Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0031-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-31
Наименование: „Дом за всяко дете-2”
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Разкриване на нови социални услуги - ЦНСТ и ЗЖ
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. За успешната реализиране на проекта се сформира екип за организация и управление състоящ се от: ръководител, координатор, технически изпълнител и счетоводител. Ръководителят организира ежемесечни работни срещи на екипа за обсъждане текущото изпълнение на дейностите по проекта, възникнали проблеми и мерки за преодоляването им. За всяка работна среща се съставя дневен ред и протокол. За администрирането на проекта се осигуряват консумативи и канцеларски материали. Създава се вътрешна система за контрол и мониторинг. Изготвя се график за тръжните процедури по ЗОП. Подготовката на документация и провеждане на процедури по ЗОП, се изпълнява от избран експерт тръжни процедури. За всички членове на екипа се предвижда месечна такса за мобилна услуга. Предвидени са разходи за посещение в специализирани институции. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта се изготвят, подържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни с цел защита на личните данни. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа.
3. Подбор и назначаване на персонал и лица за експертни и подкрепящи дейности. 3.1. Подбор и назначаване на персонал за предоставяне на услугите. Определянето на длъжностите на персонала в 3 ЦНСТ и 1 ЗЖ се извършва съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-475 от 23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика. Изготвят се длъжностни характеристики. Кандидатстването, подборът и назначаването на персонала е съгласно изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство, чрез провеждане на конкурс.За целта се публикува обява в регионален вестник, в сайта на общината, поставят се обяви на информационното табло на входа на общината и в Дирекция „Бюро по труда”.Набирането и подборът на персонала се извършва от комисия определена със заповед на Кмета. Комисията по подбор разработва процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги в съответствие с разпоредбите на КТ.С одобрените кандидати се сключват трудови договори. Изготвя се и подържа лично досие на персонала.Служба по трудова медицина изготвя оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. 3.2. Подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности. - 1 психолог – консултира персонала на услугите, подпомага работата при преместване на децата и младежите в новоразкритите услуги, подпомага преодоляването на кризисни ситуации и съдейства за безболезненото преместване, спрямо конкретните нужди на всяко дете и младеж и член на персонала. - 1 юрист – дава правна консултация на персонала при изготвяне на документация за децата и младежите при преместването им в новоразкритите услуги и при необходимост ги представлява пред съдебните органи. - 1 хуманен лекар със специалност детски болести – необходим при подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите с увреждания. - 1 медицински специалист /фелдшер/ – необходим при подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите с увреждания. - 1 шофьор – за транспортиране на деца и младежи, които нямат нужда от специализиран транспорт за преместване. Всички приложни специалисти е необходимо да имат минимален релевантен опит минимум 1 година, консултанти и помощен персонал– 2 години релевантен опит.
4.Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в центровете за настаняване от семеен тип и защитеното жилище. 1.Подготовката и преместването на децата от специализираните институции и настаняването им в ЦНСТ и ЗЖ следва да се случи по щадящ начин за тях. След преглед и анализ на оценките на потребностите на всички деца и младежи с увреждания, които са определени за настаняване в новоразкриващите се социални услуги се изготвя план за адаптация и преместване. Плана е съобразен в максимална степен с конкретните потребности, степента на увреждане и спецификата на потребителите. В плана са включени посещенията на специалистите до съответните специализирани институции, където са настанени децата и младежите. Осъществяват се срещи между потребителите и персонала според индивидуалните нужди на всички деца и младежи с цел опознаване. Средно с всеки потенциален потребител /36 за ЦНСТ и 8 за ЗЖ – общо 44 деца и младежи/ се провеждат по две срещи с 3 специалисти от персонала - общо 88 срещи, като за срещите са планирани средно по 2 командировъчни дни. Предвидени са средства за посещение на лицата, които изпълняват експертни и подкрепящи дейности – за 44 потенциални потребители по 1 посещение от 2 лица /психолог и хуманен лекар/. Средствата за пътни разходи са определени средно за пътувания в страната до най-отдалечените точки в страната, където има специализирани институции. За целта са предвидени средства за командировъчни. Като резултат от адаптационните дейности се очаква създаване на доверително отношение между персонала и децата и младежите, които предстои да се преместят. При подготовката на преместването на децата и младежите в дейността се включват и семействата им, ако това е възможно. Паралелно с плана за адаптация се изготвя и план за преместване. По възможност няма да се премине към едновременно преместване на всички потребители, а поетапно в зависимост от оценката на потребностите. 2. Осигуряване на специализиран транспорт и апаратура за преместване на децата и младежите, чрез избор на изпълнител по ЗОП. По време на транспортирането потребителите се придружават от персонал от съответната услуга, лекар или медицински специалист според конкретния случай.
5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип В изпълнение на дейността се разкриват 3 Центъра за настаняване от семеен тип, всеки от които е с капацитет 14 деца /12 деца от специализирани институции и 2 допълнителни места за настаняване на деца от общността/ - общ капацитет 42 места, както следва:36 места + 6 от общността. Персонала на 3 ЦНСТ се състои от : 1 ръководител, 2 социални работници, 3 възпитатели, 1 психолог, 12 медицински сестри, 12 детегледачи, 3 готвача, 1 домакин/калкулант и 3 хигиениста. Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за завръщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Осигуряването на 24 часова грижи за потребителите изисква работа на смени на постоянен екип, обгрижващ децата. Осигуряване на постоянни грижи за децата: организиране на хранене, посещение на детска градина и училище. Осигуряване на достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи. Организиране на занимания за свободното време, съобразени с индивидуалните потребности на децата. Осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в услугата. Отпразнуване на лични и национални празници (именни и рождени дни, Коледа, Великден, и др. ) в ЦНСТ. Осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители. Осъществяване на взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата настанени в ЦНСТ. Избраният метод за управление е в съответствие с Методическото ръководство за условията и реда за предоставянето на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип.
2. Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване се организира и провежда информационна кампания. Всички документи и материали, разработвани по проекта се визуализират в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1828/2006. Информационната кампания се провежда през целия период на реализиране на проекта и включва: провеждане на 2 пресконференции /встъпителна и заключителна/; извършване на дизайн, предпечат и печат на брошури, листовки, химикали, папки; публикуване на обяви за набиране на персонал за 3 броя ЦНСТ и 1 брой ЗЖ и експерти и специалисти за подкрепящи дейности; периодично публикуване на информация в сайта на община Кърджали; информация по местния радиовъзел. Информационните материали се разпространяват на територията на цялата община.
6. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище –кв. „Байкал” В изпълнение на дейността се разкрива едно защитено жилище за младежи с увреждания с капацитет 8 души. Персоналът се състои от: 1 управител/социален работник, 2 възпитатели и 1 трудотерапевт и 1 медицински специалист. При предоставяне на услугата се прилага индивидуалния подход, съобразено с конкретните потребности на младежите. В новосъздаденото защитено жилище се осигурява среда, в която потребителите да водят пълноценен начин на живот съобразно възможностите си. С помощта на професионалистите се създава и поддържа среда, близка до семейната и подкрепа за самоорганизация на ежедневието. В рамките на услугата, младежите получат възможност за водене на нормален ритъм на живот, в който ще се редуват различени дейности (домакински, обучение, труд, свободно време, пътувания и др.), които ще се случват в различни пространства. Наред с това младежите получават медицински, стоматологични, психологични услуги и грижи извън мястото на живот; активен достъп до обществените ресурси (здравни, образователни, социални, културни институции, бизнес организации и др). Предоставят се услуги, съобразно нуждите и възможностите на младежите, насочени към развитие на потенциалите им, справяне с проблеми и трудности. Осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за младежите в услугата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 565 641 BGN
Общ бюджет: 357 936 BGN
БФП: 357 936 BGN
Общо изплатени средства: 357 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 357 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 205 445 BGN
2015 152 236 BGN
357 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 304 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 174 629 BGN
2015 129 400 BGN
304 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 817 BGN
2015 22 835 BGN
53 652 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз