Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0072-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, Община Панагюрище
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Стратегическа цел: - Да се подобри състоянието на водите в гр. Панагюрище чрез развитието на екологична инфраструктура.
Дейности: Дейност 1: Техническо и финансово изпълнение и управление на проекта Преди стартирането на проекта ще бъдат извършени всички подготвителни дейности, така че да има готовност веднага да се подпишат договори с екипа, който ще изпълнява проекта. За успешната реализация на проекта и постигане на целите са необходими – ръководител проект и счетоводител. Ще бъдат сформирани Експертен съвет от 5 човека и Контролен съвет от 4 човека. Подробно описание на функциите им е дадено в т.1.4 а) Описание на човешките ресурси на кандидата и партньорите ангажирани с изпълнението на проекта и б) Организационна структура за изпълнение на проекта. С ръководителя и счетоводителя ще се сключат граждански договори за цялото времетраене на проекта – 18 месеца, а останалите членове на екипа са служители на Община Панагюрище. Всички участници в изпънението и управлението на проекта ще бъдат запознати с Договора и приложенията към него, както и с конкретните си задължения. Също така ще бъдат информирани и ще подпишат декларации, че са запознати с определението за нередности.
Дейност 2: Изработване на материалите за осигуряване на публичност За да се осигури публичност на получената безвъзмездна помощ e предвидено изработването на: - 2 табели, едната от тях ще бъде постаена на сградата на Община Панагюрище, а другата на сградата на “Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД - гр. Панагюрище. - 1000 броя рекламни брошури за популяризиране целите, дейностите и планираните резултати от проекта. Брошурите ще се разпространят сред широката общественост в общината. - 100 броя плакати, които ще бъдат разлепени в град Панагюрище.
Дейност 3: Пресконференция за представяне на проекта Организиране на пресконференция за представяне на проекта, запознаване на обществеността с целите и задачите по проекта и дейностите, които предстоят, представяне екипа на проекта, популяризиране на намеренията и поетапните резултати от реализацията на проекта. На пресконференцията ще бъдат поканени за участие представители на местни, регионални и национални медии. Пресконференцията ще се проведе през първия месец от стартирането на проекта.
Дейност 4: Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване по Наредба 4 Дейността включва разработане на тръжна документация, сформиране на комисия, изпращане на покани до 3 фирми за представяне на оферти /стойността на услугата е под 30 000 лева без ДДС/, оценка на получените оферти, уведомяване на участниците за решението на комисията и сключване на договор с одобрения кандидат.
Дейност 5: Извършване на прединвестиционно проучване по Наредба 4 Извършване на прединвестиционно проучване по Наредба 4 от избрания изпълнител съгласно сключения договор
Дейност 6: Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изработване на идеен, технически и работен проект за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, довеждащ колектор,пречиствателна станция за отпадни води Ще се проведе открита процедура съгласно ЗОП. Дейността включва разработане на тръжна документация, сформиране на комисия, публикуване на обява в регистъра на обществените поръчки и във всекидневник, оценка на получените оферти, уведомяване на участниците за решението на комисията, поканване на спечелилия кандидат и сключване на договор с него.
Дейност 7: Изработване на идеен, технически и работен проект за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, довеждащ колектор,пречиствателна станция за отпадни води Изработване на идеен, технически и работен проект за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, довеждащ колектор,пречиствателна станция за отпадни води от избрания изпълнител в съответствие с подписания договор.
Дейност 8: Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на ОВОС Дейността включва разработане на тръжна документация, сформиране на комисия, изпращане на покани до 3 фирми за представяне на оферти /стойността на услугата е под 30 000 лева без ДДС/, оценка на получените оферти, уведомяване на участниците за решението на комисията и сключване на договор с одобрения кандидат.
Дейност 9: Изработване на ОВОС Изработване на ОВОС от избрания изпълнител в съответствие с подписания договор.
Дейност 10: Подготовка и изготвяне на разрешителни по закона за водите Дейността включва окомплектоване на документацията, запащането на таксите и поучаването на всички необходими разрешителни по закона за водите.
Дейност 11: Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на финансов и икономически анализ (вкл. анализ на ефективността на разходите за проект под 25 млн евро съгласно методическите указания на МФ за подготовка и Дейността включва разработане на тръжна документация, сформиране на комисия, изпращане на покани до 3 фирми за представяне на оферти /стойността на услугата е под 30 000 лева без ДДС/, оценка на получените оферти, уведомяване на участниците за решението на комисията и сключване на договор с одобрения кандидат.
Дейност 12: Извършване на финансов и икономически анализ (вкл. анализ на ефективността на разходите за проект под 25 млн евро съгласно методическите указания на МФ за подготовка и изпълнение на проекти) Извършване на финансов и икономически анализ (вкл. анализ на ефективността на разходите за проект под 25 млн евро съгласно методическите указания на МФ за подготовка и изпълнение на проекти) от избрания изпълнител в съответствие с подписания договор.
Дейност 13: Конференция за представяне на резултатите от проекта Организиране на конференция за запознаване на обществеността с изпълнението и резултатите от проекта, популяризиране на получената финансова подкрепа и бъдещите стъпки за кандидатстване с изготвения инвестиционен проект пред ОПОС. На конференцията ще бъдат поканени за участие представители на местната и държавната власт, медии, неправителствения сектор и жителите на град Панагюрище. Конференцията ще се проведе през последния месец от изпълнението на проекта.
Дейност 14: Одит на проекта След приключването на дейностите по проекта ще се извърши одит от външен независим лицензиран одитор.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 694 320 BGN
Общ бюджет: 51 392 BGN
БФП: 51 392 BGN
Общо изплатени средства: 51 392 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 138 864 BGN
2010 0 BGN
2011 - 81 356 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 117 BGN
51 392 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 111 091 BGN
2010 0 BGN
2011 - 65 085 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 893 BGN
41 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 773 BGN
2010 0 BGN
2011 - 16 271 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 223 BGN
10 278 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз