Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0124-C0001
Номер на проект: 13-13-124
Наименование: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящия проект: • Постигане на ефективно функциониране на администрацията на Община Свищов; • Подобряването на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта В рамките на тази дейност ще се сформира екип по проекта. Той ще се състои от следните членове: Ръководител на проекта; Проектен координатор; Счетоводител на проекта; Юрист на проекта. Основни етапи при изпълнението на тази дейност: 1. Сформиране на екип по проекта; Проектният ръководител ще сформира екип експерти за всяка от позициите в екипа за управление на проекта. Избраните членове на екипа ще бъдат изпратени и до УО на ОПАК за одобрение. Екипът ще бъде съставен от експери, които ще бъдат отговорни за цялостната организация на дейносите – 1. Ръководител на проекта; 2. Координатор на проекта; 3. Счетоводител; 4. Експерт тръжни процедури, като Ръководителят на проекта ще има водеща роля при взимате на решенията, а между членовете на екипа ще бъде постигнат синхрон чрез разпределяне на задачите и отговорностите по проекта. 2. Разработване на длъжностни характеристики; На този етап ще бъдат разработени длъжностните характеристики на членовете на екипа по проекта. Те ще бъдат ясно дефинирани и разграничени. 4. Сключване на договори между екипа по проекта и община Свищов; След получаване на одбрение от УО на ОПАК на членовете на екипа ще бъдат склячени договори. В тях ще бъдат описани подробно отговорностите на всеки от членовете на екипа. 5. Осъществяване на първа работна среща; Събрание на екипа на проекта за обсъждане предстоящето изпълнение на дейностите по проекта и разпределени конкретните задачи в съответствие с длъжностните характеристики; 6. Изготвяне на програма и план-график за реазлизиране на всяка дейност. След сключването на договорите ще бъде изготвен и подробен план – график за реализиране на дейностите.
Дейност 2: Провеждане на процедури за обществени поръчки Изпълнението на дейността ще се изпълни на следните стъпки: 1. Разработване на документациите за провеждане на тръжните процедури за дейностите по проекта. 2. Съгласуване на разработените документации със съответните инстанции. 3. Провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта. 4. Набиране на оферти на фирми кандидати за изпълнители и оценяване на подадени оферти от специално назначена комисия. 5. Сключване на договори за изпълнение на дадените услуги между община Свищов и спечелилите фирми.
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация съгласно приетите Правила за мониторинг и оценка на публични политики и програми. За качественото им разработване ще бъде направено проучване и анализиране на наличните механизми за мониторинг, контрол и последваща оценка, при изпълнението на общински политики. Ще бъде разработен и Наръчник за прилагане на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от общинската администрация. В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение с 15 участници, представители на заинтересованите страни по проекта. То ще бъде проведено след разработването на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики и прилагането им на практика ще бъде основна тема на обучението. Участниците в предвиденото обучение ще бъдат поканени с писма – покани.
Дейност 4: Провеждане на обучение свързано с въведените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка. В рамките на дейността ще бъде организирано и проведено двудневно обучение „Въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на общински политики” с участието на 15 представители на общинска администрация Свищов. На него експертите, които са разработвали правилата ще ги разяснят и коментират с участниците за да могат да бъдат успешно интегрирани и изпълнявани от служителите на Общинската администрация Свищов. На участниците ще бъдат раздадени разработените наръчници за мониторинг, контрол и последваща оценка.
Дейност 5: Разработване на Общински план за развитие на Община Свищов за периода 2014 – 2020 г. Дейността е разделена на следните поддейности: Поддейност 5.1.: Провеждане на проучвания, необходими за разработване на общинските планове за развитие и изготвяне на социално-икономически анализ и SWOT анализ на Община Свищов В рамките на тази поддейност ще се извърши проучване на моментното състояние на община Свищов с цел събирането на необходимите, актуални към момента статистически и нестатистически данни за изготвянето на Анализа на измененията в социално-икономическия профил на община Свищов и SWOT анализа на община Свищов, което ще допринесе за качественото разработване на ОПР 2014 – 2020 г. В рамките на тази дейност ще бъде набрана и анализирана и информация относно заинтересованите страни. Необходимата информация ще обхваща сектори, свързани с общото социално-икономическо, културно и обществено развитие на община Свищов, както и действащите нормативни и ненормативни документи (програми, планове, информационни източници и др.) съдържащи оперативна и анкетна статистическа информация, допълваща наличната. Горепосоченото ще бъде реализирано чрез разработване и прилагане на матрица на информационна система, съдържаща всички показатели, необходими за извършване на проучването. Ще бъдат организирани и проведени и три фокус групи с представители на заинтересованите страни. Основна цел на тези фокус групи ще бъде да се идентифицират цели и приоритети, които да бъдат заложени в Общинския план за развитие 2014 – 2020г. След като информацията от проучването и от фокус групите е събрана и анализирана ще бъдат разработени следните анализи: 1. Анализ на измененията в социално-икономическия профил на община Свищов; 2. SWOT анализ на община Свищов; Поддейност 5.2.: Разработване на актуална Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов. В рамките на тази поддейност ще се разработи допълнителен стратегически документ: 1. Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов Поддейност 5.3.: Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на ОПР в периода 2014-2020 г.; На базата на получените и анализирани материали ще се реализира една от най-съществените дейности по проекта, насочена към разработването на ОПР на Община Свищов за периода 2014- 2020 г. В рамките на тази поддейност ще се извърши оценка на ефективното и ефикасното изпълнение на действащия ОПР. Ще се потърсят плюсовете и минусите на постигнатото, както и насоките за тяхното въздействие. Ще се потърсят и принципите на партньорство и координация между отделните административни структури и структурите на гражданско общество. Поддейност 5.4.: Разработване на Общински план за развитие на Община Свищов за периода 2014 – 2020 г. В рамките на тази поддейност ще се разработи Общински план за развитие на Община Свищов за периода 2014 – 2020 г. Дейнсотта ще се реализира от външния изпълнител, избран за реализиране на дейностите по обществена поръчка 2.
Дейност 6: Финално финансово и техническо отчитане на проекта. За финализирането на проекта ще се изготви: 1. Финален финансов доклад; 2. Финален технически доклад;
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще включва: 1. Пресконференция за откриване на проекта и за запознаване на медиите и обществеността с проектните цели, дейности и резултати; 2. Изработване на 300 листовки и информационна табела, нужни за популяризиране на проекта; 3. Изработване и публикуване на статии ( 2 бр. в местни вестници), информиращи за изпълнението на проекта и популяризиращи приноса на ЕС за осъществяването му; 4. Разработване на отделна информационна страница на интернет страницата на общината. Целта е в тази секция да се публикува текуща информация и съобщения за етапите на изпълнение на проекта, постигнатите резултати на отделните етапи; 5. Пресконференция за приключването на проекта и за запознаване на медиите с резултатите от реализацията му.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кредо -3М ООД
"Юнайт консултинг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 935 BGN
Общ бюджет: 74 514 BGN
БФП: 74 514 BGN
Общо изплатени средства: 74 514 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 514 BGN
2015 0 BGN
74 514 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 337 BGN
2015 0 BGN
63 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 177 BGN
2015 0 BGN
11 177 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Длъжностни характеристики
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Договори
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: План- график
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: проведени процедури
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: избрани изпълнители
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: сключени договори
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Разработени и въведени правила и методики за -мониторинг - контрол - последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация.
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Разработен „Наръчник:
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Проведено обучение
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Обучени представители на заинтересованите страни
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: проведено проучване
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: анализирани показатели
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: проучени налични документи
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: новонабавени статистически данни
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: социално-икономически анализ
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: SWOT анализ на Община Свищов
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Оценка на изпълнявания общински план за развитие
Индикатор 22 (Д) Дейност 5: Общински план за развитие на Община Свищов за периода 2014 – 2020 г.
Индикатор 23 (Д) Дейност 6: финален технически отчет
Индикатор 24 (Д) Дейност 6: финален финансов отчет
Индикатор 25 (Д) Дейност 7: Листовки
Индикатор 26 (Д) Дейност 7: Информационна табела
Индикатор 27 (Д) Дейност 7: Пресконференции
Индикатор 28 (Д) Дейност 7: публикации в печатните медии
Индикатор 29 (Д) Дейност 7: Информационна секция на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз