготвя от Координатора на проекта. Дейността по информиране и публичност ще започне от първия месец и ще продължат през целия период на изпълнение.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители. Във връзка с изпълнението на Дейност 3 Извършване на съобразен с работно време и местоживеенето на лицата транспорт и Дейност 4: Визуализация и публичност на проекта., проектът предвижда да се проведат конкурентни процедура за избор на доставчици на необходимото гориво за транспортното средство, което ще извършва превоза на работниците и за извършване на услуги по визуализация. Предвид размера на заложените в бюджета разходи и като следва разпоредбите на ПМС 69, екипът на проекта ще проведе процедури по чл. 12 ал. 1 на ПМС 69/2013г. Изпълнението на дейността ще стартира веднага след подписване на ДБФП с изготвяне и съгласуване с ДО на „График на тръжните процедури“. Следващата стъпка е свързана с подготовка на необходимата документация – заповеди, покани, образци на оферти и др. и проучване на пазара за потенциални доставчици. С тези задачи ще бъде ангажиран екипът за управление на проекта. След получаване на необходимия брой оферти и тяхната оценка, ще бъдат избрани съответните доставчици и с тях ще се подпишат договори.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АйВи Комюникейшънс ЕООД
"Тера Корп" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 994 BGN
Общ бюджет: 34 649 BGN
БФП: 34 649 BGN
Общо изплатени средства: 34 503 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 999 BGN
2015 26 505 BGN
34 503 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 799 BGN
2015 22 529 BGN
29 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 200 BGN
2015 3 976 BGN
5 176 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз