Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0002-C0001
Номер на проект: 58-131-02-02
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект -Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа, гр. Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Осъществяванена ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Ловеч” с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на финансов и социално икономически анализ Разработване на финансов и социално-икономически анализ, в съответствие с съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, както и „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз” и други приложими документи за извършване на финансови и социално-икономически анализи за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”.
Дейност 2: Разработване на пред-инвестиционно проучване и работен проект Разработване на прединвестиционно проучване и работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект (включително строителни дейности, строителен надзор, техническа помощ за управлението на инвестиционния проект).
Дейност 4: Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект Пълно, точно и качествено попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация и резултатите от анализа „ползи-разходи”.
Дейност 5:Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от независим одитор, с оглед удостоверяване, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин.
Дейност 6 :Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Ловеч във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Дейност 7 :Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Ловеч.
Дейност 8:Организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Ловеч, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 635 880 BGN
Общ бюджет: 352 941 BGN
БФП: 352 941 BGN
Общо изплатени средства: 351 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 352 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 124 476 BGN
2010 195 857 BGN
2011 112 099 BGN
2012 0 BGN
2013 - 11 302 BGN
2014 0 BGN
2015 - 70 072 BGN
351 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 99 581 BGN
2010 156 685 BGN
2011 89 679 BGN
2012 0 BGN
2013 - 9 041 BGN
2014 0 BGN
2015 - 56 058 BGN
280 846 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 24 895 BGN
2010 39 171 BGN
2011 22 420 BGN
2012 0 BGN
2013 - 2 260 BGN
2014 0 BGN
2015 - 14 014 BGN
70 212 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз