Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0077-C0001
Номер на проект: 13-22-78
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Брацигово с помощта на надграждащи обучения
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 04.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Брацигово
Дейности: Дейност 1 „Провеждане на обучения в Института по публична администрация” В рамките на Дейност 1 ще бъдат реализирани обучения на служители на община Брацигово в Института по публична администрация. На база на идентифицираните потребности от обучения и съобразно типовете обучения, които се предлагат в Каталога на Института 2013 г., ще бъдат командировани 9 служители за провеждане на следните обучения, разделени в поддейности: Поддейност 1.1 - Обучение по "Връзки с обществеността" (ЕФ-3) – 3 дни, 24 часа – 1 човек Поддейност 1.2 - Обучение по "Административна стилистика" (ПР-4) – 1,5 дни, 12 часа – 2 човека Поддейност 1.3 - Обучение по "Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси" (ПР-18) – 1 ден, 8 часа – 2 човека Поддейност 1.4 - Обучение по Превенция на корупционния риск (УА-2) - 2 дни, 16 часа – 1 човек Поддейност 1.5 - Обучение по Configuring, managing and maintaining Windows Server 2008 Servers (Basic course) (ИТО-29) – дистанционна форма - 30 часа - 3 човека Обучението се извършва по предварително разработени от Института по публична администрация учебни материали и завършва с получаването на сертификат за завършено обучение.
Дейност 2 „Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” Дейност 2 надгражда дейност „Провеждане на чуждоезиково обучение по разговорен английски език за 12 участника” от проектно предложение с рег. № A12-22-152 от 01.04.2013 г. . В рамките на настоящата дейностжще бъде организиран надграждащ езиков курс по английски език с продължителност 150 учебни часа за 10 представители на целевата група. Занятията ще се провеждат в общината. Надграждането се състои в усъвършенстване на практическите знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа на служителите в общинската администрация.
Дейност 3 – Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани” Дейност 3 надгражда дейност „Провеждане на обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за 40 участника” от проектно предложение с рег. № A12-22-152 от 01.04.2013 г. . В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани” за общо 30 служители на Община Брацигово, разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни (2 нощувки). Обучението е модулно и обхваща: • Модул 1 – „Дискриминация и антидискриминационно законодателство” • Модул 2 – „Модерни и традиционни култури. Междукултурни отношения и интеркултурно взаимодействие. Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Обучението ще съдържа висока степен на интерактивност – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и др., които гарантират пълноценното участие на всеки един от обучаемите. Надграждането се състои в повишаване на знанията на служителите по отношение на видовете дискриминационни практики и присъствието им в ежедневието ни, законовите постановки за защита от дискриминация. Обучението ще осигури компетенции на служителите по отношение на придобиване на познания за културите и естеството на културните различия.
Дейност 4 – Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация” Дейност 4 надгражда дейност „Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и за подобряване на ключовите компетентности за 40 участника” от проектно предложение с рег. № A12-22-152 от 01.04.2013 г. . В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация” за общо 30 служители на Община Брацигово, разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни (2 нощувки). Обучението е модулно и обхваща: • Модул 1 - Стресори в работната среда, професионално прегаряне и умения за справяне; • Модул 2 - Изграждане на ефективни междуличностни отношения; • Модул 3 - Делова комуникация и ефективност на работното място; Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. За постигане на ефективни резултати формираните участниците ще се разделят на групи с оптимален брой обучаеми. Ще бъдат използвани интерактивни методи и техники, изцяло с практическа насоченост – отворени въпроси, презентации, дискусии, казуси и творчески решения, ролеви и ситуационни игри. За постигане на максимална ефективност, обучителите ще поддържат постоянна обратна връзка с обучаемите. Надграждането се състои в повишаване личните способности на служителите за създаване, поддържане и развиване на мотивираща работна среда, чрез осмисляне на теоретичните постановки и усъвършенстване на практическите си умения за справяне със стреса във формална и неформална среда. Допълнително ще се придобият умения за междуличностно общуване, като по време на обучението ще се акцентира върху осъзнаване на разликата между екип и група, трениране на добра комуникация в екипа, сработване на екипа, изграждане на желание за сътрудничество и усвояване на техники за справяне с възникналите конфликти и проблеми в екипа. Участниците ще придобият компетентности за екипна работа, разпределяне на отговорности и ще научат специфични методи за бързо и точно вземане на решения. На последно място ще се дадат основни знания на служителите за правилното структуриране на работния процес, определяне на приоритетните задачи и организиране на служебните задължения. Познаването на правилата, нормите и етичността на деловата комуникация ще даде възможност на служителите да се самооценят в този аспект и да работят в посока на коригиране на професионалното поведение. В рамките на обучението служителите ще могат да осмислят нормите за ефективна организация и да усъвършенстват уменията си за планиране, реализиране и поддържане на висока ефективност, чрез качествена делова комуникация.
Дейност 5– Обучение за „Работа с програмните продукти на Microsoft Office и подбряване на презентационните умения”. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение за подобряване на ключовите компетентности на общо 30 служители в продължение на 3 дни. Обучението ще обхване работа със следните програмни продукти - MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите комптетенции във връзка с работата с програмните продукти. Основната насоченост на тази дейност е към изграждане на умения за по-бързо и ефективно боравене със софтуерните програми, използвани в ежедневната дейност на общинските служители, както и усвояване на специфични презентационни умения и управление на проекти. Обучението ще повиши компетентността на обучаемите за планиране, организиране и провеждане на успешно презентиране. Знанията за цялостния процес на предварителна подготовка, провеждане и последващ анализ на презентирането ще им осигурят увереност в личните възможности при представянето на различни видове иформация, съобразно форума и публиките. Този тип обучение ще увеличи капацитета на администрацията от мотивирани служители, знаещи и можещи да я представляват в различни обществени мероприятия.
Дейност 6 „Информация и публичност на проекта” Съгласно изискванията на приложимите актове, дейностите по информация и публичност следва да осигурят информиране на широката общественост за финансовото подпомагане и резултатите от реализирането на проекта. При изпълнение на дейността стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Приложение 13 „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” към Насоките за кандидатстване. Предвидените дейности не дублират дейности по обществено консултиране или обсъждания, популяризиране и др., а са свързани с проекта като инициатива, финансирана на база договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейностите за информация и публичност, които съответстват напълно като обем и разпределение на основната дейност на проекта, са, както следва: 1. Провеждане на 2 пресконференции – в началото и края на проекта. Основната цел на въвеждащата пресконференция е да запознае широката общественост посредством местни и регионални медии с общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности, резултати, график за изпълнение на дейностите и източника на финансиране. Въвеждащата пресконференция ще бъде организирана непосредствено след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с оглед необходимото технологично време на избор на изпълнител за дейността „Информация и публичност”. Основната цел на Заключителната пресконференция е да обобщи постигнатото в рамките на проекта, да сподели „научени уроци” и „добри практики”; 2. 2 публикации в медии/регионални печатни и/или електронни медии. Първата публикация ще информира за целите на проекта и източниците на финансиране. Втората публикация ще представи резултатите от реализирането на проекта. Публикациите са необходимо допълнение към провеждането на пресконференции, тъй като в рамките на публикациите общинската администрация ще може да контролира съдържанието на публикациите, включително с оглед на коректното представяне на източника на финансовата помощ и съответната визуализация, което е основно изискване за информация и публичност на проекта съгласно Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. От друга страна публикациите дават възможност за насочване на конкретно съобщение към конкретна аудитория, дори и ако по независещи от Кандидата причини определена медия не отрази съществената информация в необходимия обем. 3. Предвидено е изработването на 1 банер за популяризиране на проекта, който ще бъде използван както в сградата на общината, така и по време на обучения или други публични мероприятия; 4. Временна информационна табела ще бъде поставена на видно място в сградата на общината, с необходимата визуализация. 5. Информационни брошури за проекта – 300 броя, предназначени за всички заинтересовани страни, с по-важна информация за реализирането на проекта, с индикативен график за изпълнение на всяка поддейност – за допълнително мобилизиране на вниманието на широката общественост. 6. Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на общината при изпълнение на дейност, поддейност или етап от поддейност, като същата ще бъде изпращана и до местни/регионални медии под формата на прессъобщения. Като минимум ще бъдат публикувани 5 текущи новини/разпратени 5 прессъобщения за изпълнението на проекта, индикативно по една новина/едно прессъобщение в рамките на всеки месец от продължителността на проекта. Стриктното спазване на изискванията за информация и публичност включва информиране на широката общественост и всички участници в проекта, че същият се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет” и се съфинансира от ЕСФ. По-конкретно, Кандидатът ще информира обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове чрез поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта, на флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти и думите „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде включено изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Ще бъде осигурена максимална публичност на съответните проекти в медиите, с оглед спецификата на проекта и интереса на медиите и широката общественост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"Конкредо" ООД
ГУСТОНЮЗ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 701 BGN
Общ бюджет: 88 499 BGN
БФП: 88 499 BGN
Общо изплатени средства: 88 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 499 BGN
2015 0 BGN
88 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 224 BGN
2015 0 BGN
75 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 275 BGN
2015 0 BGN
13 275 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Основен индикатор: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 1: Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой учебни часове
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Общ брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Брой преминати обучителни модули
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Брой служители, получили сертификат за преминат модул (индикатор за резултат)
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Общ брой обучени служители
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Брой обучителни модули
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Брой служители, получили сертификат за преминат модул (индикатор за резултат)
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Общ брой обучени служители
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Брой обучителни модули
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Брой служители, получили сертификат за преминат модул (индикатор за резултат)
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Брой проведени пресконференции
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Брой публикации
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: Брой изработени банери
Индикатор 26 (Д) По дейност 6: Брой временни табели
Индикатор 27 (Д) По дейност 6: Брой отпечатани информационни брошури
Индикатор 28 (Д) По дейност 6: Брой публикувани новини на сайта на общината
Индикатор 29 (Д) По дейност 6: Брой разпратени прессъобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз