Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0026-C0001
Номер на проект: 13-22-27
Наименование: Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет
Бенефициент: Община Алфатар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Алфатар
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на обучение на служителите в общинската администрация Алфатар за ефективното и ефикасно изпълнение на служебните задължения, което ще осигури качествено и компететно административно обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: 1. Екип за организация и управление на проекта Избор на екип и разпределяна на функциите и задачите на всеки член от екипа. Набавяне с неоходимата нормативна уредба и документация по проекта. Изготвяне на план-график за изпълнение на дейностите заложени в проекта и на работата на екипа. Организиране на екипни срещи и изготвяне на протокол от работните срещи. Подготовка на финансови, технически, междинни отчети, доклади, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.
2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури Подготовка и провеждане на тръжна процедура; Изготвено технеческо задание за провеждане на тръжна процедура; съставяне на оценителна комисия; разглеждане и оценяване на получени оферти; избор на фирма изпълнител, която да извърши конкретната услуга.
3. Провеждане на обучение по ключови компетентности Дейността ще се реализира извън територията на община Алфатар. За това са предвидени съботно-неделни форми на обучение. Графикът за провеждане на обучението ще се осъществи за период от 3 месеца (в този период е предвиден и един резервен месец). За оптимална ефективност на обучението е предвиден екип от квалифицирани обучители. Модулът на обучението по ключови компетентности е: “Придобиване на знания и изграждане на умения за работа в екип”; Успешно преминалите участници ще получат сертификат.
4. Провеждане на обучения по Е-правителство: изграждане, умения от ИПА Дейността ще извърши чрез провеждане на следните модули: - Работа с електронно подписани документи (ИТО – 5); - Електронни таблици с MS EXCEL за напреднали (ИТО – 9); - Административно обслужване (ИТО – 4); горе посочените обучения се предвиждат да се извършат в близост до местоработата на обучаемите; ще се планира поръчкова заявка до ИПА при успешно класиране на проекто предложението. Графикът за провеждане на обучението ще се осъществи за период от 3 месеца (в този период е предвиден и един резервен месец).
5. Информация и публичност на проекта - Организиране на две пресконференции: встъпителна за оповестяване началото на проекта и заключителна за отчитане на резултатите от проекта; - За популяризиране на целите и дейностите по проекта ще бъдат разработени и разпространени дипляни, тефтери, химикалки; - Две публикации в регионален вестник; - Изготвяне на банер; Началото на изпълнението на дейността ще стартира до месец след началото на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 450 BGN
Общ бюджет: 26 430 BGN
БФП: 26 430 BGN
Общо изплатени средства: 26 430 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 430 BGN
2015 0 BGN
26 430 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 466 BGN
2015 0 BGN
22 466 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 965 BGN
2015 0 BGN
3 965 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Заповед на Кмета
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Изготвен план-график за работата на екипа за организация и управление на проекта;
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Изготвени протоколи от работни срещи;
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Изготвени отчети и доклади съгласно изискванията на ОПАК;
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Подготвени технически задание за провеждане на тръжни процедури;
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Налична документация, съпътстваща провеждането на процедурите;
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Сключени договори за изпълнение на обществени поръчки;
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Брой участници в обучението
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Брой обучени служители;
Индикатор 15 (Д) Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: - проведени пресконференции;
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: - изготвени и отпечатани дипляни;
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: - изготвени тефтери;
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: - изготвени химикали;
Индикатор 20 (Д) Дейност 1: - изготвен банер;
Индикатор 21 (Д) Дейност 1: - отпечатани публикации в регионален вестник;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз