Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0022-C0001
Номер на проект: 13-13-23
Наименование: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на процеса на разработване, прилагане и контролиране на политики, провеждани от община Айтос за постигане на стратегическите цели и мисия на общинската администрация
Дейности: Дейност 1 Организация и управление Екипът, пряко ангажиран с изпълнението на проекта, се състои от трима членове: ръководител на проекта, координатор по проекта и счетоводител. След стартиране на проекта ще бъде направено разпределение на функциите и ще започне текущото управление на проекта, което включва: - разработване на подробен план-график за изпълнението на проектните дейности; - провеждане на ежемесечни, както и вътрешни текущи срещи на екипа; - създаване и поддържане на система за комуникация в екипа, както и с избраните изпълнители и УО; - подготовка на технически и финансови отчети; - вътрешен контрол, мониторинг и докладване пред ръководството на община Айтос; Стриктно ще се спазва времевия график за подготовка и провеждане на планираните дейности.
Дейност 2 Подготовка на документация и провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители В рамките на Дейност 2 ще бъдат изготвени и проведени всички процедури по реда на ЗОП, необходими за възлагане на дейностите по проекта на външен изпълнител. Непосредствено след стартиране на проекта, екипът по проекта ще подготви документация за избор на изпълнител, който да разработи две тръжни документации – една за избор на изпълнител за дейности 3 и 4, и втора – за избор на изпълнител за дейност 5. Изборът на изпълнител ще се осъществи от комисия, съставена от представители на общината, вкл. един юрист. С избрания изпълнител ще се сключи договор. Документацията за следващите тръжни процедури ще се разработва от избрания изпълнител по настоящата дейност. Екипът за управление на проекта ще контролира качеството на разработените документи и ще подпомага работата на изпълнителя, ще организира процедурно избора на изпълнител по обществени поръчки и ще участва в оценителната комисия.
Дейност 3 Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Айтос В рамките на дейността ще бъдат разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на две конкретни политики в община Айтос, а именно: 1) Създаване на предпоставки за превръщане на община Айтос в енергийно ефективна община. 2) Създаване на чиста и здравословна околна среда чрез разделно събиране и съхранение на отпадъци. Изграждането на система за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общинските политики ще осигури необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните цели и приоритети. Разработените Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политиките по енергийна ефективност и опазване на околната среда на община Айтос ще спомогнат за доброто изпълнение на планираните дейности и идентифицирането и предотвратяването на възникващи проблеми.
Дейност 4 Разработване на Общинския план за развитие на община Айтос в периода 2014 – 2020 г. Дейността включва разработването на Общинския план за развитие на община Айтос, съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г. ОПР като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Дейността ще стартира с провеждане на проучвания и изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие на община Айтос, включително и със събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализ на територията. Изготвянето на анализ на икономическото и социалното състояние на община Айтос, последван от SWOT анализ, ще открои тенденциите и възможностите на развитие на общината. Въз основа на резултатите от аналитичните дейности ще се извеждат приоритетни области за развитие на община Айтос за периода 2014-2020 г. ОПР ще бъде разработен, следвайки етапите и структурата, определени в действащата нормативна уредба в страната за планови документи на местно ниво.
Дейност 5 Дейности за информация и публичност През целия период на реализиране на проекта ще бъде поставен акцент върху осъществяване мерките за публичност. Ще бъдат реализирани всички изисквания на финансиращия орган за визуализиране на финансовата подкрепа от ЕСФ и ОПАК на всички издания, покани, бланки на документи, програми и материали за обучения, както и на всички останали печатни материали, и на интернет сайта да бъдат поставяни логото и текст, информиращ за финансовата подкрепа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 264 BGN
Общ бюджет: 65 355 BGN
БФП: 65 355 BGN
Общо изплатени средства: 65 355 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 480 BGN
2015 2 875 BGN
65 355 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 108 BGN
2015 2 444 BGN
55 552 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 372 BGN
2015 431 BGN
9 803 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Д1: Сключени договори с екипа
Индикатор 3 (Д) Д1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) Д1: Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 5 (Д) Д1: План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 6 (Д) Д1: Механизъм за наблюдение и вътрешна оценка
Индикатор 7 (Д) Д2: Технически задания
Индикатор 8 (Д) Д2: подписани договори с изпълнители
Индикатор 9 (Д) Д3: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 10 (Д) Д3: служители, с които е било проведено еднодневно обучение
Индикатор 11 (Д) Д4: Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 12 (Д) Д5: Осъществени пресконференции
Индикатор 13 (Д) Д5: Изработен банер
Индикатор 14 (Д) Д5: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 15 (Д) Д5: Изработени Листовки
Индикатор 16 (Д) Д5: публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз