Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0028-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-20
Наименование: Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Разкриване на 2 бр социални услуги - ЦНСТ и Защитено жилище
Дейности: 6. Преместване на децата и младежите и настаняването им в ЦНСТ и ЗЖ Паралелно с плана за адаптация, ще бъде разработен и план за преместване на децата и младежите. Плана за преместване ще бъде изцяло съобразен с оценките, направени от ДАЗД и ще отразява препоръките, дадени в него. По възможност няма да се предприема едновременно преместване на всички ползватели на новите услуги. Изготвянето на графика за преместването на потребителите ще се извърши съвместно с персонала на СИ ,от която децата/младежите ще бъдат изведени. Преместването на децата/младежите по възможност ще бъде извършено поетапно с цел по-добра адаптация в новата среда. Ще бъдат закупени материали и консумативи, необходими за преместването на децата и младежите в новоразкритата услуга съобразно индивидуалните им потребности и нужди. Специализираното транспортно обслужване по преместването на децата и младежите ще бъде извършено от външен изпълнител. Ръководителят на ЦНСТ и ЗЖ, съвместно с персонала от СИ, ще координира процеса по преместването на децата и младежите в новосъздадената услуга. По време на транспортирането децата и младежите ще бъдат придружавани от част от персонала на ЦНСТ и ЗЖ и/или част от екипа по управление на проекта.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Дейност за ЦНСТ с капацитет 12+2 При изпълнение на дейността ще бъде разкрит 1 център за настаняване от семеен тип, с капацитет 14 деца /12 деца от специализирани институции и 2 места за настаняване на деца от общността по спешност/. Персоналът в ЦНСТ за предоставяне на социалната услуга е: 1/2 ръководител, 1/2 социален работник, 6 детегледачи, 1 възпитател/педагог, 1 медицинска сестра, 1 готвач, а при нужда ще бъде нает на граждански договор помощен персонал. Избраният метод на управление на центъра е съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ. ЦНСТ представлява услуга, която дава възможност за постоянно живеене на група деца в среда близка до семейната. В тази връзка се предвижда да се предоставят специализирани /психологически, социални, рехабилитационни, образователни, здравни и т.н./ услуги от специалисти, извън мястото за живеене. Постоянната грижа за настанените деца се заключава до подкрепата, която родителите в едно семейство дават на децата си. Осигуряването на ежедневните грижи изисква работа на смени на персонала, обгрижващ децата. Дейностите в ЦНСТ са: - Осигуряване на постоянни грижи за 12 деца/14 деца: организиране на хранене, посещение на детска градина и училище; - Осигуряване на достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи; - Организиране на занимания за свободното време , съобразени с индивидуалните потребности на децата, настанени в ЦНСТ; - Осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в услугата; - Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване; - Отпразнуване на лични и национални празници (именни и рождени дни, Коледа, Великден, и др. ) в ЦНСТ; - Осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители и близки роднини; - Оказване на съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; - Осъществяване на взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата настанени в ЦНСТ; - Подготовка на порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността или в ЗЖ; Персонала в ЦНСТ извършва следните поддейности: - Предоставя набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; - Планира и индивидуализира грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение; - Осигурява адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип; - Интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват;
4.Усвояване на добри практики, свързани с предоставяне на услугите ЦНСТ, ЗЖ и прилагането им в изготвяне на задължителната документация в услугите. Обучението на наетия персонал е предвидено по проект „Детство за всички” на ДАЗД. В настоящото проектно предложение се планират 2 Посещения на функциониращи социални услуги в действащо ЦНСТ за запознаване с дейностите, извършвани в реална ситуация по предоставяне на услугата. В екипа по усвояване на добри практики ще бъдат включени всички от персонала на ЦНСТ и ЗЖ, както и представители на екипа за управление на проекта. Ще бъде разработена с помощта на екипа на проекта задължителната документация, необходима за функциониране на двете социални услуги.
9. Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност Община Севлиево ще предприеме действия за гарантиране устойчивост на предлаганите по проекта социални услуги – ЦНСТ и ЗЖ. За целта ще се изготви предложение до Общинския съвет – Севлиево за преминаване на дейността като държавно делегирана, ще се подготвят необходимите документи и депозират в АСП за издаване на Заповед за делегиране на дейностите като държавни. В проекто-бюджета за 2014 г. социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ са предложени да бъдат включени за предоставяне, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2014 г.
2. Информация и публичност на проекта. Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и Приложение №1 към него. При стартиране на проекта ще се организира пресконференция за запознаване на местната общност с целите и дейностите по проекта. Ще бъдат изработени 3 пояснителни табели, при спазени изисквания на Регламент на Комисията (EО) №1828/2006, които ще се поставят на входа на офиса на екипа по проекта и на входовете на ЦНСТ и ЗЖ. За осигуряване на информираност за дейностите по проекта се предвижда изработване и разпространение на 200 бр. информационни брошури, 2 бр. ролбанери, 200 бр. комплекти отличителни материали с логото на ОПРЧР. Ще се организират и проведат 2 събития „Дни на отворените врати” за представяне на социалните услуги пред заинтересованите страни и местната общност: - при стартиране на социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ /присъстват представители на МТСП, АСП, ДБТ, НПО, Дневен център за деца и младежи с увреждания, социални работници, медии/; - в хода на предоставяне на социалните услуги /присъстват представители на заинтересованите страни и местната общност/; По време на събитията с цел популяризиране на проекта са предвидени: 200 бр. балони, 100 бр. тениски и 100 бр. шапки, съобразно изискванията на УО за информираност и публичност. Предвиждат се 5 бр. публикации в местната преса. Информация за проекта ще се публикува на интернет страницата на Община Севлиево www.sevlievo.bg, която периодично ще се обновява и ще осигури публичност и прозрачност относно изпълнението на дейностите по проекта. При приключване на проекта ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите от проекта, както и ще се направи отчет за свършената работа. Ролбанерите с информация за проекта ще се използват по време на публичните събития, а в последствие ще се разположат във фоайетата на ЦНСТ и ЗЖ.
Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Дейност на ЗЖ с капацитет 8 места При изпълнение на дейността ще бъде разкрито 1 ЗЖ, съгласно Методиката за предоставяне на социалната услуга. Ще се осигури възможност за настаняване и живот на 8 младежи от специализираните институции. Персоналът в защитеното жилище е както следва ½ ръководител, ½ социален работник, 1 трудотерапевт и 3 социални асистента. Услугата ще бъде основана на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и ще бъде съобразена с конкретните потребности на всеки от настанените младежи. Новосъздаденото защитено жилище ще осигури среда, в която потребителите ще водят пълноценен начин на живот, съобразно възможностите си. С помощта на професионалистите ще бъде създадена и поддържана среда, близка до семейната и максимално подкрепяща самоорганизацията на ежедневието. Защитеното жилище ще гарантира задоволяването на базисните потребности на настанените - храна, облекло, подслон. Чрез изграждане на взаимоотношения между персонала на услугата и младежите с увреждания ще се работи в посока за зачитане на тяхното достойнство и приемане на позитивното и различното в тях. В рамките на услугата, младежите ще получат възможност за водене на нормален ритъм на живот, в който ще се редуват различени дейности (домакински, обучение, труд, свободно време, пътувания и др.). Наред с това младежите ще получават медицински, стоматологични, психологични услуги и грижи извън мястото на живот. Ще имат осигурен достъп до обществените ресурси (здравни, социални, културни институции, бизнес организации и др).
1. Организация и управление на проекта За успешното изпълнение на проектното предложение екипа ще: -Провежда работни срещи за разпределение на ангажиментите и отговорностите на всеки член на екипа на проекта по всички предвидени дейности за реализиране на проекта; -Организира дейностите по разкриване на услугите; -Детайлизира работния график и бюджета на проекта; -Разработи процедура за провеждане на конкурс с ясни и конкретни критерии за оценка за подбор на персонал за ЦНСТ и ЗЖ; -Участва в подбор на персонала в ЦНСТ и ЗЖ, съгласно изготвената процедура; -Изготвя времеви график за провеждането на избор изпълнители, съгласно разработени и проведени процедури по ЗОП; -Изпълнява предвидените дейности по проекта; -Осигурява прозрачност и публичност на изпълнение на проекта и постигнатите резултати; -Провежда регулярни работни срещи за наблюдение на изпълнението и отчитане на напредъка по дейности в проекта; -Подготвя междинни и финални технически и финансови отчети по проекта, съобразно изискванията на Управляващия орган.
3. Подбор и назначаване на персонала Подборът на персонал за ЦНСТ и ЗЖ ще се извърши на конкурсен принцип. Ще бъде разработена и утвърдена процедура за подбор на персонал, в която ще бъдат ясно упоменати: длъжностите и минималните изисквания за заемането им. В процедурата ще бъдат описани целите на подбора и информация за изпълнявания проект. Предвид възрастта на децата и необходимост от 24 часова грижа ЦНСТ ще работи с обща численост на персонала 10 бр., а ЗЖ – с 5 бр. численост, както следва: - за ЦНСТ: 1 възпитател / педагог, 6 детегледачи, 1 медицинска сестра, 1 готвач ; - за 1 ЗЖ: 1 трудотерапевт и 3 социални асистенти. Предвижда се 1 ръководител на двете социални услуги и 1 социален работник. Провеждането на конкурсните процедури ще е на два етапа – по документи и чрез интервю с кандидатите за обявените свободни длъжнсти. Процедурата по избор на персонал ще стартира 4 месеца по-рано преди настаняването на потребителите на услугите ЦНСТ и ЗЖ. Възможността за участие в конкурса ще бъде широко разгласена чрез обявяване на свободните места в: Бюрото по труда, местните средства за масова информация, интернет страницата на Общината, информационните табла на общината и други местни институции. След класиране ще бъдат назначени одобрените кандидати и ще се създаде регистър с кандидатите, с които след класирането не са сключени трудови договори. Комисия, назначена със Заповед на кмета ще проведе процедурата за подбор на персонал за предоставяне на услугите ЦНСТ и ЗЖ при спазване на изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в социалните услуги в общността. Комисията ще предложи на кмета на Община Севлиево да сключи договори с одобрените кандидати. При започване на работа в ЦНСТ/ЗЖ всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Тези важни условия и изисквания са детайлно описани в длъжностна характеристика, която всеки служител получава при сключване на трудов договор. Задължителното въвеждащо обучение на персонала ще бъде проведено от ДАЗД в рамките на проект " Детство за всички". Екипът за управление на проекта ще разработи система за атестация на служителите в новите социални услуги и ще обучи ръководителя на социалните услуги в прилагането й /след назначаване на персонала по предоставяне на услугата/. Провеждане на процедура за подбор на специалисти, предоставящи подкрепящи дейности, касаещи подготовката, преместването и настаняването на децата в новоразкритите центрове. Персоналът ще бъде нает 2 месеца преди реалното стартиране на услугите ЦНСТ и ЗЖ. Същият ще бъде ангажиран в подготовката, преместването и настаняването на децата и младежите в социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ. Подкрепящите специалисти – психолог и медицински специалист ще бъдат наети на граждански договори и ще предоставят почасови услуги на децата и младежите, ще подпомагат подготовката, преместването и настаняването им в ЦНСТ и ЗЖ. Необходимостта от услугите, предоставяни от тях, е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в който децата следва да бъдат преместени. След приключане на процедурата за подбор и назначаване на персонал в услугите, ще се проведе процедура по ЗОП за закупуване на работно облекло и лични придпазни средства за персонала.
5. Адаптация и подготовка на децата и младежите за преместване в ЦНСТ и ЗЖ След като бъде извършен преглед и анализ на оценките на потребностите на всички деца и младежи, като част от дейностите, изпълнявани от ДАЗД в рамките на Компонент 1 и бъдат определени децата/младежите, които ще бъдат настанени в ЦНСТ и ЗЖ, ще се разработи план за адаптация и преместване на потребителите на новите социални услуги. Планът за адаптация ще бъде разработен на основата на констатациите, направени в оценките за всяко дете/младеж и ще бъде напълно съобразен със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител на новите социални услуги. Като част от плана за адаптация ще бъдат включени посещения на съответните специалисти от услугите ЦНСТ и ЗЖ в институциите, където живеят децата/младежите. Срещите на специалистите с децата/ младежите, по възможност, ще бъдат провеждани извън институциите, в които са настанени. При осъществяване на срещите ще се търси подкрепата и съдействието на специалистите, работещи в конкретната специализирана институция. Специалистите с подкрепящи функции по проекта ще участват в срещите между децата/младежите и новоназначените специалисти в социалните услуги. Те ще подпомагат с практически съвети за подобряване на комуникацията. Взаимното опознаване на персонала и децата/ младежите ще се реализира чрез 2 посещения на място от част от персонала, от които: - първо посещение - за запознаване на част от персонала с детето/ младежа (управител, детегледач и социален работник, психолог, медицински специалист и член на екипа по проекта); - второ посещение – създаване на доверителна връзка между децата/младежите с част от персонала (управител/социален работник, детегледач и член от екипа по проекта). По време на срещите екипът и децата взаимно се наблюдават и опознават. Преживяното и наблюденията се обсъждат на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки и се набелязват нови стъпки в общуването с цел безпроблемна адаптация към новите услуги. При подготовката на преместването на децата и младежите ще бъдат включени и семействата им (когато е възможно). За реализиране на пътуванията ще се използва наето транспортно средство.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 326 303 BGN
Общ бюджет: 252 330 BGN
БФП: 252 330 BGN
Общо изплатени средства: 252 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 261 BGN
2015 186 953 BGN
252 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 214 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 471 BGN
2015 158 910 BGN
214 381 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 789 BGN
2015 28 043 BGN
37 832 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз