Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0007-C0001
Номер на проект: 13-22-7
Наименование: Общинска администрация Бяла-ефективна и компетентна
Бенефициент: Община Бяла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 04.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Бяла чрез обучение в страната.
Дейности: Дейност 1. Обучения, проведени от Института по публична администрация 1.1 Управление на промяната времето и стреса /сигнатура по Каталога за 2013 - ЧР–5/. В обучението ще се включат шест служители. Заемащи ръководни и експертни функции, работещи в най-конфликтните точки от дейността на общинска администрация. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 часа. Целта на обучението е да се разясни кога и при какви обстоятелства се налага управление на промяната; да се развият умения за предвиждане на ефектите от промяната върху организацията и служителите, и разбирането на ролята на комуникацията в условията на промяна; да се представят техники за управление на промяната и да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна; да се усвоят правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето; да се разяснят основни принципи и техники за справяне със стреса на работното място. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 2. Обучаване на служителите по ключови компетентности 2.1 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. В обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е на сочено към всички служители в адиминстрацията, предвид важността на тематика за ефективността на администрацията. В него ще се включат 45 служители. 2.2 Лидерски умения и екипна ефективност; В обучението е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 15 служители, ръководни позиции в администрацията.
Дейност 3. Компютърни умения и ефективност на административната дейност В обучението ще бъдат включени 25 служители,кметове на кметства, кметски наместници, както и служители заявили желание за повишаване на квалификацията си. Продължителността му е 60 учебни часа. Тематиката на обучението ще включва: Комуникации в ИНТЕРНЕТ. В този модул ще се включи задължителният минимум от знания за безпроблемно комуникиране и обмен на данни чрез ИНТЕРНЕТ. (Електронни пощи, работа с архиви, обмен на файлове, търсене на информация, он-лайн комуникация, използване на социалните мрежи за търсене и обмен на данни и пр.). Запознаване с действащите Автоматизирани информационни системи за административно обслужване на гражданите, „Информационна сигурност” и как се постига в условията на автоматизация. Миграционно обучение за преминаване към EXCEL 2010, разширяване на знанията за работа с WORD – работа с формуляри, работа с циркулярни писма, защити на документи, колективна работа върху документи, необходимо за създаване на единен стил и продуктивност в работата. В обучението ще бъдат включени 25 служители, а продължителността му е 60 учебни часа. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 4. Чуждоезиково обучение по руски език Езиковото обучение включва подготовка на служителите по руски език на начално ниво. В обучението ще бъдат включени 15 служители, осъществяващи административно обслужване на гражданите и бизнеса. Продължителността на обучението е 100 учебни часа.
Дейност 5. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с проекта) и заключителна (за представяне на резултатите от проекта). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Изработка на химикали с логото на програмата. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Флаш-памети с логото на оперативната програма и материали от обучението.
Дейност 6. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще подготви план за действие и конкретни ангажименти на членовете на всеки член. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, евентуални пропуски и начини за преодоляването им.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
"СИП 2000" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 507 BGN
Общ бюджет: 84 064 BGN
БФП: 84 064 BGN
Общо изплатени средства: 84 064 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 064 BGN
2015 0 BGN
84 064 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 454 BGN
2015 0 BGN
71 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 610 BGN
2015 0 BGN
12 610 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Получени сертификати
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Проведено обучение
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Изработени брошури, банер, семинарни папки; блок-листи за писане, регистрационни форми, химикали флаш-памети
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: Проведени работни срещи
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: Проведени тръжни процедури
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: Изготвени междинни технически доклада


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз