Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0032-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-16
Наименование: Защитено жилище „Св. Иван Рилски” – село Садовец, община Долни Дъбник
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга Защитено жилище
Дейности: Дейност 1. Организация и управление За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване на проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Членовете на екипа са от състава на общинската администрация и спрямо тях ще се приложат разпоредбите на ПМС 330 от 05.12.2011 година. Задълженията и отговорностите им ще бъдат оформени в длъжностни характеристики към трудовия им договор Екипът ще изпълнява следните задачи: Организира и управлява дейностите по проекта; Осъществява контактите с регионалния координатор на проект «Детство за всички», поделенията на ДАЗД и персонала на домовете, от където ще се преместят младежи в защитеното жилище в общината при организиране на предварителните срещи по места и при последващото преместване. Организира подготовката на документация и провеждането на процедури за избор на изпълнители и доставчици, съгласно ЗОП. Изготвя договори с доставчици и изпълнители; Разработва критерии и участва в подбора на персонала на ЗЖ, съгласно разпоредбите на КТ; Провежда месечни работни срещи; Организира вътрешен мониторинт по отношение качеството на предоставяната социална услуга. Изготвя технически и финансови доклади в съответствие с подписания договор за безвъзмездна финансова помощ. Носи отговорност за популяризиране на финансовата подкрепа на Оперативната програма «Развитие на човешкине ресурси» и Европейския социален фон на Евоперйсикя съюз. Дейността се реализира през цялото време на изпълнение на проекта.
Дейност 3. Подбор и назначаване на персонал и лица за експертни и подкрепящи дейности. 3.1. Подбор и назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга „защитено жилище” Персоналът ще бъде избран чрез провеждане на конкурс съгласно КТ. Съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-475/23.06.2010 г. на министъра на труда и социалната политика в защитеното жилище ще работят на трудов договор общо 5 души на пълен работен ден (3 социални работници и 2 специалиста терапевтични дейности) Функционалните им задължения са посочени в таблицата за представяне на целевата група Екипът на проекта ще разработи критерии за подбор на персонала и образците на документи за кандидатстване за работа в защитеното жилище, които ще бъдат утвърдени от Кмета на общината. Чрез обяви в Центъра за услуги на гражданите и сайта на общината и филиала на Дирекция «Бюро по труда» ще стартира процедурата за подбор на персонала съгласно Кодекса на труда. Кандидатите ще подават в офиса на проекта заявление по образец за назначаване на работа за определена позиция, професионално СV, копие на диплом за завършено образование, мотивационно писмо и други документи, посочени в обявата. Подборът на персонала ще се извърши от комисия, назначена със заповед на кмета на общината и ще протече на два епата: по документи и интервю с кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост. Комисията ще взима своите решения като спазва принципа за равни възможности на всички, без дискриминация по пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. С одобрените кандидати ще се сключват срочни трудови договори за времето на предоставяне на социалната услуга защитено жилище /11месеца/. Със социалните работници ще се сключат договори за работа като персонал в защитеното жилище за срок от 13 месеца /два месеца преди стартиране на социалната услуга + срока на предоставянето й/ При започване на работа в ЗЖ всеки служител ще получи длъжностна характеристика, в която ще бъдат разписани функционалните задължения, отговорности, организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Служба «Трудова медицина», която обслужва служителите в общинската администрация, ще изпълни задълженията по закона за здравословни и безопасни условия на труда и за персонала в защитеното жилище. Назначеният персонал ще премине задължително въвеждащо обучение, организирано от ДАЗД в рамките на проект "Детство за всички" в месеца, предхождащ стартирането на социалната услуга «защитено жилище» 3.2. Подбор на лица, извършващи подкрепящи дейности, необходими и произтичащи от процеса на подготовката, преместването и настаняването на младежите в защитеното жилище Консултант – 1 специалист с висше образование - социална педагогика /психология /социални дейности, който предоставя актуална информация и споделя опит, знания и умения спрямо конкретните потребности на екипа за управление на проекта и персонала в защитеното жилище. Необходимо е да има релевантен опит минимум 2 г. при работа с пълнолетни и възрастни хора с увреждания. Консултантът ще подпомага екипа и персонала при организиране и провеждане на срещите с младежите от съответните домове, посочени от ДАЗД, при подготовката на всеки младеж за преместването му в защитеното жилище. Ще подпомага екипа при разработване на необходимата документация за предоставяне на услугата. Ще работи на граждански договор почасово два месеца преди стартиране на услугата «защитено жилише», общо 160 часа Приложен специалист – 1 психолог / медицински работник с висше образование и релевантен опит минимум 1 година. Приложният специалист подпомага екипа на проекта и персонала на защитеното жилище в подготовката по преместването на младежите в новоразкритата услуга. Придружава членовете на персонала при посещенията на място в домовете за деца с увреждания. При нужда подпомага преодоляването на кризисни ситуации и съдейства за безболезненото преместване на младежите, спрямо конкретните нужди на всеки младеж и член на персонала. Ще работи на граждански договор почасово за срок от два месеца преди стартиране изпълнението на социалната услуга от резидентен тип, общо 160 часа Помощен персонал – 1 човек със средно или основно образование. Ще се грижи за посрещането и настаняването на младежите и придружаващите ги лица по време на посещение в защитеното жилище. Ще поддържа хигиената в кухнята и спалните помещения. Ще работи на граждански договор почасово за срок от един месец преди стартиране изпълнението на социалната услуга, общо 84 часа За основния и помощния персонал, назначен за работа в защитеното жилище, ще се осигури работно облекло като се спазят изискванията на ЗОП.
Дейност 4. Адаптационни дейности, подготовка за преместване, преместване и настаняване на младежите в защитеното жилище 4.1. Подготовка на документация за функциониране на социалната услуга. Задължителната документация ще бъде разработена от екипа на проекта с помощта на лицата, извършващи подкрепящи дейности /консултант и приложен специалист/ 4.2. Среща на екипа за управление на проекта, социалните работници и лицата, извършващи подкрепящи дейности с регионалния координатор на проект «Детство за всички» за запознаване с актуална информация за физическото и психическото състояние на младежите и кооординиране на действията при посещение на домовете, от които ще се насочват младежите 4.3. Взаимно опознаване на персонала и младежите. Подготвителна работа по преместването на младежите. В защитеното жилище в с. Садовец ще бъдат настанени младежи с увреждания, на които им предстои да напуснат специализирани институции извън територията на общината. Екипът на проекта ще получи информация от ДАЗД за домовете, в които трябва да проведе срещи с младежите, за които е преценено, че се нуждаят от резидентната услуга защитено жилище. 4.3.1. Екипът ще организира по 2 посещения на място в съответните домове за опознаване с младежите, както следва:  първо посещение – 3 лица – социален работник, консултант и приложен специалист – за запознаване с актуалното състояние и социалния статус на младежите; препоръките за конкретни пакети от резидентен тип грижа, съответстващи на нуждите на всеки младеж; запознаване с младежите /максимум 12 посещения по 2 дни/  второ посещение – 3 лица – социален работник, консултант и приложен специалист – обсъждане с младежите на специфични интереси, предпочитания, хоби, времето за предватилено посещение на ЗЖ и други /максимум 12 посещения по 2 дни/ 4.3.2. По 1 представител на персонала ще осъществи по 1 пътуване за преместване на всеки определен младеж в ЗЖ - максимум 8 пътувания на персонала по 2 дни. При определяне на младежите за настаняване в защитеното жилище ще се спазват принципите за избягване на дискриминация по пол, увреждания, етническа принадлежност и религиозни убеждения 4.3.3. Ще бъдат закупени подходящи подаръци според хобито на младежите, които персоналът да подари като първа вещ, свързана с новия дом, при настаняването им в защитеното жилище 4.4. Екипът на проекта съвместно със специалисти от общинската администрация ще подготви и проведе процедури по ЗОП за:  наемане на фирма, предоставяща специализирани транспортни услуги за хора с увреждания за превоз на персонала до домовете за деца с увреждания и на младежите до защитеното жилище.  доставка на работно облекло и лични предпазни средства за персонала в защитеното жилище.
Дейност 2. Информиране и публичност За популяризиране на проектната инициатива, целите, целевите групи, дейностите и социалния ефект от неговото изпълнение за осъществяване на политиката за деинституционализация на децата в Блгария ще се организира информационна кампания. При стартирането и в края на изпълнението на проекта ще се организира пресконференция в село Садовец с участието на журналисти, общински съветници, кметове, представители на Дирекция „Социално подпомагане” – Долна Митрополия и ИРМ – Долни Дъблик , организации на хората с увреждания и др. В залата за пресконференция ще се постави банер с името на ОП „РЧР”, ЕСФ, проекта, схемата, мястото на изпълнение и размера на финансовата помощ. Ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни матеиали – информационна листовка, информационна дипляна, банер, папки и химикалки и материали за публичност – тениски и шапки. В общината, кметството в село Садовец и на сградата на защитеното жилище ще се постави информационна табела. В село Садовец ще се организира събрание с местното население за представяне на проекта и целевата група преди настаняване на младежите в защитеното жилище. С младежите от селото ще се организира опознавателна среща с настанените младежи в защитеното жилище. За младежите ще се изработят тениски и шапки с логото на ОП”РЧР”, ЕСФ и името на проекта. Ще се изготвят две платени публикации. Ще се поддържа актуална информация на сайта на общината В края на проекта ще се издаде дипляна с резултатите. Тя ще се предостави на участниците в заключителната пресконференция На участниците в двете пресконференции ще се раздадат папки и химикалки с логото на ОП “РЧР” и ЕС Ще се приложат разпоредбите на ЗОП за избор на изпълнител за изработване на информационни материали и материали за публичност и организиране на публичните прояви. През целия срок на изпълнение на проекта ще се използват всички възможности и механизми за популяризиране изпълнението на дейностите съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”
Дейност 5. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Разкриване и функциониране на защитено жилище в село Садовец за младежи с увреждания съгласно Методиката за предоставяне на социалната услуга ЗЖ, утвърдена със заповед № РД01-386/29.03.2013 годита от изпълнителния директор на АСП.  Осигуряване на възможност 8 пълнолетни младежи с увреждания от различен пол и етническа принадлежност да бъдат настанени в среда, близка до семейната;  Осигуряване на относително независим и пълноценен живот на младежите, подпомагани от професионалисти  Осигуряване на устойчив подслон, грижа и подпомагане на обитателите за самостоятелно и автономно справяне с живота в общността  Подпомагане на младежите в овладяване на социални умения и компетенции за реализация на пазара на труда  Подпомагане на младежите да усвояват трудови навици и умения за отглеждане на зеленчуци и плодове в двора на защитеното жилище за задоволяване на лични нужди. Всички дейности на територията на защитеното жилище ще се осъществяват при спазване изискванията за опазване на околната среда и здравето на обитателите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Медиатех" ООД
ЕТ "ИМПОРТ ЕКСПОРТ - 2000 -В.ВЕЛИКОВ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 285 BGN
Общ бюджет: 129 313 BGN
БФП: 129 313 BGN
Общо изплатени средства: 129 313 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 788 BGN
2015 65 526 BGN
129 313 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 219 BGN
2015 55 697 BGN
109 916 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 568 BGN
2015 9 829 BGN
19 397 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз