Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0140-C0001
Номер на проект: 13-13-140
Наименование: Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на конкретни местни политики и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им в община Силистра
Дейности: Дейност 1: Организация и управление  В рамките на посочената дейност ще бъде осъществявано цялостно управление на проекта. Отговорен за реализирането й е Бенефициентът. С цел успешното изпълнение на проекта, ще бъде сформиран Екип за управление, състоящ се от следните позиции: • Ръководител • координатор и • счетоводител - с ясно разписани роли и отговорности.  Екипът за управление ще следи за текущото изпълнение, законосъобразното провеждане на проектните дейности, включително работата на външните изпълнители, ще координира и разпределя задачите, като ще дава насоки и препоръки, с оглед правилно протичане на проекта.  Ще бъдат планирани предстоящите срещи на Екипа за управление (редовни и извънредни), на които ще се обсъждат конкретните дейности по реализацията на проекта и ще се разпределят отговорностите и задачите на членовете.  Екипът за управление ще разпределя задачите в пълно съответствие с ясно идентифицираните конкретни потребности на целевите групи, като ще следи за изпълнението им съобразно нуждите и проблемите, описани и обосновани в настоящия проект.  Ще бъде изготвен подробен График за изпълнение на дейностите с цел оптималното постигане на заложените цели и резултати, изготвянето на отчетите и протоколите от проведените срещи на Екипа за управление.  За качественото управление и успешното реализиране на проекта, се предвижда Екипът да разработи План за мониторинг, контрол и отчетност на дейностите. Конкретните функции на членовете на Екипа за управление ще бъдат разпредени и ще се следи за тяхното спазване чрез вътрешен и външен контрол.
Дейност 2: Разработване на документации за избор на изпълнители  В рамките на тази Дейност ще бъдат разработени необходимите документации и Публични покани за възлагането на две обществени поръчки.  Дейностите по проекта (Д3, Д4, Д5, Д6, Д7 и Д8) ще се изпълнят чрез възлагане при условията и по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в съответствие с изискванията по настоящата процедура, описани в Насоките за кандидатстване.  Дейност 2 ще стартира с процедура за избор на Изпълнител за изготвяне на две документации и две Публични покани, съобразно разпоредбите на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП и приложимото българско законодателство.  Ще бъдат проведени две процедури по реда на ЗОП за избор на Изпълнител и с Възложител – Бенефициента. Няма да се разделят обществени поръчки с цел заобикаляне прилагането на закона: • Първата процедура (за Дейности 3, 7 и 8) ще бъде с две обособени позиции и с предмет: „Разработване и въвеждане на правила и методики за ефективен мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинска администрация Силистра, провеждане на две двудневни съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики и дейности за информация и публичност на проекта”: Обособена позиция 1.: „Разработване и въвеждане на правила и методики за ефективен мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинска администрация Силистра и провеждане на две двудневни съпътстващи обучения” Обособена позиция 2.: „Дейности за информация и публичност на проекта” • Втората процедура (за Дейности 4, 5 и 6) ще бъде с с предмет: „Провеждане на три дискусионни форуми, един от които онлайн, със заинтересованите страни за обществено консултиране на местни политики. Разработване и въвеждане на: - Стратегия за опазване и съхранение на културно-историческото наследство - Стратегия за развитие на образователната система в община Силистра - Стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и правонарушенията на деца и младежи в община Силистра. Разработване на Наръчник с инструкции и указания за работа, свързан с подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на конкретни политики от общинска администрация Силистра”.
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методики за ефективен мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинска администрация Силистра  Дейността е задължителна по настоящата процедура и представлява основен индикатор за постигане на целта на подприоритет 1.3 и приоритетна ос І.  Нейното реализиране ще спомогне за създаването на административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и за стройна система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на конкретните политики от общинска администрация Силистра.  Дейността ще осигури е въвеждането на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.  Ще бъдат изготвени и въведени правила и методики, които ще се прилагат и използват задължително при мониторинга и контрола на разработените по Дейност 5 стратегически документи в рамките на тази процедура.  Правилата ще описват принципите и обхвата, стъпките и механизмите на мониторинг и контрол, усъвършенстване практиките за оптимизиране на консултативният механизъм за участие на заинтересованите страни в разработването и изпълнението на местни политики. Ще бъдат съобразени и с добрите практики, резултат от проучването на опита на администрациите в България.  Методиките за осъществяването на мониторинг, контрол и последваща оценка ще формулират логиката на механизмите, начина на прилагане на отделните методи, използването на индикатори за качество при обективизиране и оптимизиране на процеса.  Общинска администрация Силистра ще използва методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на законодателството и политиките, разработена по ОПАК.  Въвеждането на правилата и методиките ще се реализира чрез решение на Общински съвет Силистра, като този акт ще осигури ресурсна обезпеченост с цел устойчивост на постигнатите резултати.  Дейност 3 ще стартира с процедура за избор на Изпълнител по реда на Глава осма „а” от ЗОП.
Дейност 4: Провеждане на три дискусионни форуми, един от които онлайн, със заинтересованите страни за обществено консултиране на местни политики  Дискусионният форум е ефективна форма на включване на всички заинтересовани страни в процеса на консултиране и едновременно с това информиране на широката общественост за стъпките и принципите при определяне на политики в община Силистра.  Онлайн дискусионният форум предполага създаването на възможност, на интернет страницата на община Силистра, да бъдат обсъдени и консултирани приоритетните политики. Онлайн форумът представлява иновативна дейност по отношение на взаимодействието със заинтересованите страни с цел формиране на местни политики. Предимството се състои във възможността да се включат много по-голям брой участници, както от всички заинтересовани страни, така и от широката общественост – граждани, представители на бизнеса, на стопанския, публичния и неправителствения сектор. Друго преимущество се състои във възможността за лесен достъп при формулирането на определена позиция, икономична и ефикасна форма на комуникация и обществено консултиране на политики на ниво община.  Дискусионните форуми ще обхванат политики, които са приоритетни към момента за община Силистра и за които ще се разработят и въведат в рамките на настоящия проект секторни стратегии за следващия планов период, разписани в Дейност 5.  Дискусионните форуми ще се проведат на територията на община Силистра. Екипът на проекта ще подготви презентация на доклада за изпълнение на ОПР. За форума ще бъдат подготвени пакети с информация за проекта. Изпълнител, избран по реда на ЗОП ще осигури двама модератори, работни материали, зала, техника и кетъринг.Чрез поставяне на обяви на всички обществени места и публикуване на покана на интернет страницата на община Силистра ще бъде уведомена и широката общественост.  Участниците ще бъдат специално поканени - представители на областна администрация Силистра, Кмета на община Силистра, общински съветници и други представители на общинска администрация.  Дейност 4 ще стартира с процедура за избор на Изпълнител по реда на Глава осма „а” от ЗОП.
Дейност 5: Разработване и въвеждане на стратегически документи в община Силистра  Дейността пряко кореспондира с настоящата процедура по ОПАК, която осигурява финансиране и създава условията за качественото разработване и приемане на стратегически документи на общинско ниво.  Изпълнението на дейността ще подпомогне общинска администрация Силистра за качествено разработване и изпълнение на стратегически документи по приоритетни политики, които са съобразени с интересите на местните общности и са в синхрон с разработваните на регионално/местно ниво документи, потребностите на местното население и националните/регионални приоритети и стратегии.  Дейността включва разработването и въвеждането на Стратегии, с акцент върху приоритетите и водещите политики, залегнали в ОПР, които ще бъдат продължени и доразвити през следващия планов период, както следва: 1. Стратегия за опазване и съхранение на културно-историческото наследство 2. Стратегия за развитие на образователната система в община Силистра 3. Стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и правонарушенията на деца и младежи в община Силистра  Чрез Стратегията за превенция ще бъдат разпространени и приложени добри практики, успешно работещи в други администрации в България и утвърдени при изпълненинето на сходни стратегически документи в някои общински администрации, което се насърчава по настоящата процедура.  Стратегията е инструмент, който предвижда насоки за развитие и прилагане на политики с максимална ефективност и въздействие, в дългосрочен план.  Стратегията ще формулира конкретни цели и приоритети, ще опише стъпки за действие и ресурси, необходими за изпълнението им. Стратегията ще включва план, който ще бъде с реалистичен срок (от 1 до 3 години) и постижими цели.  Чрез въвеждането на стратегическите документи, ще бъде поет дългосрочен ангажимент от общинското ръководство.  Стратегията ще има следната структура: o Мисия o Визия o Стратегическа цел o Приоритети и специфични цели o Подцели, дейности и задачи o Анализ на проблемите, положителни и отрицателни тенденции, SWOT Анализ o Индикатори за изпълнение o Бюджетни програми и финансови ресурси o Мониторинг и оценка, текущ и последващ контрол.  След като бъде изведена мисията и направен SWOT Анализа, ще се извърши процеса на целеполагане: ще се формулира стратегическата цел, приоритетите и специфичните цели, дейностите и задачите.  Ще бъдат заложени индикатори за изпълнение, които ще измерват дългосрочната ефективност на резултатите. За оценка на изпълнението на дейностите ще се формулират измерители: „входни индикатори”. Чрез тях ще се измерват ресурсите, както човешки, така и финансови, с които се осъществява определена дейност.  Важен елемент от прилагането на Стратегиите ще бъде наблюдението и отчитането на тяхното изпълнение. Изготвените и въведени правила и методики по Дейност 3 ще се прилагат и използват задължително при мониторинга, контрола и последващата оценка на изпълнението на разработените стратегически документи, съгласно изискванията и условията, заложени в Насоките по настоящата процедура.  Дейност 5 ще стартира с процедура за избор на Изпълнител по реда на Глава осма „а” от ЗОП.
Дейност 6: Разработване на Наръчник с инструкции и указания за работа, свързан с подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на конкретни политики от общинска администрация Силистра  Дейността за разработване на Наръчник с инструкции и указания за работа е във връзка с подпомагането на процеса по формулирането и изпълнението на конкретните политики от общинска администрация Силистра и кореспондира с Дейност 5.  Наръчникът ще бъде подготвен конкретно за община Силистра и ще бъде използван като учебно помагало при провеждането на Дейност 4 и 5.  Предвижда се в различни учебни модули да бъде подробно описан целият процес на стратегическо планиране, включително участието и ролята на всички заитересовани лица.  Наръчникът ще бъде подготвен от Изпълнител и ще бъде отпечатан в 100 екземпляра, формат А5.  Дейност 6 ще стартира с процедура за избор на Изпълнител по реда на Глава осма „а” от ЗОП.
Дейности 7: Провеждане на две двудневни съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от от общинска администрация Силистра  Дейността е пряко свързана с Дейност 3 от настоящето проектно предложение и ще обхване общо 30 човека: представители на звената от специализираната администрация на община Силистра и представители на заинтересованите страни.  Съпътстващите две двудневни обучения ще обхващат съответно следните панели и теми: 1. Първо двудневно обучение на тема: „Правила за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Силистра” 2. Второ двудневно обучение на тема: „Методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението при провеждането на конкретни политики от общинска администрация Силистра”  Цели на обученията: - Повишаване на капацитета за качествено планиране, мониторинг и контрол при изпълнение на стратегически документи, съобразени с интересите на местната общност - Повишаване на капацитета за ефективно и ефикасно прилагане на добри практики в процеса на мониторинг и контрол – предварителен, текущ и последващ - Повишаване прозрачността, отчетността и контрола на община Силистра чрез прилагане принципите на добро управление  Логистика на обученията: - Всяко едно от двете двудневни обучения ще се организира и проведе на територията на община Силистра под формата на лекции - Ще бъдат обучени общо 30 представители на всички заинтересовани страни - Изпълнителят ще осигури цялостната логистика по отношение на осигуряване на лектори, отправяне на покани, настаняване на участниците, наем на зала и техника, кетъринг, храна, работни и презентационни материали на хартиен и електронен носител  Дейност 7 ще стартира с процедура за избор на Изпълнител по реда на Глава осма „а” от ЗОП.
Дейности 8: Дейности по информация и публичност  Тази Дейност е задължителна по настоящата процедура, като чрез нейното изпълнение ще се осигури популяризирането и представянето на целите и дейностите по проекта сред широк кръг лица и медии.  Дейността ще стартира с процедура за избор на Изпълнител по реда на Глава осма „а” от ЗОП.  Дейността ще бъде осъществена посредством:  Пресконференция за оповестяване началото на проекта и запознаване на всички заинтересовани страни с целите и планираните дейности;  Рекламни брошури;  Рекламни дипляни;  Рекламни листовки;  Рекламни флайери;  Изготвени информационни бюлетини и изпратени по електронна поща до представителите на заинтересованите страни;  Изработени и публикувани в регионалната преса - рекламни прес карета и публикувани платени съобщения;  Пресконференция за приключване на проекта и запознаване на всички заинтересовани страни с резултатите и ефекта по проекта.  По време на изпълнението на проекта ще има своевременна информация за хода на проекта, достъпна на интернат страницата на община Силистра.  При провеждането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания на Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 223 BGN
Общ бюджет: 64 768 BGN
БФП: 64 768 BGN
Общо изплатени средства: 64 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 768 BGN
2015 0 BGN
64 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 053 BGN
2015 0 BGN
55 053 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 715 BGN
2015 0 BGN
9 715 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Д1: Сформиран Екип за управление
Индикатор 3 (Д) Д1: Проведени регулярни срещи на Екипа по проекта
Индикатор 4 (Д) Д1: Изготвени протоколи от работни срещи
Индикатор 5 (Д) Д1: Изготвени технически и финансови отчети на Екипа за управление
Индикатор 6 (Д) Д1: Въведена система за вътрешен и външен контрол
Индикатор 7 (Д) Д1: Изготвен подробен времеви График на дейностите
Индикатор 8 (Д) Д1: Изготвен План за мониторинг, контрол и отчетност на дейностите
Индикатор 9 (Д) Д2: Избран Изпълнител и сключен договор за изготвяне на Документации и Публични покани
Индикатор 10 (Д) Д2: Изготвеени Документации
Индикатор 11 (Д) Д2: Изготвени и публикувани на сайта на АОП и на бенефициента Публичните покани по реда на Глава осма „а” от ЗОП за изпълнението на дейностите по проекта
Индикатор 12 (Д) Д2: Проведени процедури по реда на ЗОП, съответно за Дейности: 3, 7 и 8 и за Дейности: 4, 5 и 6
Индикатор 13 (Д) Д2: Избрани Изпълнители
Индикатор 14 (Д) Д2: Подписани и сключени Договори с Изпълнители
Индикатор 15 (Д) Д3: Изготвени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Силистра
Индикатор 16 (Д) Д3: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Силистра
Индикатор 17 (Д) Д3: Изготвени методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Силистра
Индикатор 18 (Д) Д3: Въведени методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Силистра
Индикатор 19 (Д) Д4: Проведени дискусионни форуми за обществено консултиране на политики
Индикатор 20 (Д) Д4: Проведен един онлайн дискусионен форум за обществено консултиране на политики
Индикатор 21 (Д) Д4: Създадена секция на интернет страницата на община Силистра, съдържаща обобщената информация от проведените форуми
Индикатор 22 (Д) Д5: Изготвена Стратегия за опазване и съхранение на културно-историческото наследство
Индикатор 23 (Д) Д5: Въведена Стратегия за опазване и съхранение на културно-историческото наследство
Индикатор 24 (Д) Д5: Изготвена Стратегия за развитие на образователната система в община Силистра
Индикатор 25 (Д) Д5: Въведена Стратегия за развитие на образователната система в община Силистра
Индикатор 26 (Д) Д5: Изготвена Стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и правонарушенията на деца и младежи в община Силистра
Индикатор 27 (Д) Д5: Въведена Стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и правонарушенията на деца и младежи в община Силистра
Индикатор 28 (Д) Д6: Разработен Наръчник с инструкции и указания за работа
Индикатор 29 (Д) Д6: Отпечатан и разпространен Наръчник с инструкции и указания за работа - формат А5.
Индикатор 30 (Д) Д7: Организирано и проведено първо двудневно обучение на тема: „Правила за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Силистра”
Индикатор 31 (Д) Д7: Организирано и проведено второ двудневно обучение на тема: „Методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението при провеждането на конкретни политики от общинска администрация Силистра”
Индикатор 32 (Д) Д7: Обучени общо представители на целевите групи
Индикатор 33 (Д) Д8: Проведена встъпителна пресконференция със заинтересовани страни
Индикатор 34 (Д) Д8: Изготвени и разпространени рекламни брошури
Индикатор 35 (Д) Д8: Изготвени и разпространени рекламни дипляни;
Индикатор 36 (Д) Д8: Изготвени и разпространени рекламни листовки
Индикатор 37 (Д) Д8: Изготвени и разпространени рекламни флайери
Индикатор 38 (Д) Д8: Публикации в регионалната преса: рекламни прес карета и платени съобщения
Индикатор 39 (Д) Д8: Изготвени информационни бюлетини и изпратени по електронна поща до представителите на заинтересованите страниц
Индикатор 40 (Д) Д8: Проведена заключителна пресконференция за заинтересованите страни .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз