Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0068-C0001
Номер на проект: 13-13-69
Наименование: Подобряване на ефективността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики
Бенефициент: Община Стамболово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на модерна общинска администрация, чрез въвеждането на принципите на добро управление, използване на механизма за консултиране на политики, чрез включването на заинтересованите страни във формулирането на политики и повишаване на капацитета на служителите в администрацията, с оглед увеличаване на удовлетвореността на потребителите.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Организиране на екипа и „офиса“ по проекта. План за действие с функциите на всеки от екипа. Изготвяне на форми за работа по проекта - формуляри за кореспондеция, обратна връзка, презентация на проекта. Избор на система за мониторинг и контрол-мониторингов план. Заданията за тръжните процедури ще бъдат изготвени от юриста на общината. Екипът за управление ще отговаря за сформиране на комисии за оценка на оферти и избор на изпълнители по проекта – служители от общината, съвместно със външни изпълнители. Изготвяне на необходимите технически и финансови доклади по проекта и навременното им представяне на УО на ОПАК.
Дейност 2: Извършване на независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г. За целта ще бъде избран външен изпълнител, съгласно реда и условията определени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), който ще изготви подробен доклад за извършения анализ. Задължително е включването на представители от населените места в общината чрез провеждане на граждански панели, на които ще се направи преглед на плана за развитие през следващият седем годишен период, ще бъдат представени резултатите от оценката му и ще бъдат обсъдени с гражданите новите цели за развитие. Идеята е гражданите да бъдат генератори на нови идеи за политики, които са от значение за общината или за конкретна общност. Целта е консултиране на заинтересованите страни за идентифицирането на техните нужди. Ще се обърне внимание на политики като равенство на половете, политики подкрепящи уязвими слоеве на населението на общината, в т. ч. социална политика. Изпълнението на дейността приключва с приемане на доклада от Общинския съвет. Докладът ще включва: анализ и оценка на плана, както и препоръки относно актуализирането му. Доклада от извършената предварителна оценка ще бъде представен на вниманието на всички заинтересовани страни.
Дейност 3: Актуализиране и разработване на програми и стратегии за развитие на Общината. Предвидено е актуализиране и разработване на следните документи: • Актуализиране на Програмата за опазване на околната среда; • Актуализиране на Стратегията за устойчиво развитие на туризма; • Разработване на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост; • Разработване на Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива; Дейността ще бъде извършена от избрания по реда на ЗОП изпълнител. Изпълнението на дейността приключва с приемане на документите от Общинския съвет.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документ Дейността ще се изпълнява изцяло от външен изпълнител избран по реда на ЗОП. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени вътрешни правила за мониторинг и контрол при изпълнението на политиката по качеството и сигурност. на информацията. Разработените правила ще бъдат приети на сесия на Общинския съвет и изпълнението им ще бъде възложено, посредством заповед на Кмета. След приемане на разработката, ще бъде проведено двудневно обучение за служителите изпълняващи функции във връзка с реализирането на политиката по качеството и сигурност на информацията.
Дейност 5: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за запознаване с разработените документи. В рамките на тази дейности ще бъдат разработени Вътрешни правила за мониторинг и контрол при изпълнението на Инвестиционната политика на общината. Разработените правила ще бъдат приети на сесия на Общинския съвет и възлагане на изпълнението им, посредством заповед на Кмета. След приемане на разработката, ще бъде проведено двудневно обучение за служителите изпълняващи функции във връзка с реализирането на Инвестиционната политика.
Дейност 6: Информация и публичност. Дейностите за информация и публичност предвиждат организирането на: Начална пресконференция за оповестяване на стартирането, съдържанието, целите и предстоящите дейности по проекта и финална пресконференция за приключването на проекта. Участници: ■ Журналисти, представители на национални и регионални медии ■ Представители на местната власт ■ Общественици, експерти, специалисти, представители на неправителствения сектор ■ Граждани. ■ Прес-съобщения - 3 броя. Предвидени са общо 3 информационни съобщения, чрез които обществеността в региона да бъде информирана за проекта, за предстоящи мероприятия в рамките на проекта, за възможностите за включване в тях и за подкрепата получена от ЕС, чрез ОПАК за тяхното изпълнение. Разпространение на информационни брошури - 2 тиража по 500 броя всеки. Първите 500 брошури са за началото на проекта, а другите за края на проекта. Брошурите ще съдържат информация за целите, дейностите и резултатите от проекта; за механизмите, които той прилага за участие на гражданите в процеса на планиране; и за източника на неговото финансиране. Брошурите ще бъдат разпространени на публичните събития, в общината и на други обществени форуми и места.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
ЕТ”Бехи-Бехиде Чаушева”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 105 BGN
Общ бюджет: 72 643 BGN
БФП: 72 643 BGN
Общо изплатени средства: 72 643 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 643 BGN
2015 0 BGN
72 643 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 746 BGN
2015 0 BGN
61 746 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 896 BGN
2015 0 BGN
10 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: - Изготвени отчети за изпълнението;
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: - План за действие, регулярни работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) Дейност 2: Доклад с констатации и препоръки от извършения предварителен анализ.
Индикатор 5 (Д) Дейност 3: Актуализирана програма
Индикатор 6 (Д) Дейност 3: Актуализирана стратегия
Индикатор 7 (Д) Дейност 3: Разработване на нова общинска програма
Индикатор 8 (Д) Дейност 3: Разработване на общинска стратегия
Индикатор 9 (Д) Дейност 4: Разработена и въведена методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по качеството и сигурност на информацията на общината.
Индикатор 10 (Д) Дейност 4: Проведено обучение
Индикатор 11 (Д) Дейност 5: Разработена и въведена методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на общината.
Индикатор 12 (Д) Дейност 5: Проведено обучение
Индикатор 13 (Д) Дейност 6: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) Дейност 6: Информационни материали;
Индикатор 15 (Д) Дейност 6: Публикувани материали и представяне на проекта в печатни медии
Индикатор 16 (Д) Дейност 6: Публикувани материали на Интернет страницата на община Стамболово.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз