Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0101-C0001
Номер на проект: 58-131-101-101
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БАЗИСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД БОЛЯРОВО, ОБЩИНА БОЛЯРОВО
Бенефициент: Община Болярово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 19.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Болярово
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да се подготви пълен и качествен инвестиционен проект за доизграждане на канализационната мрежа на град Болярово, изграждане на общ довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни води, с който да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” 2007-2013г. за инфраструктурен проект.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екип на проекта и провеждане на процедура и възлагане на предпроектни и прединвестиционни проучвания Ще се проведе процедура на избор на консултанти, съгласно изискванията на техническа спецификация № 5Ще се проведе процедура на избор на изпълнители, съгласно изискванията на законодателството и техническата спецификация. Ще се възложи изпълнението на дейността.
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор и възлагане на ПУП, парцеларни планове и дейности по промяна на предназначението на земята Ще се проведе процедура на избор на изпълнители, съгласно изискванията на законодателството и техническата спецификация. Ще се възложи изпълнението на дейността
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор и възлагане подготовка на работни проекти Ще се проведе процедура на избор на изпълнители, съгласно изискванията на законодателството и техническата спецификация. Ще се възложи изпълнението на дейността.
Дейност 4: Провеждане на процедура за избор и възлагане на изготвяне на икономически и финансови анализи Ще се проведе процедура на избор на изпълнители, съгласно изискванията на законодателството и техническата спецификация. Ще се възложи изпълнението на дейността
Дейност 5: Провеждане на обществено обсъждане на резултатите от проекта Ще се представят пред местната общественост резултатите от изпълненито на проектните дейности и ще се обсъдят изготвените документи.
Дейност 6: Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 500 BGN
Общ бюджет: 109 339 BGN
БФП: 109 339 BGN
Общо изплатени средства: 109 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 700 BGN
2011 84 639 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 760 BGN
2011 67 712 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 940 BGN
2011 16 928 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 868 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз