Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121314329 Вестникарска група България
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Цариградско шосе 47
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване квалификацията и адаптивността на заетите лица в печатна база „Дедракс” чрез предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности BG051PO001-2.1.02-0606-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Лемна Екоинвест-България"АД чрез покриване на международни стандарти БДС ISO 9001:2008 и БДС ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0008-C0001
"Корекция на река Места при град Якоруда- етап VI и етап VII" BG161PO001-4.1.04-0052-C0001
Повишаване на конкурентоспосбността и постигане устойчиво развитие на "Еврострой РХ" ЕООД чрез внедряване и сертифициране на СУОС по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0389-C0001
Сертифициране на „Акт Лоджистик” АД съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0259-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН BG161PO002-3.3.02-0023-C0001
Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление BG051PO002-3.1.06-0009-C0001
Обучение и мотивация на безработни лица за успешна интеграция на трудовия пазар BG051PO001-1.1.10-0120-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз