Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0095-C0001
Номер на проект: 13-13-96
Наименование: Ефективно и ефикасно управление на общински политики в община Панагюрище в програмния период 2014 – 2020 г.
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на процеса на разработване, изпълнение и мониторинг на публични политики в община Панагюрище в парньорство и координация със заинтересованите страни.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За управлението на проекта се предвижда сформиране на екип включващ - Ръководител проект, Координатор и Счетоводител. Ръководителят възлага на всеки член на екипа задачите по изпълнението на проекта. Ще бъдат обсъдени и приети междинни срокове за изпълнение на всяка задача в съответствие със заложения и одобрен план за действие. Утвърденият екип ще осигурява мониторинг на изпълнението на предвидените дейности, в т.ч и чрез посещения на място в офиса на избраните изпълнители.
Дейност 2. Подготовка на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнител В рамките на проекта ще се изготви тръжна документация и ще се проведат тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители. Екипът по проекта съвместно с юристите в община Панагюрище ще подготви необходимите тръжни досиета в съответствие с националното законодателство и изискванията на УО на ОПАК. Екипът подготвя необходимата информация за качественото изготвяне на документацията, методиката за оценка, клаузите по проектодоговорите и изискуемите от кандидатите документи. Предвижда се провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнител/и за следните 3 услуги:  Процедура 1 включва: - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинската администрация Панагюрище; - Организиране и провеждане на съпътстващи обучения; - Разработване на Общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г.  Процедура 2 – Провеждане на предварителна оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.  Процедура 3 - Информация и публичност
Дейност 3. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация Панагюрище С настоящата дейност се цели разработване на Правила за ефективен мониторинг, контрол и оценка, които да бъдат прилагани в работата на общинска администрация Панагюрище при разработване и изпълнение на различни общински политики. Разработените правила за мониторинг на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ. Той ще съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на секторни политики – икономическо и социално развитие. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг на политики от общинската администрация. В структурно отношение ще бъде осигурена информация за:  Дефиниране на целите и обхвата на прилагания мониторинг и оценка;  Определяне на механизъм за създаване на система от индикатори за измерване степента на изпълнение на политиките – съобразени с новите насоки при дефиниране на индикаторите на ЕК;  Избор на подход за набиране на необходимата информация за наблюдение и сравнение на планираните показатели по видове индикатори;  Разписване на процедура за измерване и проследяване на съответните параметри;  Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на постигнатите резултати, продукти и въздействие на политиките;  Определяне на методиката за периодичност и начин на докладване на резултатите;  Участие на заинтересованите страни и съответните органи в процеса на наблюдение изпълнението на политики;  Описание на процеса на разпространение на информацията от провеждания мониторинг;  Описание на процедурата и начина за приемане и изменение на рамковия документ, както и методите за определяне на отговорните лица, въвлечени в прилагането на мониторинга; Предвиждаме рамковият документ да бъде съставен в две части - обща и специализирана. Общата част ще е приложима за всяка една политика, докато в специализираната част ще се зададат онези параметри, които най-точно описват конкретната секторна политика, провеждана от общината. Разработените правила и методики ще бъдат използвани при мониторинга и контрола на ОПР на община Панагюрище. Въвеждането на правилата и методиките ще бъде извършено с решение на Общинския съвет. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики следва да бъдат взети предвид от общинската администрация в процеса на последващо стратегическо планиране / оценка на изпълнението на стратегически документи и политики. В рамките на изпълнение на настоящата дейност се предвижда и мерки свързани с консултиране на изработените правила и методики със заинтересованите страни. По този начин ще бъде създадено по-високо ниво на информираност, прозрачност и откритост в работата на общинската администрация. Община Панагюрище ще гарантира възможност на заинтересованите страни да изразят своите мнения по конкретно предложение, като процесът на вземане на решения ще стане по-добре обоснован, по - точен и по - отговорен. Отчитайки спецификата на настоящата дейност по отношение на дейност 3, ще бъдат използвани:  Анкети чрез преки интервюта на представители на общинска администрация – 7 интервюта.  Фокус – група с експерти от различните дирекции. Броят на групата ще бъде до 7 човека; По този начин още в ранна фаза ще постигнем по-голям ефект при последващото внедряване на правилата и методиките, като отчетем компетенциите и съществуващите механизми и ще осигурим тяхното плавно и ефективно внедряване в структурата на администрацията.
Дейност 4. Организиране и провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол Провеждането на качествен мониторинг и оценката на провежданите общински политики в община Панагюрище изискват изграждане на административен капацитет, което включва придобиването на подходящи знания и умения. Необходимите знания се отнасят до методиката на мониторинг и оценка, в т. ч. принципите, подходите, правилата, техниките и процедурите. Практическите умения спомагат за създаването на всеобхватна система за мониторинг, за структурирането на съответната база данни, за прилагането на подходящи средства за събиране на информация, използване на информационните източници и т.н. Във връзка с приетите правила и методики за мониторинг, контрол и оценка ще бъде реализирано съпътстващо обучение. В него ясно и точно ще бъдат обяснени логиката и приложимостта на модела, последователността на операциите, механизма за определяне на отговорни лица за подаване и обработване на информацията, навременното регистриране на данни и др. Участниците в обученията ще бъдат подбрани от различните дирекции на общинска администрация и представители на общинския съвет при спазване на принципите за равенство на половете и липса на дискриминация. Програмата на обучението ще бъде изготвена въз основа на разработените и въведени правила и методи за мониторинг, контрол и оценка, като ще включва и практически упражнения, казуси и др. Обучението ще се проведе на територията на община Панагюрище. Избраният изпълнител ще обезпечи логистично обучението – наем на зала, кафе-паузи, кетъринг, наем на техника. Обучението ще бъде с продължителност 2 дни, като в него ще вземат участие минимум 20 общински служители и представители на общинския съвет.
Дейност 5. Разработване на общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г. Обхватът на документа ще бъде съобразен с Методическите указания за разработване на общински планове за развитие, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството В допълнение за ефективната подготовка на общинския план за развитие ще бъдат използвани и резултатите и препоръките, съдържащи се в междинната оценка на ОПР на община Панагюрище за текущия период 2007-2013 г. Изпълнението на дейността ще премина през 4 етапа, логически обвързани и обусловени. Етап 1 - Събиране и обработване на статистическа информация от официални източници – за извършването на точен и коректен анализ за актуализация на социално – икономическия профил на община Панагюрище е необходимо да използваме достоверна и проверуема информация от официални източници. Данните, които ще бъдат събрани и обобщени се отнасят за периода от 2005 г. - до последни актуални данни. Времевият интервал позволява да се съставят динамични редове, чрез които ще се идентифицират тенденциите. Това ще позволи да се търси зависимост между данните чрез използване на статистически методи (корелация, регресия и др.) и да се анализират промените в развитието на община Панагюрище. Етап 2 – Анализ на икономическото и социално развитие на община Панагюрище Структурата на аналитичната част на общинския план за развитие ще бъде фокусиран върху спецификата на община Панагюрище, като има за цел обосноваване на стратегията за развитие на общината за периода до 2020 г. Компонентите на анализа основно ще включват : Обща характеристика/ профил на общината; Състояние на местната икономика; Развитие на социалната сфера и човешките ресурси; Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията; Екологично състояние и рискове; Административен капацитет; SWOT-анализ. Анализът ще бъде проблемно ориентиран и ще обхваща идентифициране на икономическите, социалните и екологичните проблеми, както и тяхното териториално измерение, като се направят съответните изводи и се посочат тенденциите за развитие на общината на базата на вътрешния й потенциал и условия за развитие. Етап 3 – Разработване на стратегическа част – визия, цели, приоритети за развитие на община Панагюрище Моделът за разработване на стратегическата платформа (рамка) на общинския план за развитие ще обхване следните елементи: • Визия, Обща цел, Стратегически цели, Приоритети и Специфична цел. За реализация на стратегическата рамка ще бъдат предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти, конкретизирани в: • Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; • Индикатори за наблюдение и оценка на плана (ще бъдат използвани и резултатите и продукта от дейност 3); • Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; • Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; • Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; Етап 4 - Предварителна оценка Предварителната оценка е задължителен елемент на Общинските планове за развитие и ще се разработи от независим консултант успоредно с подготовката на проекта на общинския план за развитие. Тя ще се реализира по предварително одобрена методика, като се вземат предвид и насоките на ЕК описани в базирания в интернет инструмент за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED и др. релевантни документи. Оценката ще съдържа прогноза за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на община Панагюрище. В хода на изпълнение на дейността се планират и дейности свързани с обществено консултиране при разработване на плана за развитие на общината Панагюрище. По този начин ще защитим по-добре обществените интереси в социалната сфера и екологията и се осигурява конкурентна среда, при ниски разходи. Ще се създаде по - голяма прозрачност и откритост в работата на общинската администрация, като едни от основните и значими принципи характеризиращи доброто управление. Активното участие и принос на заинтересованите страни ще доведе до по - добри резултати на по - ниска цена. Община Панагюрище ще гарантира възможност на заинтересованите страни да изразят своите мнения по конкретно предложение, като процесът на вземане на решения ще стане по - добре обоснован, по - точен и по - отговорен. За бизнеса консултациите намаляват политическите рискове и ненужните разходи, които създават трудности за създаването и разрастването на предприятията и за разкриването на нови работни места. Отчитайки спецификата на община Панагюрище и на предвидените дейности по проекта се предвижда комбиниране на различни начини за консултиране, за постигане на по-голям ефект при изпълнение на дейността, а именно: • Организиране и провеждане на Дискусионен форум – за обсъждане на резултатите от социално-икономическия анализ и набелязване на приоритети за развитие; • Експертни работни срещи – за обсъждане и дискутиране на резултатите, даване на препоръки и др.; • Фокус - групи - провеждане на 2 тематични фокус–групи („Икономика“ и „Социално развитие“) при подготовката на стратегическата част на ОПР; • Публични обсъждания - за представяне на ОПР на община Панагюрище пред местната общественост; • Онлайн анкета – сред местни граждани, СГО и бизнес; Използването на предложените методи гарантирана ефективна координация и партньорство при провеждането на политики и „припознаване и собственост“ върху продуктите от всички заинтересовани страни. Допълнителни методи за получаването на мнението и бележките на заинтересованите страни ще бъдат предоставени чрез електронната поща на адрес на общината (респективно изпълнителите на дейностите).
Дейност 6. Провеждане на дейности за информация и публичност Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006, бенефициентите имат ясни задължения по отношение на изискванията за информация и публичност. Те следва да предоставят информация на широката общественост и да осигурят публичност на изпълняваните проекти, използвайки подходящи комуникационни средства. За постигане на тези цели, проектът предвижда следните дейности: • Провеждане на две пресконференции - встъпителната и заключителна. Встъпителната пресконференция ще бъде проведена при стартирането на проекта и ще представи донора, програмата, проекта и очакваните резултати пред медиите и чрез тях пред обществеността. В пресконференцията ще участват представители на всички заинтересовани страни (медии, СГО, местна власт и др.). Заключителната пресконференция ще бъде проведена след приключване на проектните дейности и ще представи резултатите от изпълнение на проекта. • Подготовка на прессъобщения за публикуване в национални, регионални и местни печатни издания. За целия период на изпълнение на проекта се предвиждат за публикации 2 бр. съобщения в печатни медии. • Ще бъдат изготвени два банера с информация за проекта, които ще бъде използвани по време на всички публични събития - пресконференции, обучение, събития и мероприятия по проекта; • Ще се изработят информационни табели (2 бр.), които ще бъдат поставени пред общинска администрация. • Ще бъдат изработени папки с информационни материали и химикалки – по 150 бр., предназначени за участниците в пресконференциите и обученията. • Брошури – 150 бр. за целите и резултатите от проекта; Всички публични събития ще бъдат логистично обезпечени. В допълнение, информация за проекта, напредъка по изпълнението му, предстоящите събития и продукти, ще бъде поместена и на страницата на община Панагюрище. Разнообразните методи целят да популяризират и информират възможно най-голям кръг от заинтересовани страни – включително отделните граждани за проекта и разработените документи.
Дейност 7. Отчет по проекта По време на изпълнението на проекта ще се изготвят междинни технически и финансови отчети, дължими при всяко искане за плащане съгласно Указанията за изпълнение на проекти, финансирани от ОПАК. Изпълнението на дейността е подчинено на стриктната отчетност, гарантира правилното използване на средствата по проекта и избягване на грешки, които могат да доведат до финансови корекции.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Прайм Консултинг
СД "РАУМ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 738 BGN
Общ бюджет: 49 680 BGN
БФП: 49 680 BGN
Общо изплатени средства: 49 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 680 BGN
2015 0 BGN
49 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 228 BGN
2015 0 BGN
42 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 452 BGN
2015 0 BGN
7 452 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Брой сключени договори
Индикатор 3 (Д) По Дейност 2 - Брой проведени тръжни процедури за избор на изпълните
Индикатор 4 (Д) По Дейност 2 - Брой сключени договори с външни изпълните
Индикатор 5 (Д) По Дейност 3 - Брой разработени методики за мониторинг и контрол на общински политики
Индикатор 6 (Д) По Дейност 3 - Брой внедрени правила за мониторинг, контрол и оценка в работата на общинска администрация
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени интервюта с целевите групи
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени фокус- групи
Индикатор 9 (Д) По Дейност 5 - Брой участници в фокус - групите
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Брой участници (мъже / жени)
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Брой разработени обучителни програми
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - % на удовлетвореност на участниците от обучението
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Брой разработени документи в областта на регионалното развитие
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Брой одобрени Планове за развитие на общината
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Извършена оценка на ОПР на община Панагюрище
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Брой проведено социологическо проучване (онлайн допитване)
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Брой дискусионни форуми
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Брой на участниците в форумите (мъже / жени)
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Брой проведени експертни срещи
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Брой проведени фокус – групи
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Брой участници в фокус - групите
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5 - Брой проведени публични обсъждания
Индикатор 24 (Д) По Дейност 5 - Брой участници в общественото обсъждане
Индикатор 25 (Д) По Дейност 6 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 26 (Д) По Дейност 6 - Брой публикувани прессъобщения
Индикатор 27 (Д) По Дейност 6 - Брой банери
Индикатор 28 (Д) По Дейност 6 - Брой информационни табели
Индикатор 29 (Д) По Дейност 6 - Брой папки
Индикатор 30 (Д) По Дейност 6 - Брой химикалки
Индикатор 31 (Д) По Дейност 6 - Брой брошури
Индикатор 32 (Д) По Дейност 7 - Брой междинни технически отчети
Индикатор 33 (Д) По Дейност 7 - Брой окончателни технически отчети
Индикатор 34 (Д) По Дейност 7 - Брой окончателни финансови отчети
Индикатор 35 (Д) По Дейност 7 - Брой междинни финансови отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз