Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0110-C0001
Номер на проект: 13-13-110
Наименование: Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в Oбщина Tрън
Бенефициент: Община Трън
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: 1. Осъществяване на активно сътрудничество при разработването и прилагането на политики за местно и регионално развитие в община Трън; 2. Повишаването на ефективността, координацията и прозрачността при функционирането на администрацията на Община Трън при разработването и прилагането на политики.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще се състои от Ръководител, Kоординатор и Счетоводител, които разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Дейност 2: Разработване на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите: В рамките на тази дейност ще се осъществи подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на поръчки на външни изпълнители. За целта ще бъде избран изпълнител чрез директно възлагане по реда на чл. 14, ал.5 т. 2 от ЗОП, с предмет „Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта”. Дейността включва: 1) изготвяне на необходимата тръжна документация; 2) съгласуване на тръжната документация и предварителен контрол от страна на АОП и Управляващия орган на ОПАК; 3) подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури. За постигане целите на проекта ще бъдат проведени следните процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на външни изпълнители за изпълнение на дейности: 1. Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта; 2. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация и провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол; 3. Разработване на анализи, изследвания необходими за разработване на общинския план (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ, анализи разходи-ползи), Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на общински план за развитие в периода 2014-2020 г. и Разработване на общински план за развитие 2014-2020; 4. Информация и публичност.
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики В синхрон с политиките за устойчиво регионално развитие на ЕС, както и с Лисабонската стратегия, е заложена необходимостта от повече внимание и ресурси да бъдат насочени към институционално изграждане и укрепване на капацитета на областно ниво за стратегическо планиране, координация, мониторинг и оценка на стратегии и планове, засягащи устойчивото развитие на съответния регион. Поради тази причина, за ефективното изпълнение на заложените политики и на общинско ниво трябва да се създаде и въведе работещ механизъм (разработване на правила и методики) за мониторинг, контрол и последваща оценка, който да служи като отправна точка и корективна база за изпълнението им. Конструирането и приложението на работещ механизъм е задължително и е от ключовото значение за общинските администрации. Чрез въвеждането му ще се създадат условия за оптимизация и усъвършенстване на общинските политики и тяхното практическо изпълнение. Неговата структура и логика ще лежи на основните компоненти и ще бъде изграден ясно изграден и логически свързан модел. Минимумът от компоненти, които ще бъдат обект на мониторинг и контрол са: • Сравнение между планираните и изпълнените дейности на месечна база; • Сравнение между предвидения график и реалното изпълнение; • Сравнение на планирания бюджет с реално извършените разходи; • Наличност и използване на предвидените ресурси; • Техническо изпълнение и отчитане на индикаторите по реализацията на политиките след приключване на програмния период на общинския план за развитие. Наличната фактическа информация ще бъде обект на постоянен анализ и усъвършенстване (ex ante, interim, ex post). Мониторинг: събира, регистрира и докладва информацията, касаеща всички аспекти от изпълнението на проекта. Мониторингът е връзката между планирането и контрола. Той установява дали начинът на реализиране на политиките постига заложените цели, ако се осъществява правилно. Контрол: процес, състоящ се най-общо от три основни стъпки: измерване на напредъка в посока постигане на целите; оценка на предстоящите задачи и вземане на навременни решения за изпълнение на корективни мерки за постигане на целите. Последваща оценка: извършва се за изпълнението на документите за стратегическо планиране на база изпълнявани такива.
Дейност 4: Провеждане на оценка на ОПР на Община Трън (2007-2013) с оглед разработване на ОПР (2014-2020) Съгласно чл. 34 от Закона за регионално развитие (ЗРР), за изпълнението на ОПР (2014-2020) е нобходимо да се извършва последваща оценка на ОПР (2007-2013). Община Трън в процеса на изпълнение на посочения програмен период е извършила актуализации на своя ОПР, последващата оценка респективно ще бъде съобразена с нея. Нейното съдържание се състои от следните задължителни компоненти: оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално развитие. Оценката ще се проведе по реда на чл. 42 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРР. Процедурата по възлагане на дейността на външен изпълнител ще бъде проведена съгласно ЗОП. В изпълнението на дейността ще вземат участие и експерти от община Трън, за да се осигури по-висока степен на хармонизация и акуратност при провеждането на оценката. Те ще подпомагат и експертите, ангажирани с изготвянето й.
Дейност 5: Разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработването на ОПР (2014-2020) Разработването на анализи, проучвания и изследвания на икономическото, социалното, екологичното развитие на общината е задължителен елемент от структурата на ОПР. Те са основа за изграждане на аналитичната част от плана и трябва да бъдат фокусирани върху спецификите (икономически, социални, екологични и др.) на Община Трън. Статистически данни, както и всяка друга обективно изготвена и представена официална информация ще бъде използвана за целите на проучванията, изследванията и анализите. Ще бъдат използвани, както първични, така и вторични източници на информация и ще се следват законово заложените изисквания по отношение на структурата на тези документи. Разработването на необходимия комплексен анализ (вкл. респективните анализи, изследвания, проучвания) ще бъде логично и последователно, с подход на надграждане на вече съществуващи такива (ако са налични). Идеята е да се създаде възможно най-актуален и адекватен информационно-аналитичен ресурс, който да бъде достатъчно солидна основа за създаването на стратегически документ (ОПР) за периода 2014-2020. Използването на стари, неактуални икономически и социални анализи като основен ресурс е знак за некачествено свършена работа и няма да се толерира от бенефициента при възлагане изпълнението на дейността. В изпълнението на дейността ще вземат участие и експерти от община Трън, за да се осигури по-висока степен на хармонизация и акуратност при провеждането на оценка. Те ще подпомагат горепосочените експерти, ангажирани с изпълнението. Ръководният екип, както и ангажираните експерти ще съблюдават за всички съпътстващи изпълнението дейности, с цел избягване на непрофесионално свършени задължения от изпълнителите от една страна и от друга-избягване на двойно финансиране. Квалификацията на външните експерти, участващи в изготвянето им ще бъде съобразена изцяло със законово заложените изисквания с цел постигане на максимално професионални и обективни резултати. Изготвянето на съответните анализи, проучвания и изследвания ще бъде осъществено от изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 6: Разработване на Общински план за развитие (2014-2020) на Община Трън ОПР (2014-2020) на Община Трън ще бъде разработен като логическа последователност от взаимосвързани предшестващи и съпътстващи дейности. В процеса на неговото концептуализиране и изготвяне ще бъде приложена освен аналитичната, изследователската, статистическата и др. информация, а също така ще бъде приложен проактивен подход на участие на всички заинтересовани страни в процеса, като гаранция за прозрачност и демократичност при осъществяване на базови процеси при формулирането на стратегически документи и респективните конкретни политики от публичните органи. ОПР като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. ОПР (2014-2020) на община Трън ще се изготви съгласно изискванията на ЗРР, Правилника за неговото прилагане, както и Методическите указания за разработване на ОПР (2014-2020) и ще бъде в синхрон с Областната стратегия на област Перник (2014-2020). Дейността по изготвянето му ще бъде възложена на външен изпълнител съгласно изискванията, заложени в ЗОП. В изпълнението на дейността ще вземат участие и експерти от община Трън, за да се осигури по-висока степен на хармонизация и акуратност при изготвянето на документа. Те ще подпомагат външните експерти, ангажирани с изпълнението на дейността. В допълнение, ръководният екип и експертите на Общината ще съблюдават за коректната реализация при изпълнението на ОПР от Изпълнителя, с оглед спазването на нормативните изисквания, с оглед актуалността и адекватността при структурирането и изготвянето на документа, както и избягване на дублиране на вече финансирани и извършени дейности.
Дейност 7: Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни общински политики Обучението, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол ще се проведе непосредствено преди реалното им въвеждане, за да могат съответните експерти в община Трън, които ще бъдат ангажирани с дейността по мониторинг и контрол, да бъдат запознати и обучени на механизмите за приложното им изпълнение. Ще бъде проведено петдневно обучение за общо 10 участника (в това число служители от общината, които са пряко и косвено ангажирани с процесите и заявилите интерес заинтересовани страни). Обучението ще обхваща комплексно разясняване на изготвените механизми от теоретична и от приложна гледна точка с конкретни примери и представяне на доказани добри практики. Ще бъдат представени и механизми за участие на всички заинтересовани страни и начини за включването им в процесите на проследяване и контрол на изпълняваните общински политики. След завършване на обучението, ще бъдат предоставени съответните удостоверяващи документи за служителите и заинтересованите лица, които са го преминали.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност В рамките на проекта се предвижда провеждане на 2 пресконференции в гр. Трън пред обществеността за представяне на проекта (в началото) и за популяризиране на резултатите от проекта (в края на проекта). На конференциите ще бъде оповестено, че проектът се финансира от ОПАК и ще бъдат спазени изискванията за визуална идентификация. Началната пресконференция ще се осъществи в десетдневен срок от избора на изпълнител за дейността. По време на началната конференция ще бъдат предоставени координатите на експертите от общината, с които структурите на гражданското общество и всички заинтересовани лица ще имат възможност да комуникират за предоставяне на коментари и препоръки. За популяризиране на проекта ще бъдат изготвени следните информационни материали: • Информационна брошура Брошурата ще бъде издадена в началото на проекта в тираж 100 бр. – за представяне на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта и безвъзмездната финансова помощ от ЕС и в тираж 100 бр. в края на проекта за представяне на постигнатите резултати. Тя ще бъде разпространена сред заинтересованите страни и ще бъде оформена в съответствие с изискванията за визуална идентификация на ЕС. • Информационна табела – 1 бр. Табелата ще бъде поставена на видно място в сградата на общинската администрация. Ще предоставя информация за наименованието на проекта, финансовия принос на Общността, както и периода на изпълнение на проекта и др. • Банери – 2 бр.; • 100 папки; • 100 химикалки. Всички информационни материали ще съдържат текст указващ, че проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Те ще включват също флага на ЕС, названието “Европейски съюз”, логото и слогана на ЕСФ – “Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”, името на Оперативна програма “Административен капацитет”, логото и слогана на ОПАК – “ОПАК. Експерти в действие”. За осъществяване на дейността ще бъде избран изпълнител чрез директно възлагане по реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 482 BGN
Общ бюджет: 63 738 BGN
БФП: 63 738 BGN
Общо изплатени средства: 63 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 296 BGN
2015 49 442 BGN
63 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 152 BGN
2015 42 026 BGN
54 178 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 144 BGN
2015 7 416 BGN
9 561 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой разработени анализи
Индикатор 3 Брой проведени допитвания, обществени обсъждания, граждански панели, фокус групи и др.
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 5 (Д) По Д1: Успешно изпълнен и отчетен проект.
Индикатор 6 (Д) По Д2: Проведени процедури за избор на изпълнители.
Индикатор 7 (Д) По Д3: Разработени правила и методика за: - мониторинг при изпълнението на конкретни политики от общинската администраци; - контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация; - последваща оценка при изпълнението на конк
Индикатор 8 (Д) По Д4: Извършена оценка на изпълнявания общински план за развитие;
Индикатор 9 (Д) По Д5: Разработен комплексен анализ община Трън
Индикатор 10 (Д) По Д6: Изготвен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. на община Трън.;
Индикатор 11 (Д) По Д7: Проведени съпътстващи очучения.
Индикатор 12 (Д) По Д7: Обучени служители от общинска администрация Трън
Индикатор 13 (Д) По Д8: Проведени пресконференции; -Изработени банера;
Индикатор 14 (Д) По Д8: -Издадени и разпространени брошури за популяризиране на проекта;
Индикатор 15 (Д) По Д8: Поставена информационна табела;
Индикатор 16 (Д) По Д8: Разпространени папки; Разпространени химикалки.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз