Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0067-C0001
Номер на проект: 13-13-68
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново
Бенефициент: Община Дряново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми и правила за мониторинг и контрол при изпълнението на политики от Община Дряново за успешно стратегическо планиране за периода 2014 – 2020 г.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта ще бъде изпълнена посредством реализацията на 2 под-дейности, съответно сформиране на екип за управление на проекта и подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта. Под-дейност 1.1: Сформиране на екип и дейности по организация и управление на проекта Под-дейността включа сформирането на екип за управление на проекта (ЕУП), който ще включва 3 длъжности: ръководител, координатор и счетоводител на проекта. Екипът ще е отговорен за изпълнението на проекта, в съответствие с изискванията на ОПАК, в частност посредством съставяне на технически доклади за изпълнение, финансови отчети, искания за плащане и други документи. Екипът ще е отговорен за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. Екипът за управление на проекта ще бъде назначен със заповед на кмета на община Дряново, като с членовете на екипа ще бъдат сключени договори при изпълнение на изискванията на ПМС 330/ 05.12.2011 г. за приемане на правила за допустимост на разходите по оперативните програми, както и разясненията към методиката, приета с постановлението на МС. Екипът за управление на проекта ще провежда заседания при необходимост, но не по-рядко от веднъж месечно, като съответно ще води протоколи от своите заседания. Работата на членовете на екипа ще се отчита посредством попълването на месечни отчети за извършената работа, отново при спазване на разпоредбите на ПМС 330/ 05.12.2011 г. за приемане на правила за допустимост на разходите по оперативните програми, както и разясненията към методиката, приета с постановлението на МС. Под-дейност 1.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Дейността по разработване на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител, при стриктно спазване на ЗОП и правилника за неговото прилагане. В рамките на тази дейност ще бъдат изготвени документации и съответно проведени обществени поръчки за избор на външни изпълнители за дейностите от настоящото проектно предложение, както следва: 1. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново; Разработване на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г.; Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Дряново; Разработване на стратегически планови документи на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. В документацията изрично ще бъде обособена отделна позиция за избор на изпълнител на оценките на общинския план за развитие. 2. Дейности за информация и публичност.
Дейност 2 – Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново Дейността включва изпълнението на две под-дейности, взаимосвързани помежду си, като ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител посредством провеждането на процедура за обществена поръчка според изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане: Под-дейност 2.1 - Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново ще бъдат изготвени под формата на методика – „рамков” документ, който да се използва и прилага по отношение на мониторинга и контрола на стратегическите документи, които ще бъдат разработени в рамките на настоящото проектно предложение (с изключение на ОПР), както и в рамките на процеса на последващо стратегическо планиране и оценка на изпълнението на стратегически документи и политики от Община Дряново. Правилата за мониторинг и контрол ще се прилагат по отношение на всички политики, изпълнявани от Община Дряново, в т.ч. следните конкретни секторни политики:  Териториално и селищно устройство;  Данъчна политика - Общински финанси, местни данъци и такси;  Инвестиционна политика;  Опазване на околната среда;  Енергийна ефективност;  Икономическо развитие;  Туризъм;  Хуманитарна политика – закрила на детето; социална дейност; образование; култура, вероизповедания; здравеопазване; интеграция на малцинствата;  Общинска собственост;  Опазване на обществения ред и сигурност, вкл. борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. При разработване на правилата ще бъде отчетено действащото законодателство в различните области на конкретните политики, изпълнявани от общината, като съответните специфики на правилата за мониторинг и контрол по отношение на конкретните политики ще бъдат отразени под формата на специфични указания, ако такива бъдат идентифицирани. Под-дейността по разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка ще бъде изпълнена в самото начало на изпълнение на проекта, като резултатът от дейността – изготвените правила ще бъдат използвани и прилагани при изпълнение на останалите релевантни дейности от проекта. В съответствие с Наръчника за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България, разработен в рамките на проект ФАР BG-0103.01 “Стратегическо планиране и координация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет на Република България, процесът на разработване и прилагане на публични политики преминава през следните четири измерения:  Стратегическо планиране;  Разработване на политики;  Прилагане;  Мониторинг и оценка. Мониторингът представлява системно и непрекъснато събиране, анализ и използване на информация за управленски контрол и вземане на решения, чрез който се контролира ефективността на административния процес. Оценката се определя като преценка на публичните политики от гледна точка на техните резултати и въздействие, както и на потребностите, чието удовлетворение се цели с тях, като тя може да бъде както вътрешна и външна в зависимост от това дали се изпълнява от вътрешни или от външни експерти, така и предварителна, междинна, крайна и последваща според периода на нейното провеждане. Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново, които ще бъдат разработени в рамките на настоящия проект, ще се прилагат по отношение на всички политики и стратегически документи, които ще се изпълняват от общината занапред, с изключение на Общински план за развитие (ОПР) за следващия програмен период 2014 – 2020 г. В рамките на проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово” с бенефициент областна администрация Габрово, в който Община Дряново е една от целевите групи по проекта, е разработена Методология за наблюдение и оценка на изпълнението на областната стратегия и общинските планове за развитие, която ще бъде прилагана по отношение дефинирането на правила за мониторинг и оценка на новия ОПР на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. Освен това, правилата, които ще бъдат разработени в изпълнение на настоящото проектно предложение, ще използват добрите практики и ще се основават и съответстват на методологията, разработена в рамките на цитирания проект на областна администрация Габрово. Разработените правила ще бъдат обсъдени и приети с решение на Общински съвет Дряново веднага след тяхното изготвяне, като по този начин ще се извърши и тяхното въвеждане в работата на администрацията. Под-дейност 2.2 – Съпътстващо обучение, свързано с разработените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново Тази под-дейност от проектното предложение предвижда организирането на обучение за ръководните длъжности от служителите на общинска администрация – Дряново, които да бъдат подробно запознати с въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики, разработени в рамките на под-дейност 2.1. Обучението ще се извърши след приемането на правилата от Общински съвет Дряново и ще включва 8 души – кмет, заместник кмет, секретар на общината, юрист и директори на дирекции. Обучението ще се проведе под формата на изнесен двудневен семинар. Дейността ще се извърши от външния изпълнител, разработил правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики.
Дейност 3 – Разработване на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. Дейността ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител посредством провеждането на процедура за обществена поръчка според изискванията на Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане. В рамките на дейността ще бъде разработен Общинският план за развитие на Община Дряново за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Общинският план за развитие (ОПР) е основен стратегически документ на общинско ниво и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие ще бъде разработен при стриктно спазване на Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането му (ППЗРР), както и при спазване на изискванията на Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Р България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (наричани за по-кратно „методическите указания на МРРБ”). Настоящата дейност допълва и надгражда резултатите от проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово” с бенефициент областна администрация Габрово, в който Община Дряново е една от целевите групи по проекта. Като част от проекта са извършени следните дейности, чиито резултати ще бъдат използвани в процеса на подготовка на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. в рамките на настоящото проектно предложение:  Проучване на социално-икономическото състояние на област Габрово – анкетни проучвания и фокус групи в община Дряново, преглед на налични документи, събиране на данни от НСИ, институциите на областно и общинско ниво и др. източници. Продукт от дейността, на основата на който ще бъде изготвен ОПР на общината за периода 2014 – 2020 г., е Социално-икономически анализ на Община Дряново, вкл. SWOT анализ и Доклад от проведено качествено изследване (фокус – група) на територията на община Дряново;  Дейности за консултиране на политиките за регионално развитие на Област Габрово и общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна – провеждане на обществено обсъждане в Община Дряново по отношение на общинския план за развитие;  Разработване на методология за оценка на въздействието на областната стратегия и общинските планове за развитие – разработване на система за отчитане и оценка на въздействието от прилагането на стратегическите документи в областта и общините, вкл. Община Дряново; изработване на индикатори. Методологията ще бъде приложена в процеса на стратегическо планиране на регионалното развитие през следващия период на планиране.  Създаване на регионална информационна система за наблюдение на изпълнението на областните и общински стратегически документи, която ще бъде използвана и прилагана и от Община Дряново. Освен това, за подготовката на ОПР на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат взети предвид и заключенията и препоръките от Доклада за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Дряново – 2006-2013 г., извършена през месец август 2011 г. При изпълнение на дейността по разработване на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат използвани цитираните по-горе резултати (анализ и проучвания) от проекта на областна реализация Габрово. Освен това, в рамките на настоящото проектно предложение ще бъдат изпълнени и други дейности, необходими за качественото събиране и анализиране на данни за изготвянето на ОПР, които ще допълнят резултатите от проекта на областна администрация Габрово, при необходимост. В настоящия проект ще бъдат изпълнение следните под-дейности: Под-дейност 3.1 – Провеждане на дискусионен панел и анализ на нуждите на заинтересованите страни от малките населени места в Община Дряново В рамките на проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово” с бенефициент областна администрация Габрово са изпълнени част от подготвителните дейности, свързани с разработването на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. С цел набиране на информация от заинтересованите страни, необходима за изготвяне на новия ОПР на Община Дряново, е проведено анкетно проучване на територията на общината в периода 14 май – 11 юни 2012 г. Изследването е обхванало следните целеви групи (общо 83 участници): представители на местната общинската администрация (26 души); представители на местния бизнес (27 души); представители на местни неправителствени и граждански организации (30 души), като с тях са проведени 3 дискусии – фокус-групи. В рамките на фокус-групите са обсъдени следните тематични области, резултатите от които да послужат при разработването на ОПР на Община Дряново: • Икономическо състояние на община Дряново; • Съответствие на качеството на предоставяните публични услуги с нуждите на гражданите; • Благосъстояние на гражданите; • Най-важни проблеми за преодоляване; • Фактори за развитие на бизнеса и инвестиционна политика; • Фактори за развитие на общината; • Приоритетни области за развитие за периода 2014 – 2020 г. Анализите, получени по време на извършеното в рамките на проекта на областна администрация Габрово, са обобщени в Доклад от проведено качествено изследване (фокус – група) на територията на община Дряново, приложение към изготвения отново в рамките на проекта Социално-икономически анализ на Община Дряново. Съществен проблем в процеса на организиране на фокус-групите в рамките на цитирания по-горе проект е липсата на представители от малките населени места в общината извън общинския център град Дряново. В обхвата на Община Дряново са разположени много малки селища (села), които съставляват важна част от обществеността в общината, чието мнение е изключително важно да бъде отчетено. Именно заради това в настоящото проектно предложение е застъпена дейност 3.1, в рамките на която Община Дряново ще се допита до населението на малките населени места в общината посредством организирането на дискусионен панел с тях и ще отрази техните мнения, препоръки и предложения, свързани с развитието на общината, в Анализ на нуждите на заинтересованите страни от малките населени места в Община Дряново. При разработване на ОПР на Община Дряново ще се отразят резултатите от анализа от проведеното качествено изследване на територията на общината в рамките на проекта на областна администрация Габрово, както и резултатите от проведения в рамките на настоящото проектно предложение дискусионен панел със заинтересовани страни от малките населени места в Община Дряново. С оглед на гореизложеното, в рамките на тази под-дейност ще се идентифицират съвместно от външния изпълнител и Община Дряново заинтересованите страни от малките селища (селата) в община Дряново, които имат интерес и отношение към разработването на ОПР за следващия програмен период. С тяхно участие ще бъде проведен дискусионен панел. Участниците и тяхното разпределение в панела ще бъдат определени на етап изпълнение на проекта, като той ще се проведе в сградата на общинска администрация Дряново. При провеждане на дискусионния панел със заинтересованите страни от малките населени места от Община Дряново ще се използват Стандарти за провеждане на обществени консултации, създадени в рамките на проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса на оценка на въздействието с държавната администрация” с бенефициент Министерски съвет, реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”. В рамките на панела ще бъдат обсъдени информираността и нагласите на идентифицираните заинтересовани страни по отношение на изпълнението на настоящия общински план за развитие, както и ще бъдат идентифицирани проблеми и бъдещи приоритети за развитие през следващия програмен период. За изпълнение на дейността ще бъдат разработени анкетни карти, а данните от тях ще бъдат обработени и анализирани в анализа на нуждите на заинтересованите страни от малките населени места в Община Дряново. Под-дейност 3.2 – Разработване на Общински план за развитие на община Дряново 2014 – 2020 г. На базата на изпълнените предходни под-дейности и основавайки се на продуктите от проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово” на областна администрация Габрово ще бъде разработен самият Общински план за развитие на община Дряново за периода 2014 – 2020 г. В процеса на разработване на аналитичната част на ОПР ще бъдат използвани основно анализите и проучванията, проведени в рамките на проекта на областната администрация, но те ще бъдат допълнени от настоящото проектно предложение чрез провеждане на допълнителни проучвания, събиране и анализ на информация, ако продуктите от цитирания проект на Област Габрово не са достатъчни и това е отчетено за необходимо. Освен това, за подготовката на ОПР на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат взети предвид и заключенията и препоръките от Доклада за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Дряново – 2006-2013 г., извършена през месец август 2011 г. Съдържанието на анализа, съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, както и съгласно методическите указания на МРРБ за разработване на общински планове за развитие, ще съдържа следните основни компоненти: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите, вкл. програма за публично-частни партньорства (ПЧП) на общината, съгласно чл. 18, ал. 4 от Закон за ПЧП; 8. предварителната оценка на плана. Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. Социално-икономическият анализ на Община Дряново, изготвен като дейност от проекта на областна администрация Габрово, съдържа предложения за приоритети за развитие. Те са формулирани въз основа на изводите от анализа, резултатите от проведеното на територията на община Дряново през периода май-юни 2012 г. анкетно проучване, като са отчетени и предвиждания на проекта на Обща стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014 – 2020 г. на ЕК. В анализа е отчетено, че приоритетите и мерките за развитие на община Дряново за 2014 – 2020 г. могат да бъдат развити по-детайлно въз основа на изготвените проучвания и представени данни, както и въз основа на разработените стратегически и планови документи на национално, регионално и областно ниво за периода 2014 – 2020 г. Въз основа на гореизложеното, в рамките на настоящата под-дейност 3.2 ще бъде разработена подробна стратегическа част на ОПР на общината за периода 2014 – 2020 г., която съдържа конкретни цели, приоритети и мерки за развитие през програмния период 2014 – 2020 г. Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗРР, Общинският план за развитие на Община Дряново 2014 – 2020 г. ще бъде приет с решение на Общински съвет Дряново, след като бъде изготвен и предаден от изпълнителя. Разработването на ОПР ще бъде изцяло съобразено с изискванията на ЗРР и добрите практики, както и европейските, национални и регионални приоритети за развитие, включително Стратегията “Европа 2020”, Договора за партньорство, Националната програма за развитие България 2020, Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2020 г., Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране за периода 2014 – 2020 г., Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014-2020 и други приложими национални и регионални стратегически документи с хоризонт 2020 г.
Дейност 4 – Извършване на оценки на Общински план за развитие на община Дряново Дейността ще бъде възложена за изпълнение на външен изпълнител посредством провеждането на процедура за обществена поръчка по правилата на ЗОП. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени следните оценки на общински план за развитие на Община Дряново, съгласно ЗРР и ППЗРР: Под-дейност 4.1 – Извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на Община Дряново 2006 – 2013 г. В рамките на настоящата под-дейност ще бъде извършена последваща оценка на изпълнявания в момента Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2006 – 2013 г. През 2011 г. е извършена Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Дряново 2006 – 2013 г., на базата на която е разработен Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Дряново 2011 – 2013 г. Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗРР, за общинските планове за развитие се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие, което означава не по-късно от 2014 г. Съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗРР, последващата оценка включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. В рамките на тази под-дейност ще се извърши последващата оценка на плана, като за тази цел ще се използват изброените по-горе продукти от проекта на областна администрация Габрово. Освен това, предварително ще бъдат проведени проучвания, дискусия със служители на общинска администрация Дряново, преглед на основните стратегически документи на община Дряново и др. При провеждането на последващата оценка на изпълнявания ОПР ще бъдат приложени разработените в дейност 2 правила за мониторинг, контрол и последваща оценка. Под-дейност 4.2 – Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Дряново 2014 – 2020 г. В рамките на тази под-дейност ще се извърши предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. Тя ще бъде разработена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, различен от този, който разработва самия ОПР, като ще бъде извършена успоредно с подготовката на общинския план за развитие. Резултатите и изводите от предварителната оценка ще бъдат включени в самия ОПР, като част от задължителното съдържание на плана, описано в предходната дейност 3.2. Предварителната оценка на общинския план за развитие се извършва задължително съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗРР. Тя съдържа: 1. оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР; 2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. За провеждането на последващата оценка на действащия ОПР, както и предварителната оценка на ОПР за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат използвани следните документи, описани подробно в т. 2.3 от настоящото проектно предложение: 1. Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Р България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството 2. Методология за стратегическо планиране в Република България 3. Мониторинг и оценка на публични политики и програми 4. Ръководство за оценка на въздействието в България 5. Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България 6. Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на местно ниво.
Дейност 5 – Разработване на стратегически планови документи на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени стратегически планови документи на Община Дряново, приложими през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Дейността ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител посредством провеждане на процедура за обществена поръчка по правилата на ЗОП. Дейността включва изпълнението на следните взаимосвързани под-дейности: Под-дейност 5.1 – Обществено обсъждане на политиките, провеждани от Община Дряново В рамките на дейността ще бъдат проведени работни панели със служители от Община Дряново, на които ще бъдат обсъдени в детайли програмите, които предстоят да бъдат разработени: • Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. • Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014 – 2017 г. • Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. Работените панели ще бъдат проведени в сградата на Община Дряново. В рамките на тази под-дейност ще бъде организиран и обществен форум със заинтересовани страни и широката общественост в Община Дряново, вкл. НПО, граждански организации и други. Предмет на дискусията ще бъдат политиките, които се провеждат от Общинска администрация Дряново, а основен фокус ще представляват обхватът и съдържанието на програмите, които предстоят да бъдат разработени в рамките на дейност 5.2, като на него присъстващите ще имат възможност да дадат своите мнения предложения за разработване на стратегическите документи. Форумът ще бъде организиран след провеждането на работните панели и съответно след уточняване на спецификите на документите със служителите от общината. Целта на обществения форум е обществеността да даде своите мнения и предложения относно програмите, които предстои да се разработят, както и присъстващите да представят идентифицирани проблеми в областта на действие на програмите. На обществения форум ще бъдат представени на широката общественост и разработените в рамките на дейност 2 правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики, изпълнявани от Община Дряново. Резултатите от проведените работни панели и обществен форум ще бъдат събрани в доклад. Освен това, проекти и окончателни варианти на програмите ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината. Под-дейност 5.2 – Разработване на стратегически документи на Община Дряново за следващия програмен период В рамките на тази под-дейност ще бъдат разработени стратегически документи на Община Дряново, които ще действат и ще бъдат приложими през следващия програмен период. За разработването на програмите ще бъдат използвани резултатите от проведените работни панели и обществен форум, в рамките на дейност 5.1., на които ще се съберат мненията и предложенията на заинтересованите страни. Освен това, в рамките на дейността, при необходимост, ще бъдат проведени и допълнителни проучвания, вкл. набиране на статистическа и друг вид информация от компетентни органи, анкетни проучвания, проучване на приложими документи и други, за целите на разработване на следните програми: 1. Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014 – 2020 г. В рамките на тази под-дейност се предвижда да се разработи Програма за опазване на околната среда на Община Дряново, която ще се изпълнява и прилага през периода 2014 – 2020 г. Обхватът на програмата ще се определи в съответствие с Указания на Министерството на околната среда и водите относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда, които предписват следната основна структура на програмата:  Анализ на средата;  Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT/;  Визия за околната среда на общината;  Цели;  План за действие;  Организация за изпълнението на програмата;  Приложения към програмата. Програмата ще бъде разработена от външен изпълнител и ще бъде приета с решение на Общински съвет Дряново. 2. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014 – 2017 г. В рамките на тази дейност ще бъде разработена и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново, съгласно чл. 9 от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Тя ще бъде краткосрочна, за 3-годишен период на действие, съответно 2014 – 2020 г., като ще се изпълнява и прилага през следващия програмен период. Съдържането на програмата ще бъде разработено съгласно чл. 10, ал. 1 от Закон за енергията от възобновяеми източници. Тази програма също ще бъде приети с решение на Общински съвет Дряново, съгласно чл. 9 от ЗЕВИ. 3. Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. Програмата се разработва на основата на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, според който общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности. Програмата ще бъде разработена за периода 2014 – 2020 г., като съответно ще се изпълнява и прилага през следващия програмен период. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Закон за туризма, програмата ще има съдържание и ще предвижда мероприятия за: 1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 2. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите; 3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма; 5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения; 7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район; 8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. Програмата за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. ще бъде приета от Общински съвет Дряново.
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат изпълнени мерки за предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, неговите цели и резултати, като се използват подходящи комуникационни средства. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени следните мерки за информация и публичност:  2 пресконференции – една при стартирането на проекта и една при приключването му;  Информационен банер (транспарант) – 1бр. с размери – височина 2.00м. и ширина 1.00м., алуминиева стойка и цветно напечатан винил;  Информационна табела – 1бр. - метална с размери 70 х 50см.;  Брошури – 300 бр. – пълноцветен печат, формат А5, с двойна сгъвка;  Папки – 100 бр. – картон, формат А4;  Тефтери – 100 бр. – формат А5 с твърди корици;  Настолен календар – бележник – 50 бр.  Химикалки – 100 бр. Освен това, за популяризиране на резултатите от проекта, регулярно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на Община Дряново.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПроАктив Тийм ЕООД
ДЗЗД Дряново 2020
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 039 BGN
Общ бюджет: 72 869 BGN
БФП: 72 869 BGN
Общо изплатени средства: 72 869 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 869 BGN
2015 0 BGN
72 869 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 939 BGN
2015 0 BGN
61 939 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 930 BGN
2015 0 BGN
10 930 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой разработени анализи
Индикатор 3 Брой създадени и приети механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 4 Брой разработени общински планове
Индикатор 5 Брой проведени допитвания, обществени обсъждания, граждански панели, фокус групи и др.
Индикатор 6 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 7 Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) По Д1: Заповед на кмета на Община Дряново за сформиране на ЕУП
Индикатор 9 (Д) По Д1: Сключени договори с членовете на ЕУП
Индикатор 10 (Д) По Д1: Протоколи от проведени работни срещи
Индикатор 11 (Д) По Д1: Разработени документации за избор на изпълнители Проведени процедури по ЗОП Сключени договори с изпълнители
Индикатор 12 (Д) По Д2: Разработени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново
Индикатор 13 (Д) По Д2: Решение на ОбС Дряново за приемане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново.
Индикатор 14 (Д) По Д2: Проведени съпътстващи обучения, свързано с въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Дряново
Индикатор 15 (Д) По Д2: Обучени служители от Община Дряново
Индикатор 16 (Д) По Д3: Изготвени анализи на нуждите на заинтересованите страни от малките населени места в Община Дряново.
Индикатор 17 (Д) По Д3: Брой разработени ОПР
Индикатор 18 (Д) По Д3: Брой решения на ОбС Дряново за приемане на ОПР
Индикатор 19 (Д) По Д4: Извършена последваща оценка на ОПР
Индикатор 20 (Д) По Д4: Извършена предварителна оценка на ОПР
Индикатор 21 (Д) По Д5: Проведени работни панели
Индикатор 22 (Д) По Д5: Организиран обществен форум
Индикатор 23 (Д) По Д5: Разработена Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. Решение на ОбС Дряново за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. Разработена Краткосрочна
Индикатор 24 (Д) По Д6: Проведени пресконференции
Индикатор 25 (Д) По Д6: Изготвени информационни банери Изготвени информационни табели
Индикатор 26 (Д) По Д6: Изготвени и размножени брошури
Индикатор 27 (Д) По Д6: Изготвени и размножени папки Изготвени и размножени тефтери
Индикатор 28 (Д) По Д6: Изготвени бележници
Индикатор 29 (Д) По Д6: Изготвени химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз