Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0034-C0001
Номер на проект: 13-22-35
Наименование: Повишаване на компетентността и уменията на служителите в Община Брегово
Бенефициент: Община Брегово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 11.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване знанията и уменията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще подготви план за действие и ще разпише конкретните ангажименти на всеки член. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, евентуални пропуски и начини за преодоляването им.
Дейност 2. Обучения за придобиване на ключови компетентности 2.1 Комуникативни и презентативни умения В обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 20 служители, осъществяващи административното обслужване в общината. 2.2 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация В обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 35 служители. Обучението е насочено към всички служители предвид важността на тематиката за добрия психо-климат на работното мяст, който от своя страна е предпоствака за ефективно изпълнение на служебните задължения. 2.3 Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи В обучението е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 20 служители, осъществяващи административното обслужване в общината.
Дейност 3. Обучение на служителите в Института по публична администрация Управление на промяната времето и стреса /сигнатура по Каталога за 2013 - ЧР–5/. В обучението ще се включат трима служители. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 часа. Целта на обучението е да се разясни кога и при какви обстоятелства се налага управление на промяната; да се развият умения за предвиждане на ефектите от промяната върху организацията и служителите, и разбирането на ролята на комуникацията в условията на промяна; да се представят техники за управление на промяната и да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна; да се усвоят правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето; да се разяснят основни принципи и техники за справяне със стреса на работното място. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 4. Компютърните технологии в административната дейност Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др. /. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 15 служителя от общинска администрация, кметове и кметски наместници. Продължителността на обучението е 60 уч. часа. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 5. Чуждоезиково обучение по английски език Езиковото обучение включва подготовка на служителите по английски език на начално ниво. В обучението ще бъдат включени 8 служители, които работат в областтта на международното сътрудничество и разработването на проекти с европейско финансиране. Продължителността на обучението е 100 учебни часа.
Дейност 6. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с проекта) и заключителна (за представяне на резултатите от проекта). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Изработка на химикали с логото на програмата. Флаш-памети с логото на оперативната програма и материали от обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
"СИП 2000" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 697 BGN
Общ бюджет: 86 422 BGN
БФП: 86 422 BGN
Общо изплатени средства: 86 422 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 86 422 BGN
2015 0 BGN
86 422 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 459 BGN
2015 0 BGN
73 459 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 963 BGN
2015 0 BGN
12 963 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Проведено обучение
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 21 (Д) Дейност 6: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) Дейност 6: Изработени брошури
Индикатор 23 (Д) Дейност 6: Банер
Индикатор 24 (Д) Дейност 6: Семинарни папки
Индикатор 25 (Д) Дейност 6: Блок-листи за писане
Индикатор 26 (Д) Дейност 6: Регистрационни форми
Индикатор 27 (Д) Дейност 6: Химикалки
Индикатор 28 (Д) Дейност 6: Флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз