Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0030-C0001
Номер на проект: 13-22-31
Наименование: Повишаване знанията и уменията на служителите в Община Сухиндол
Бенефициент: Община Сухиндол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.12.2013
Дата на приключване: 10.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни ангажименти по изпълнението на проекта. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски, които може да бъдат допуснати, както и възможностите за избягването им.
Дейност 4. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване с проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. На участниците в обученията ще се раздават блок-листи за писане с логото на програмата, изработени химикали, флаш памети брандирани с логото на програмата, съвържащи материали от обучението.
Дейност 2. Обучения по ключови компетенции 2.1 Комуникативни и презентативни умения В обучението ще бъдат включени 20 служители, на ръководни и експертни позиции на общинска администрация. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 2.2 Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализирането на интеграционните процеси В обучението ще бъдат включени 15 служители, пряко ангажирани с административното обслужване в общината, както и кметовете и кметските наместници, осъществяващи го по населени места. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 2.3 Социални отношения и ефективни преговори Продължителността на обучението е 3 дни, 20 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 20 служителя на ръководни и експертни позиции в администрацията. 1.4 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация Продължителността на обучението е 3 дни, 20 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 20 служителя.Обучението е насочено към всички служители в администрацията предвид важността на тематика за подобряване на социално-психологическия климат.
Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация 3.1 Публичен имидж – елемент на доброто управление /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-6/. В обучението ще бъдат включени двама служители. То е с продължителност 3 дни, 24 часа. Целта е да се представят подходи и решения за изграждане на ефективен публичен имидж, като елемент на доброто управление. 3.2 Управление на промяната времето и стреса /сигнатура по Каталога за 2013 - ЧР–5/. В обучението ще се включат трима служители, ръководни и експертни позиции, работещи в най-конфликтните и натоварени места в администрацията. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 877 BGN
Общ бюджет: 70 587 BGN
БФП: 70 587 BGN
Общо изплатени средства: 70 587 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 895 BGN
2015 47 692 BGN
70 587 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 461 BGN
2015 40 538 BGN
59 999 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 434 BGN
2015 7 154 BGN
10 588 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Д1: Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 6 (Д) Д1: Проведени работни срещи;
Индикатор 7 (Д) Д1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Д1: Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) Д2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) Д3: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) Д3: Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) Д4: Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 14 (Д) Д4: брошури
Индикатор 15 (Д) Д4: банер
Индикатор 16 (Д) Д4: регистрационни форми
Индикатор 17 (Д) Д4: папки
Индикатор 18 (Д) Д4: блок-листи за писане
Индикатор 19 (Д) Д4: химикали
Индикатор 20 (Д) Д4: брандирани флаш памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз