Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0088-C0001
Номер на проект: 13-13-89
Наименование: Разработване на стратегически планови документи на община видин и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност №1 „Организация и управление на проекта”. Управлението на проекта е дейност, която ще се извършва през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление, включващ ръководител и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за вътрешна работа на членовете на екипа, механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - всички други дейности, произтичащи от ангажиментите на кандидата по ОПАК и свързани с административно-техническото обезпечаване на проектните дейности. За нуждите на проектното управление се предвиждат разходи за канцеларски материали и консумативи
Дейност №2 „Изготвяне на технически задания и тръжни документации и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта”. Изготвяне на технически задания за изпълнение на отделните дейности, изготвяне на тръжни документации съгласно изискванията на ЗОП и провеждане на процедурите за избор на фирми изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност №3 „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общината”. Правилата за мониторинг на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг на политики от общинската администрация.
Дейност №4 „Разработване на програма за развитие на туризма за периода 2014-2020 г.” Развитието на устойчиви форми на туризъм е един от основните приоритети на Община Видин. Привличането на туристическите потоци и представянето на региона, като интересна и привлекателна туристическа дестинация би допринесло в следващите няколко години за повишаване на стандарта на живот на населението, както и за привличане на свежи инвестиции. Разработването на Програма за развитие на туризма за периода 2014-2020г. е необходимо с цел пълноценното систематизиране на възможностите, които съществуват и очертаване на начините за тяхното максимално използване. С разработването и приемането на този документ ще бъде систематизирана визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели, задачите, дейностите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности. Изготвянето на програмата ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в национални, регионални и пр.програми . Община Видин залага много на туристическите потоци в следващите няколко години за повишаване на стандарта на населението, както и за привличане на инвестиции. Наложително е тя да бъде изготвена, за да може чрез нея да бъдат отразени идеите за проекти на общината в Оперативните програми. Програмата за развитие на туризма за периода 2014-2020 г. ще бъде разработена от външен изпълнител, който ще я представи на обществено обсъждане, на което ще бъдат поканени всички аинтересовани лица, в т.ч. граждани на община Видин.
Дейност №5: „Разработване на стратегия за развитието на спорта и младежките дейности за периода 2014-2020 г”. С разработването и приемането на този документ ще бъде формулирана визията и ще бъдат определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие в областта на спорта и младежки дейности в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на програмата ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в национални, регионални и пр.програми . Община Видин е общината с най-голямо намаление на младите хора в последните няколко години. Ето защо тази стратегия е от изключително голямо значение за общината. Тази стратегия ще очертае мерките, които трябва да бъдат предприети за създаване на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт, както и за повишаването на спортната ангажираност и активност на населението - приоритетно направление от социалната политика на Общината. Наред с това стратегията ще допринесе за оптимизиране на резултатите от младежките и детски дейности на местно равнище. Стратегията за развитие на спорта и младежките дейности за периода 2014-2020 г. трябва да бъде изготвена, за да може чрез нея да бъдат отразени идеите за проекти на общината в Оперативните програми. Стратегията за развитието на спорта и младежките дейности за периода 2014-2020 г. ще бъде разработена от външен изпълнител, който ще я представи на обществено обсъждане, на което ще бъдат поканени всички аинтересовани лица, в т.ч. граждани на община Видин.
Дейност №6: „Стратегия за подбор, задържане и управление на човешките ресурси за периода 2014 – 2020 г.” Разработването на Стратегия за подбор, задържане и управление на човешките ресурси за периода 2014 – 2020 г. ще доведе до повишаване ефективността в сферата на човешките ресурси и ще доведе до устойчивост на Общинска администрация Видин. Стратегията за подбор, задържане и управление на човешките ресурси за периода 2014 – 2020 г. ще бъде разработена от външен изпълнител, който ще я представи на обществено обсъждане, на което ще бъдат поканени всички аинтересовани лица, в т.ч. граждани на община Видин.
Дейност №7: „ Разработване на стратегия за развитие на културата за периода 2014-2020 г.” С разработването и приемането на този документ ще бъде формулирана визията и ще бъдат определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие в областта на културата в общината през следващия седемгодишен период. Стратегията ще идентифицира проблемите, за да предложи чрез стратегическо планиране възможности за развитие, които гарантират нейното бъдеще във времевия хоризонт на 2020г. и в рамките на културното пространство на България и Европа. Документът ще бъде съобразен с основните насоки и приоритети, залегнали в национални, регионални и пр. програми в областта на културата . Стратегията за развитие на културата трябва да бъде изготвена, за да може чрез нея да бъдат отразени идеите за проекти на общината в Оперативните програми. Стратегията за развитие на културата за периода 2014 – 2020 г. ще бъде разработена от външен изпълнител, който ще я представи на обществено обсъждане, на което ще бъдат поканени всички аинтересовани лица, в т.ч. граждани на община Видин.
Дейност №8: ”Разработване на Програма за опазване на околната среда за периода 2014-2020 г.” Опазването на околната среда и справяне с измененията в климата са едни от основните цели на стратегията на Европейския съюз с хоризонт 2020 г. В анализите на Европейската комисия, България е определена като страна с “нисък капацитет за адаптация и нисък капацитет за борба” с измененията на климата. В тази връзка ключови за преодоляване на слабостите ще бъдат дейностите в рамките на оперативна програма “Околна среда”. При планирането на програма за опазването на околната среда трябва да се заложат и определени изисквания, които да гарантират, че мерките, предвидени по тях постигат в максимална степен целите заложени на европейско ниво. Изготвянето на тази програма ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали като на европейско, така и на национално и регионално ниво. Програмата трябва да бъде изготвена, за да може чрез нея да бъдат отразени идеите за проекти на общината в Оперативните програми. Стратегията за опазване на околната среда за периода 2014 – 2020 г. ще бъде разработена от външен изпълнител, който ще я представи на обществено обсъждане, на което ще бъдат поканени всички аинтересовани лица, в т.ч. граждани на община Видин.
Дейност №9 „План за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 г.” В изпълнение на приоритетите на ниво ЕС за постигане на интелигентен и устойчив растеж до 2020 г., най-малко 50% от средствата от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) в слабо развитите региони на ЕС ще бъдат предназначени за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Съгласно новата нормативна уредба за енергийна ефективност е необходимо да се разработи План за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение. Събирането, обработването и анализирането на данните и анализа на ресурса ще бъдат в съответствие с новата нормативна уредба за енергийна ефективност, както на национално, така и на европейско ниво. Планът за енергийна ефективност и програмата за неговото изпълнение за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат разработени от външен изпълнител, който ще ги представи на обществено обсъждане, на което ще бъдат поканени всички аинтересовани лица, в т.ч. граждани на община Видин.
Дейност №10 „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.” С разработването и приемането на този документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Северозападен район, както и с Областна стратегия за развитие на Област Видин. Общинските планове за развитие трябва да бъдат изготвени, за да може чрез него да бъдат отразени идеите за проекти на общината в Оперативните програми. Новото специфично за следващия програмен период е, че общините трябва да очертаят визията, приоритетите и конкретните си проекти, да определят финансовата им рамка. На тази база ще се определят средствата, необходими за периода 2014 – 2020, които да залегнат в договора за партньорство. Общинският план за развитие за периода 2014 – 2020 г. ще бъде разработен от външен изпълнител, който ще го представи на обществено обсъждане, на което ще бъдат поканени всички аинтересовани лица, в т.ч. граждани на община Видин.
Дейност № 11 „Разработване на вътрешни правила за разработване и управление на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” Разработване и предаване на Възложителя на вътрешни правила за разработване и управление на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейност №13 ”Информация и публичност” Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - Организиране и провеждане на две пресконференции - начална и заключителна; На началната пресконференция ще бъде представен настоящия проект и Екипа за организация и управление на дейностите. Заключителната пресконференция ще представи резултатите от изпълнение на проектните дейности. - Изработване на стойка-банер – 1 бр, която ще се използва по време на публичните събития по проекта за популяризиране на проекта и финансиращите организации; - Подготовка и отпечатване на 300 бр. брошури; - Публикуване на информация по проекта в официалния сайт на община за дейностите по проекта; - Регулярни прессъобщения, съдържащи информация за хода на изпълнение на проекта - осигуряване на минимум 4 публикации в местни и регионални медии. Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Дейност 12 „Разработване на електронен информационен бюлетин за информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация”. Дейността обхваща разработване на електронен информационен бюлетин за информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 602 BGN
Общ бюджет: 55 366 BGN
БФП: 55 366 BGN
Общо изплатени средства: 55 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 120 BGN
2015 41 245 BGN
55 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 002 BGN
2015 35 058 BGN
47 061 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 118 BGN
2015 6 187 BGN
8 305 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Д1: Приетите от УО отчети за изпълнение дейностите по проекта
Индикатор 2 (Д) Д2: Налични тръжни документации
Индикатор 3 (Д) Д2: налични подписани договори
Индикатор 4 (Д) Д3: Доклад за изготвената система за мониторинг и контрол
Индикатор 5 (Д) Д4: Наличня програма за развитие на туризма за периода 2014-2020г
Индикатор 6 (Д) Д5: Налична Стратегия за развитието на спорта и младежките дейности
Индикатор 7 (Д) Д6: Налична стратегия за подбор, задържане и управление на човешките ресурси за периода 2014 – 2020 г. ”
Индикатор 8 (Д) Д7: Налична стратегия за развитие на културата за периода 2014-2020г
Индикатор 9 (Д) Д8: Налична Програма за опазване на околната среда за периода 2014-2020г.
Индикатор 10 (Д) Д9: Налични план за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 г.”
Индикатор 11 (Д) Д10: Наличен общински план за развитие за периода 2014-2020г
Индикатор 12 (Д) Д11: Налични вътрешни правила за разработване и управление на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Индикатор 13 (Д) Д12: Наличен електронен информационен бюлетин
Индикатор 14 (Д) Д13: Проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) Д13: Изработена стойка-банер
Индикатор 16 (Д) Д13: Изработени брошури
Индикатор 17 (Д) Д13: Публикации в пресата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз