Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0023-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-29
Наименование: „Устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания в община Нови Пазар”
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ - 2 бр., ЗЖ - 1 бр.
Дейности: 6. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Социалната услуга ще се предоставя съгласно утвърдената методика № 9100-158 от 21.06.2006г. Тя ще се предоставя в самостоятелна жилищна сграда за общо 8 младежи с увреждания чрез социална работа прилагаща индивидуалния подход и съобразена с конкретните нужди на младежите. Услугата ще се предоставя от назначения персонал за социалната услуга в дейност 3.3.3.
4. Подготовка и преместване на децата и младежите и настаняването им в новоразкритите услуги Дейността ще се проведе в рамките на три месеца и включва следните поддейности: 1.1. Извършване на преглед и анализ на оценките на потребностите на всички деца и младежи, изготвени по проект „Детство за всички”, обсъждане на индивидуалните случаи с Дирекции „Социално подпомагане” и разработване на план за адаптация и преместване на ползвателите на новите социални услуги. Плана за адаптация ще бъде изготвен от наетите консултанти по дейност 3.3.2 като се предвижда всеки наетите експерти (без единия рехабилитатор) да прегледа всяка една от 36 оценки на бъдещите потребители на социални услуги и даде писмени препоръки за изготвяне на плана за адаптация, като се отделят по 3 часа за дейността за всеки потребител. Планът ще се обощи от координатора по проекта и ще включва констатациите, направени в оценките за всяко дете/младеж и ще бъде напълно съобразен със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител на новите социални услуги. 1.2. Обучение и консултиране на персонала: 1.2.1. Обучението на персонала, който ще работи за предоставянето на социалните услуги е предвидено в рамките на изпълнение на дейност 6 по проект „Детство за всички” по компонент 1 на схемата. 1.2.2. Провеждане на индивидуални и групови консултации на персонала, който ще предоставя услуги в ЦНСТ и ЗЖ от подбрания екип от експерти в дейност 3.3.2. (психолог, социален работник, специален педагог, логопед, рехабилитатор, хуманен лекар) за оказване на методическа подкрепа и препоръки за бъдещата работа с децата/младежите с увреждания и спрямо плана за адаптация. Предвиждат се извършването на три едночасови групови (екипни за всяка нова услуга) и 30 броя индивидуални едночасови консултации за всеки от персонала на база на индивидуалните потребности на децата и младежите, с които той ще работи; 1.3. Разработване на вътрешни процедури и писмени методики за ЦНСТ и ЗЖ. Ръководителите на ЦНСТ и на ЗЖ разработват план за всяка от двете услуги на базата на индивидуалните оценки и планове на настанените деца и младежи с увреждания. Разписват се детайлни работни процедури в съответствие с Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, действащата нормативната уредба на социалните услуги, вкл. вътрешни правила (с процедура за ежегодна оценка на дейността) и писмени методики за предоставяне на услугата. Документацията се обсъжда с АСП, като Ръководителите са подпомогнати от наетия социален работник в поддейност 3.3.2. Предвижда се ръководителят на проекта да консултира всеки от ръководителите на услугите за необходимата документация и процедури. Подготвителни процедури за предоставянето на ЦНСТ и ЗЖ, сключване на договори с доставчици на материалите и консумативите за реалното предоставяне на услугите. За поддейността ръководителите на услугите ще бъдат ангажирани на граждански договори преди стартирането на услугата и се предвижда за поддейността работа в рамките на 120 часа. 1.4. Приспособяване на децата и младежите. Тук се включват посещения на част от персонала (ръководител ЦНСТ 1 и 2, управител ЗЖ, детегледач от ЦНСТ 1, детегледач от ЦНСТ 2, възпитател от ЦНСТ 1, възпитател от ЦНСТ 2, възпитател от ЗЖ, психолог от ЦНСТ 1 и 2, социален работник от ЦНСТ 1, социален работник от ЦНСТ 2, социален работник от ЗЖ), който ще работи в социалните услуги в институциите нает на почасов трудов договор преди предоставянето на услугата и екипа от експерти (хуманен лекар, рехабилитатор, психолог, социален работник, логопед, социален педагог) за психологическа и психо-социална подготовка и предварително запознаване на децата и младежите с новия начин на живот в семейна среда. Груповата и индивидуалната работа с децата по възможност, ще бъде провеждана извън институциите, в които са настанени и в присъствието на родител, доверено лице за детето или близък от дома. Предвижда се всички деца/младежи да се посетят поне веднъж чрез пътувания с нает транспорт ( повечето домове за деца са изграждани в места, недостъпни за автобусен и/или влаков транспорт) и включени общо 4 нощувки, 5 командировъчни дни на човек и по 40 часа заетост на човек. Не може да се определи с точност колко пътувания ще са необходими, защото към момента на разписване на проекта децата/ младежите с увреждания, които ще бъдат настанени в новите социални услуги не са идентифицирани и техните специализирани нужди и потребности са неизвестни. Предвижда се сборен километраж на всички пътувания – 2255 км. 1.5. Преместването на децата ще е изцяло съобразено с оценките, направени от ДАЗД и ще отразява препоръките, дадени в него в специално изготвен план за преместване от експертите, посочени в 3.3.2 след посещение на място в институциите в които са настанени децата/младежите. Предвижда се експертите да отделят по 1 час за изготвяне на препоръки за преместването на всяко дете. Екипът по управление на проекта ще координира процеса по преместването на децата и младежите в новосъздадената услуга. По време на транспортирането децата ще бъдат придружавани от поне двама (медицинска сестра и рехабилиратор) до четирима члена от медицинския екип (три броя медицински сестри и два броя рехабилитатори, наети на граждански договор) в зависимост от състоянието и потребностите на децата/младежите с увреждания. Координаторът по проекта ще изготви шест географски маршрута за събиране и преместване на шест групи от деца и младежи с увреждания от предишните им домове, които по различно време ще се настанят в новите социални услуги в гр. Нови пазар до шест дни преди предоставянето на социалната услуга. Всяко пътуване ще се състои от пътуване на медицинския екип до най-отдалечения град в маршрута и преспиване там при необходимост, събиране на групата от деца/младежи на следващия ден и транспортирането й до гр. Нови пазар и социалните услуги, от където ще се поемат грижите за тях от наетият предварително персонал (ръководител ЦНСТ 1 и 2, управител ЗЖ, детегледач от ЦНСТ 1 – 2 броя, детегледач от ЦНСТ 2 – 2 броя, възпитател от ЦНСТ 1, възпитател от ЦНСТ 2, възпитател от ЗЖ, психолог от ЦНСТ 1 и 2, социален работник от ЦНСТ 1, социален работник от ЦНСТ 2, социален работник от ЗЖ, хигиенист ЦНСТ 1, хигиенист ЦНСТ 2). Общо на човек от медицинския екип са предвидени 6 командировъчни дни, 5 нощувки и 48 часа работа. На човек от персонала на институциите са предвидени по 40 часа работа. Среден общ километраж на едно пътуване (град Нови пазар – неизвестни населени места – град Нови пазар) се предвижда да бъде 360 км. Ще се осигурят необходимите консумативи и материали за престоя на децата/младежите в ЦНСТ/ЗЖ Нови пазар до непосредственото предоствяне на услугата, както и детски играчки, които ще бъдат първата им лична вещ в новите домове. Включени са питателна и здравословна храна, хигиенни и санитарни материали, постелъчен инвентар и работно облекло и обувки за служителите. 1.6. Дейностите по осигуряване на транспорт /специализиран, когато е необходимо/ за преместването и подготовката на децата/младежите ще се възложат на изпълнител по реда на ЗОП. 1.7. Материалите и консумативите необходими за осъществяване на дейността ще се доставят от изпълнител по реда на ЗОП. Поддейностите 4.6. и 4.7. ще се възложат на изпълнител по реда на ЗОП. Екипа по управление на проекта ще следи и координира дейността като координаторът ще организира изработването на двата плана.
5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Социалната услуга ще се предоставя съгласно утвърденото методическо ръководство за предоставянето на услугата. Тя ще се предоставя в две отделни жилищни сгради в 24 - часов режим за общо 24 деца с увреждания и 4 деца с увреждания от общността, настанени по спешност чрез прилагане на индивидуален подход и съобразена с конкретните нужди на децата. Услугата ще се предоставя от назначения персонал за социалната услуга в дейност 3.3.3.
3. Подбор и наемане на персонал и експерти Персоналът ангажиран в дейностите по подготовка, преместване на децата и младежите и този за самото предоставяне на социалната услуга ще бъде определен, подбран и назначен съгласно действащата нормативна уредба и стандарти за предоставяне на социални услуги и ще включи следните поддейности: 1.1. Изготвяне на образци на документи и процедура за подбор за назначаване на персонал с включени критерии и етапи на подбора за изпълнение на дейностите 4 и 5 по проекта; 1.2. Обявяване на свободните работни места и информиране на заинтересованите лица: 1.2.1. използване на различни информационни канали – Бюро по труда; интернет сайтове за свободни работни места; статия в местните медии; интернет страницата на Общината; информационните табла на общината, НПО и други местни институции; 1.2.2. организиране на две информационни срещи с потенциални кандидати за заемане на длъжностите за запознаване със спецификите на новите социални услуги, както и условията за работа в тях; 1.3. Подбор и назначаване на персонал: 1.3.1. Съгласно методиките кметът на общината ще назначи комисия, която да извърши подбора на необходимия персонал чрез провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Тя ще изготви доклад за дейността си и ще предложи служители, които да заемат свободните позиции за изпълнението на дейностите по проекта. Кметът на общината в качеството си на работодател ще сключи договори с предложените лица в доклада на комисията; 1.3.2. Подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности: Във връзка с подготовка, преместването и настаняването на децата и младежите и приспособяване към новите модели на живот и среда съгласно индивидуалните им нужди на граждански договори ще бъдат наети 6 бр. специалисти с опит в работата с деца с увреждания (релевантен, минимум 2 г): Хуманен Лекар - детски болести (1), Психолог (1), Социален работник (1), Специален педагог (1), Рехабилитатор (2), Логопед (1). Те ще предоставят почасови услуги на децата и техните семейства, подготовка, преместване и настаняване на децата в ЦНСТ. Консултантите ще идентифицират варианти на действие, препоръки и подпомагат персонала за бъдещата им работа с децата/младежите с увреждания и ще бъдат назначени на граждански договори. 1.3.3. Подбор на персонал, ангажиран за предоставянето на социалните услуги: Съгласно приложение към Заповед № РД 01-864 от 30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика – „Методика за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността” и приложенията към нея за всяка социалната услуга ЦНСТ в общината – общо 2 броя с капацитет по 14 места е необходимо да се назначат общо 25 души персонал както следва: 1 бр. ръководител; 2 бр. социален работник; 2 бр. медицинска сестра; 4 бр. възпитател; 12 бр. детегледач; 2 бр. хигиенист; 1 бр. домакин; 1 бр. психолог. За предоставяне на социалната услуга ЗЖ за 8 бр. младежи с увреждания и съгласно методика № 9100-158 от 21.06.2006г. е необходимо да се назначи следния персонал – 1бр. управител; 1бр. социален работник; 1бр. трудотерапевт; 1 бр. медицинска сестра и 1 бр. възпитател. Персоналът ще бъде назначен на трудови договори в зависимост от специфичните изисквания за предоставяне на социалните услуги.
1. Организация и управление. Дейността се реализира през цялото време на изпълнение по проекта и включва следните поддейности: 1.1. Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта включващ ръководител, координатор и счетоводител по проекта: назначаване на екипа; организиране на встъпителна среща на екипа по проекта за определеняне на правилата за работа; вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; ревизиране времевия график на проекта с оглед на датата на подписване на договор и самото стартиране на проекта; провеждане на редовни работни срещи за докладване на напредъка и изготвяне на месечни протоколи от тях. 1.2. Подготовка на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки: създаване на тръжни досиета, отправяне на покани към потенциални изпълнители, оценка на предложенията, избор на изпълнител и подписване на договор. 1.3. Техническа и финансова отчетност по проекта: подготвяне на договори и длъжностни характеристики с персонала по проекта; изготвяне на досие по проекта; изготвяне на месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и др; водене на финансово- счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта и изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта; изплащане на възнагражденията и осигуровките върху тях. 1.4. Поддържане на контакти със заинтересовани страни и отразяване на препоръките им за развитието на услугата, конкретни казуси и взети решения в обобщени доклади на всяко тримесечие, от предоставянето на услугите, представяни на „Дни на отворените врати”.
2. Публичност и визуализация. Дейността се реализира в съответсвие изискванията на ОП РЧР и тези, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006 и включва следните поддейности: 1.1. Изготвяне на образци на документи спрямо задължителната визуализация; 1.2. Организиране на пресконференции по проекта – встъпителна (за стартирането на проекта и информирането на заинтересованите страни) и заключителна (за съобщаване на резултатите от проекта и представяне на брошурата по проекта). 1.3. Дизайн, предпечат и печат на информационни банери и табели и брошура на проекта – възложена на изпълнител по реда на ЗОП. Банерите ще се използват за визуализация на публичните събития, а след края на проекта ще бъдат поставени в сградите на социалните услуги. Табелите ще се поставят в трите сгради на социалните услуги и в офиса по проекта в сградата на общината. Брошурата по проекта ще се изготви в края на проекта за отразяване на резултатите от него с текст и снимки; 1.4. Изготвяне на статии при изпълнение на дейностите по проекта и публикуването им в местните медии - възложена на изпълнител. Статиите ще се публикуват за обявяване на свободните работни места; след преместването на децата в новите жилища и две по време на престоя на децата в жилищата. 1.5. Организиране и провеждане на „Дни на отворените врати” в разкритите нови социални услуги със заинтересовани страни на всяко тримесечие. Поддейностите 2.2., 2.3. и 2.4. ще се възложат на изпълнител по реда на ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 273 898 BGN
Общ бюджет: 174 388 BGN
БФП: 174 388 BGN
Общо изплатени средства: 174 351 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 642 BGN
2015 117 709 BGN
174 351 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 146 BGN
2015 100 053 BGN
148 199 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 496 BGN
2015 17 656 BGN
26 153 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз