Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0004-C0001
Номер на проект: 13-13-4
Наименование: Партньорство при стратегическо планиране и контрол в реализацията на общински политики в община Белица
Бенефициент: Община Белица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане общински политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност №. 1: „ Организация, управление, изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури по ЗОП.“
Дейност№2 „Анализ на икономическото и социално състояние на общината, необходим за оценка на Общинския план за развитие.“
Дейност№3: „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Разработване и/или усъвършенстване на документи, свързани с изпълнението на секторни политики от общинската администрация.“
Дейност№4:„Обществено обсъждане на политики провеждани от общинската администрация.“
Дейност №5:„Обучениe, свързанo с въведените правила и механизми за мониторинг и контрол при реализация на общински политики.“
Дейност №6:„Информация и публичност“.
Дейност №6 „Информация и публичност“ 6.1.Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му; Тази фаза се състои в организиране на пресконференцията, а именно подготвяне на списък с участници, зала, организиране на кафе пауза, подготвяне и изпращане на покани, подготвяне на мултимедийни презентации, покана до медиите. Потенциален брой на участници – 10. 6.2.Подготовка на 20 комплекта материали (папки, химикалки, USB флаш памет, бележници) за участниците в пресконференциите 6.3.Изработване и поставяне на информационна табела в сградата на Общинската администрация. 6.4.Отпечатване и разпространение на информационни брошури за целите и дейностите по проекта – 500 бр. 6.5.Публикуване на 4 съобщения в регионално печатно издание: 6.6.Излъчване на видеорепортаж в местната кабелна телевизия при приключване дейностите на проекта. 6.7.Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Общината. 6.8.Изработване и поставяне на информационни плакати- 30 бр;, съдържащ името на проекта, както основната и специфичните цели
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Би Ен Ай Студио" ООД
"И-Финанси" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 778 BGN
Общ бюджет: 49 623 BGN
БФП: 49 623 BGN
Общо изплатени средства: 49 623 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 623 BGN
2015 0 BGN
49 623 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 180 BGN
2015 0 BGN
42 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 443 BGN
2015 0 BGN
7 443 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Подписани договори; Тръжжни документации; Решения/заповеди; Договори за изпълнене
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Утвърдени правила за управление и контрол
Индикатор 6 (Д) Дейност №2:Списък на заинтересованите страни; Оценка за изпълнение на Общински план за развитие 2007-2013г
Индикатор 7 (Д) Дейност№2: Проведени фокус групи; Проведени работни срещи
Индикатор 8 (Д) Дейност№2: Обществено обсъждане
Индикатор 9 (Д) Дейност 3: Приет Общински план за развитие 2014–2020г.
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Приети общински стратегии или програми
Индикатор 11 (Д) Дейност 4: Проведени обществени обсъждания
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Създаден механизъм за наблюдение и контрол
Индикатор 13 (Д) Дейност5: Проведено обучение
Индикатор 14 (Д) Обучени служители, съветници, представители на гражданското общество
Индикатор 15 (Д) Дейност№6: 1.Проведени пресконференции; 2.Подготовка на комплекти материали за участниците 3.Изработена и поставена информационна табела 4.Отпечатани и разпространени. информационни брошури; 5.Публикувани прес – съобщения; 6.Излъчен видео репорт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз