Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0076-C0001
Номер на проект: 13-13-77
Наименование: Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност №1 „Организация и управление на проекта”. Управлението на проекта е дейност, която ще се извършва през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление, включващ ръководител, координатор и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за вътрешна работа на членовете на екипа, механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - всички други дейности, произтичащи от ангажиментите на кандидата по ОПАК и свързани с административно-техническото обезпечаване на проектните дейности.
Дейност №2 „Изготвяне на технически задания и тръжни документации и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта”. Изготвяне на технически задания за изпълнение на отделните дейности, изготвяне на тръжни документации съгласно изискванията на ЗОП и провеждане на процедурите за избор на фирми изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност №3 „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общината”. Правилата за мониторинг на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг на политики от общинската администрация.
Дейност №4 „Актуализиране на „План за енергийна ефективност” на общината” Община Брацигово има изготвен План за енергийна ефективност, който се нуждае от актуализация, съгласно новата нормативна уредба за енергийна ефективност, както на национално, така и на европейско ниво. Необходимо е да се направи анализ на състоянието на енергийната база, сграден фонд, нови възможности за финансиране на енергийни проекти и пр.
Дейност №5 „Разработване на Програма за ВЕИ/ възобновяеми енергийни източници/” Община Брацигово има разработен План за енергийна ефективност, който се нуждае от актуализация. Като отделен раздел в Плана за енергийна е разработена програма за ВЕИ, която трябва да се развие като отделна Програма за ВЕИ до 2020г. Необходимо е към програмата да се направи анализ на ресурса на ВЕИ на общината
Дейност №6 „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г.” С разработването и приемането на този документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Южен централен район, както и с Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик. Общинските планове за развитие трябва да бъдат изготвени за да може чрез тях да влязат идеите за проекти на общините в Оперативните програми. Новото специфично за следващия програмен период е, че общините трябва да очертаят визията, приоритетите и конкретните си проекти, да определят финансовата им рамка. На тази база ще се определят средствата, необходими за периода 2014 – 2020, които да залегнат в договора за партньорство.
Дейност №7 „Разработване на електронен информационен бюлетин за информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация”. Дейността обхваща разработване на електронен информационен бюлетин за информиране относно политиките, провеждани от общинската администрация.
Дейност №8 ”Информация и публичност” Дейността включва : -Мултимедийни презентациии – 2 бр. -Организиране и провеждане на две конференции –встъпителна и заключителна за до 25 участника, вкл.кетъринг, зала, озвучаване, материали. Встъпителната конференция ще бъде по скоро информационна за целта и дейностите по проекта. Заключителната конференция ще бъде под формата на кръгла маса, на която ще се разяснят и дискутират резултатите от дейностите по проекта. -Прес информация, факти за проекта, и друга подходяща информация-осигуряване на минимум 4 публикации с изготвените материали в местни, регионални и/ или национални медии;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Нитос - 2 - Иван Стоев"
"Приватсистем"ООД
ВЕДА-13 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 214 BGN
Общ бюджет: 65 774 BGN
БФП: 65 774 BGN
Общо изплатени средства: 65 774 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 774 BGN
2015 0 BGN
65 774 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 908 BGN
2015 0 BGN
55 908 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 866 BGN
2015 0 BGN
9 866 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой разработени анализи
Индикатор 3 Брой разработени общински планове
Индикатор 4 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Приетите от УО отчети за изпълнение дейностите по проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Тръжни документации задания
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Подписани договори
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Доклад за изготвената система за мониторинг и контрол
Индикатор 9 (Д) По Дейност 4 - Наличен План за ЕЕ
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - Налична Програма за ВЕИ
Индикатор 11 (Д) По Дейност 6 - Наличен общински план за развитие за периода 2014-2020г.
Индикатор 12 (Д) По Дейност 7 - Наличен електронен информационен бюлетин
Индикатор 13 (Д) По Дейност 8 - Показани мултимед.презентации
Индикатор 14 (Д) По Дейност 8 - Проведени конференции
Индикатор 15 (Д) По Дейност 8 - Публикувана информация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз