Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0151-C0001
Номер на проект: 13-13-151
Наименование: Въвеждане на инструменти за добро управление: разработване на общински политики в партньорство и механизъм за мониторинг на изпълнението им в община Бяла
Бенефициент: ОБЩИНА БЯЛА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.11.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване и въвеждане на ефективни инструменти за добро управление при разработване, мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики в община Бяла
Дейности: Дейност 1: Разработване на механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики В изпълнение на тази дейност предвиждаме изработването на универсален механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението, приложим спрямо всички общински политики. Дейността ще включва задължително следните елементи: 1. Анализ на досегашната практика на общинската администрация във връзка с процеса по мониторинг на изпълняваните политики. 2. Разработване на универсално приложими за нуждите на общинската администрация правила и процедури за осъществяване на мониторинг, контрол и последваща оценка. 3. Одобряване на разработения механизъм с акт на общински съвет на община Бяла. 4. Подаване на декларация от общинската администрация пред Министерски съвет за прилагане на механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики, разработен по проект на ОПАК. Дейността ще бъде възложена на изпълнител по реда на ЗОП. При разработването на механизма следва да се отчетат съществуващите добри практики в администрацията на община Бяла и да се обогатят с въвеждането, като добра практика, на методологията за оценка на въздействието създадена по проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация”.
Дейност 2: Съпътстващо обучение на служители от общинската администрация за прилагане на разработения механизъм Дейността предвижда провеждането на едно двудневно обучение за 5 служители на общинска администрация на община Бяла. В рамките на обучението се очаква общинските служители да придобият теоретични знания и практически умения за прилагане на разработения по Дейност 1 механизъм. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 3: Разработване на стратегически документ „Концепция за пространствено развитие на община Бяла до 2020 г.” Дейността предвижда разработване на стратегически документ - „Концепция за пространствено развитие на община Бяла до 2020 г.” и ще съдържа задължително следните елементи: 1. Идентифициране на заинтересованите страни за включване в процеса на разработване на стратегическия документ. 2. Организиране и провеждане на многосесиен дискусионен форум с участието на всички заинтересовани страни. 3. Разработване на проект на предвидения стратегически документ и одобряването му от участниците в дискусионния форум. 4. Изработване на окончателен вариант на стратегическия документ и приемането му с акт на общински съвет на община Бяла. В процеса на комуникиране и приемане на документа ще бъдат използвани резултатите и от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”, а именно разработените процедури за координация на политиките за развитие, като по този начин ще се осигури мултиплициращ ефект за една добра практика на централна администрация на ниво общинска администрация. В изпълнението на дейността ще бъде приложен на практика и разработения механизъм по Дейност 1. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейността ще се осъществи чрез избор на изпълнител по реда на ЗОП. Ще бъдат изпълнени следните поддейности: 1. Разработване на рекламно-информационни материали: • изготвяне и осигуряване на минимум 3 платени публикации за напредъка на проекта в местни, регионални и/ или национални медии. Предвидено е периодично тримесечно предоставяне на информация за хода на изпълнението на проекта и усвоените средства чрез публикации в местни/ регионални или национални медии; • изработване на 2 информационни брошури в тираж по 500 бр. всяка за разпространение от общинската администрация; • изработване на 1 временен (преносим) транспарант за поставяне в залите за провеждане на планираните конференции, обучения и други събития. 2. Организиране и провеждане на 2 конференции за не по-малко от 20 участника /със средна продължителност на една конференция до 3 ч./. Предвидените 2 конференции са за оповестяване на началото на изпълнение на проекта, неговите цели и очакваните резултати, както и за неговото приключване и обявяване на постигнатите резултати от реализиране на проекта. Дейностите за информация и публичност, както и всички останали дейности от проектното предложение, ще бъдат съобразени с изискванията на Приложение 13 към Насоките за кандидатстване.
Дейност 5: Дейности по управление на проекта. Дейностите по управление на проекта включват: 1. Определяне на правила за работа на екипа за управление на проекта по функционални задължения и отговорности. 2. Приемане на план-график за възлагане на обществените поръчки по проекта. 3. Привличане на експерти от общинската администрация за разработване на технически задания и документация за предвидените обществени поръчки по проекта. 4. Създаване на правила за вътрешен контрол, финансова отчетност при управлението на проекта и за съхранение на проектната документация (одитна пътека). 5. Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители. 6. Текущ контрол по изпълнението на възложените на изпълнители дейности. 7. Текущо отчитане по фази и етапи на изпълнението на проекта. 8. Регулярен и окончателен мониторинг на самооценката на бенефициентите за степента на тяхната удовлетвореност от реализиране на отделните етапи на проекта и след окончателното му приключване. 9. Окончателно отчитане на изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 567 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Разработен и внедрен механизъм
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Внедрена добра практика
Индикатор 4 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 5 (Д) Дейност 3: Разработен и приет общински стратегически документ
Индикатор 6 (Д) Дейност 3: Проведен многосесиен дискусионен форум (3 сесии)
Индикатор 7 (Д) Дейност 3: Въведена добра практика
Индикатор 8 (Д) Дейност 4: Проведени конференции
Индикатор 9 (Д) Дейност 4: Публикувани платени съобщения в медиите (включително регионални)
Индикатор 10 (Д) Дейност 4: Информационни брошури
Индикатор 11 (Д) Дейност 4: Транспарант
Индикатор 12 (Д) Дейност 5: Администрация въвела механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълняваните общински политики
Индикатор 13 (Д) Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Разработен и приет общински стратегически документ
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Проведен многосесиен дискусионен форум (3 сесии)
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: Въведени добри практики
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Верифицирани разходи
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Удовлетвореност на конкретните бенефициенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз