Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0010-C0001
Номер на проект: 13-13-10
Наименование: Координация и партньорство при стратегическото планиране в община Садово
Бенефициент: ОБЩИНА САДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 27.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане общински на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност №1 „Структуриране на екип за управление, избор на изпълнители и управление“ 1.1.Сформиране на екип за управление на проекта; 1.2.Разпределение на задълженията и отговорностите; 1.3.Утвърждаване на правила за работа и контрол на работата на проектния екип; 1.4.Подготовка на документация, обявяване и провеждане на процедура за избор на изпълнители по реда на ЗОП за изпълнение на Дейност от 2 до 5 и Дейност 6 по проекта. 1.5.Подписване на договори за изпълнение на дейностите по проекта.
Дейност №2 „Анализ на икономическо и социално състояние, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за оценка на Общинския план за развитие и разработване на нов общинския план за развитие.“ 2.1.Набиране на необходимата статистическа информация, проучване на документи. 2.2.Идентифициране на заинтересованите страни 2.3.Провеждане на анкетни проучвания, интервюта , фокус групи. 2.4.Анализ на събраните статистически и социологически данни. 2.5.Формулиране на изводи за изпълнение на Общински план за развитие 2007-2013г.и цели мерки за 2014-2020г. Ще бъдат събрани необходимите данни за оценка на изпълнението на действащия Общински план за развитие и документите регламентиращи реализацията на секторни общински политики, както и ще се дефинират основните проблеми в социално икономическо развитие на Общината, проблеми свързани с реализацията на инженерната инфраструктура, образованието, здравеопазването, социалните грижи, културата, екологията и др. В реализацията на дейността ще вземат участие компетентните в отделните сектори служители и общински съветници, структурите на гражданското общество, както и гражданите, чрез анкетиране, за получаване на информация неоценима със статистически методи.
Дейност№3 „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Разработване и усъвършенстване на документи, свързани с изпълнението на конкретни политики от общинската администрация.“ 3.1.Изработване проект на Общински план за развитие 2014-2020г., актуализирани общински стратегии или програми. 3.2.Изготвяне оценка на въздействието на Общинския план за развитие 2014-2020г. 3.3.Изготвен механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на общински политики. 3.4.Изготвени процедурни правила за работа на Обществен съвет за наблюдение и контрол. На базата на събраната информация, проучванията и изследванията ще се формулират основните цели, приоритети и мерки за развитие на Общината за следващия програмен период и в тази връзка ще се осъществи групиране на проектите и проектните идеи за формиране на инструментите за изпълнение на секторните политики. При нужда ще се актуализират и секторни стратегически програми. Ще се разработи Общински план за развитие 2014-2020г.Секторните стратегии/програми ,които подлежат на актуализация или разработка ще конкретизират след провеждане на анализа. Това е причината да не се определят на този етап.
Дейност №4 „Обществено обсъждане на политики, провеждани от общинската администрация.“ 4.1.Първо обществено обсъждане. 4.2.Второ обществено обсъждане. След изпълнение на Дейност№2„Набиране на статистически и социологически данни за анализи на икономическо и социално състояние, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за оценка на Общинския план за развитие и разработване на нов общинския план за развитие.“за да се приеме оценката за изпълнението на действащия план за развитие и необходимостта от актуализация и корекции на секторните общински политики, както и приемането на Целите и Мерките за тяхното постигане. Дискусия по създаването на Механизъм за наблюдение и контрол и Обществен съвет за наблюдение и контрол. След изпълнение на Дейност№3 „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Разработване и усъвършенстване на документи, свързани с изпълнението на конкретни политики от общинската администрация.“ За да се приеме плана за следващия програмен период , както и Разработения механизъм за мониторинг, контрол, оценка и актуализация на стратегическите документи и Разработените процедурни правила за работа на Обществения съвет за наблюдение и контрол при изпълнение на общинските политики.
Дейност №5 „Обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация.“ 5.1.Еднодневно обучение на 30 служители от администрацията и 10 представители на структурите на гражданското общество. Ще бъдат представени Общинския план за развитие 2014-2020г, Програмите за секторни политики, Механизма за наблюдение и контрол на реализацията на общински политики, както и правилата за работа на Обществения съвет за наблюдение и контрол. Обучението ще се проведе в зала на Общината, за което ще бъдат подготвени и съответните материали
Дейност №6 „Информация и публичност“ Разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: 6.1.Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му; Тази фаза се състои в организиране на пресконференцията, а именно подготвяне на списък с участници, зала, организиране на кафе пауза, подготвяне и изпращане на покани, подготвяне на мултимедийни презентации, покана до медиите. Потенциален брой на участници – 10. 6.2.Подготовка на 20 комплекта материали (папки, химикалки, USB флаш памет, бележници) за участниците в пресконференциите 6.3.Изработване и поставяне на информационна табела в сградата на Общинската администрация. 6.4.Отпечатване и разпространение на информационни брошури за целите и дейностите по проекта – 500 бр. 6.5.Публикуване на 3 съобщения в регионално печатно издание: 6.6.Излъчване на видеорепортаж в местната кабелна телевизия при приключване дейностите на проекта. 6.7.Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Общината. 6.8.Изработване и поставяне на информационни плакати- 50 бр съдържащ името на проекта, както основната и специфичните цели
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И-Финанси" ЕООД
ТВ САТ КОМ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 467 BGN
Общ бюджет: 37 500 BGN
БФП: 37 500 BGN
Общо изплатени средства: 37 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 500 BGN
2015 0 BGN
37 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 875 BGN
2015 0 BGN
31 875 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 625 BGN
2015 0 BGN
5 625 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Изготвени тръжни документации
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Подписани договора за изпълнение
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Списък на заинтересованите страни.
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени фокус групи
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведени работни срещи
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Обществено обсъждане
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Оценка за изпълнение на Общински план за развитие 2007-2013г.
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Приет Общински план за развитие 2014–2020г.
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Приети общински стратегии или програми
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Проведени обществени обсъждания
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Създаден механизъм за наблюдение и контрол
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Проведено обучение
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Обучени служители, съветници, представители на гражданското общество
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Подготовка на комплекти материали за участниците
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: Изработена и поставена информационна табела
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: Отпечатани и разпространени. информационни брошури;
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: Публикувани прес-съобщения
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Излъчен видео репортаж в местната телевизия
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Публикувана информация за проекта на страницата на Общината.
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: Отпечатвани и разпространени инф. плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз