Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0052-C0001
Номер на проект: 13-22-53
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Гълъбово за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Гълъбово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 04.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Гълъбово.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Гълъбово, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Обучение по компютърни знания и умения По тази дейност е предвидено да се обучат 31 служители, които последователно да преминат през обща подготовка за работа с компютър, след което усвоените знания да бъдат надградени с придобиване на умения за управление на файлове, работа с електронни таблици и бази данни.
Дейност 3 Обучение по английски език По тази дейност ще бъдат обучени 30 служители, които ще преминат през ниво А2 и В1, с което полагат основи за надграждане на знанията по английски език.
Дейност 4 Обучение по Ключови компетентности В дейност 4 са предвидени поредица от обучения по ключови компетентности като Ефективно лидерство, Умения за управление на времето и стреса, Комуникативни и презентационни умения, както и Социални умения за справяне конфликти.
Дейност 5 Обучение в ИПА По тази дейност са предвидени обучения по Връзки с обществеността и Работа с електронно подписани документи.
Дейност 6: Осигуряване на информация и публичност на проекта Дейностите за информация и публичност са задължителни дейности по проекта, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006, както и в съответствие с Насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Ето защо те ще бъдат изпълнени в съответствие с Приложение 13 към Насоките като чрез тях ще бъде визуализирана помощта от Европейския социален фонд и ОП „Административен капацитет“.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕВА-ТМ"ООД
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 031 BGN
Общ бюджет: 72 838 BGN
БФП: 72 838 BGN
Общо изплатени средства: 72 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 838 BGN
2015 0 BGN
72 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 913 BGN
2015 0 BGN
61 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 926 BGN
2015 0 BGN
10 926 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Основен индикатор: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Обучени служители на община Гълъбово
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: % жени от общия брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: % жени от общият брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: % жени от общият брой обучени служители
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Обучени служители
Индикатор 23 (Д) По дейност 5: % жени от общият брой обучени служители
Индикатор 24 (Д) По дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 25 (Д) По дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 26 (Д) По дейност 6: Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 27 (Д) По дейност 6: Отпечатани брошури
Индикатор 28 (Д) По дейност 6: Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на община Гълъбово.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз