Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0106-C0001
Номер на проект: 13-13-107
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процеса на разработване, мониторинг и контрол на изпълнението на общинските политики и подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Пещера, в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта;  Планиране изпълнението на дейностите по проекта и разработване на подробен план-график;  Определяне на конкретни задачи и отговорности със срокове за изпълнение;  Комуникация, координация и администриране на задачите между членовете на екипа по проекта;  Подготовка, договаряне, управление и контрол на сключените по проекта договори за изпълнение;  Изготвяне на периодични доклади и отчети;  Планирани и свиквани работни срещи; Отчитането на проекта ще се извърши в съответствие с изискванията на Управляващия орган и ОП “Административен капацитет”.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители;  Подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители;  Сключване на договори с изпълнителите;
Дейност 3: Анализи и проучвания във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Пещера за периода 2014 – 2020 г.; Дейността включва:  Анкетно проучване за насоките за развитие на общината;  Проучване и анализ на състоянието на Общината и набиране на данни;  Изготвяне и проучване на основните характеристики в отделните сфери на социално-икономическото развитие на община Пещера – природни, човешки и териториални ресурси, икономическо, социално и инфраструктурно развитие и опазване на околната среда;  Изготвяне на SWOT анализ – анализ на оценката на силните страни, мерки за преодоляване на негативните процеси и преодоляване на разкритите слаби страни на развитието;  Представяне на основните тенденции в социално –икономическото развитие в Община Пещера;  Препоръки за реализация на желаните промени и предприемане на действия, при ефективно използване на наличните ресурси, които да бъдат включени в Общински план за развитие 2014-2020 на Община Пещера.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на методология за мониторинг и контрол и на вътрешни правила и процедури, инструкции за изпълнението на местни политики и Общински план за развитие на община Пещера 2014 г. – 2020 г.; Дейността вкл.:  Разработена Методология за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Пещера 2014 г. – 2020 г.;  Изготвен пакет от вътрешни правила и процедури, наръчник за мониторинг контрол и изпълнение на местни политики и стратегически документи;  Наръчник на общинския служител за възможните правила, инструкции по формулиране на политики;  Процедура за процеса на разработване и актуализация на политики и стратегически документи;
Дейност 5: Разработване на Общински план за развитие на община Пещера за периода 2014 – 2020 г.; С дейността ще се изготви общински план за развитие на община Пещера за периода 2014-2020 г. Ще се определят приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие. Един от принципите при разработване се основава на желанието, убежденията и стремежите на обществеността. При организиране на разработването на общинския план се ще се оформят няколко работни групи в направления: • Индустрия; • Техническа инфраструктура и екология; • Образование, култура, спорт и младежки дейности; • Социална политика и здравеопазване; • Туризъм, търговия и услуги; • Интеграция и социална адаптация на малцинства • Човешки ресурси; • Общински бюджет, общинска политика и др.
Дейност 6: Провеждане на дейности за обществено консултиране на политики и мерки за информиране относно провежданите политики; Дейността включва:  Фокус група с представители на СГО – бизнеса и неправителствени организации и с експерти от общинската администрация.  Обществено обсъждане с експерти на администрацията и представители на СГО за формирането на насоките на местните политики и на стратегическите документи за следващия програмен период 2014- 2020 г.
Дейност 7: Организиране и провеждане на изнесено модулно обучение „Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики от Община Пещера”; Избраният изпълнител ще подготви и проведе двудневно модулно обучение на тема „Правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики от Община Пещера” за 30 участници. В него ще бъдат включени три модула – „Стратегическо планиране”, „Механизми за мониторинг и контрол” и „Оценка на въздействието”. Участниците ще бъдат разделени на две групи – първата група от 5 общински съветници и втора група от 15 общински служители и 10 представители на структури на гражданското общество. Ще бъдат разработени учебни материали за 3 – те модула, както и презентации и казуси.
Дейност 8: Дейности за информираност и публичност за популяризиране на проекта, неговите цели и резултатите от него; За да се изпълнят задължителните изисквания на Оперативна програма „Административен капацитет” за информация и публичност по време на проекта ще се извърши:  Пресконференции, които ще се проведат в началото и в края на проекта. Ще бъдат поканени медии, общински съветници. В залата ще се постави банер с информация за проекта според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”.  Отпечатване на брошури в началото и в края на проекта – 300 бр. общо .  Изработване на банер с информация за ЕС, Програмата и настоящия проект;  Изработване на интернет сайт на проекта;  1 бр. банер ще се поставя в залите за пресконференции, кръгли маси, фокус групи и при провеждане на всички събития, свързани с изпълнение на дейностите по проекта.  Публикации в местната преса и сайта на общината – 4 бр. Целта е да се информират гражданите за проведените дейности и постигнатите резултати, както и за предстоящи събития. Всички публикации ще бъдат изготвени и публикувани, съгласно Изискванията за информация и публичност към бенефициентите по ОПАК;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДиДжи Консулт"ЕООД - София
"СИП 2000" ЕООД
„АНИСА-М” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 411 BGN
Общ бюджет: 60 255 BGN
БФП: 60 255 BGN
Общо изплатени средства: 60 255 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 255 BGN
2015 0 BGN
60 255 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 217 BGN
2015 0 BGN
51 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 038 BGN
2015 0 BGN
9 038 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: -сформиран екип за управление на проекта;
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: -подписани 4 бр. договори с членовете на екипа;
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: -1 бр. план-график; -1 бр. проведена процедура за избор на изпълнител; -1 бр. подписан договор с избрания изпълнител; -изготвено проектно досие;
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: -проведени 9 бр. работни срещи на екипа;
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: -3 бр. тримесечни технически и финансови доклади;
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: -1 бр. изготвен окончателен технически и финансов доклад;
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: • 2 бр. разработени пакети документи за избор на изпълнители ; • 2 бр. проведени процедури за избор на изпълнители; • 2 бр. подписани договори с избраните изпълнители.
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: - 1бр. анкетно проучване за насоките за развитие на общината; -1 бр. анализ на икономическите и социални характеристики на община Пещера; -1 бр. SWOT анализ; -препоръки за предприемане на действия, които да бъдат включени в новия Общин
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Разработена и приета „Методология за мониторинг и контрол на прилаганите политики и стратегически документи от общинската администрация” - 1 бр.
Индикатор 13 (Д) Дейност 5: 1 бр. разработен и приет Общински план за развитие на община Пещера за периода 2014-2020г.
Индикатор 14 (Д) Дейност 6:-1 бр. доклад с обобщени резултати от фокус групата; -1 бр.доклад с обобщени резултати от общественото обсъждане;
Индикатор 15 (Д) Дейност 7: Брой проведени обучения – 3 бр. Брой обучени служители от община Пещера, вкл. Кмета и Общински съвет– най-малко 20 бр. Брой обучени представители на СГО – минимум 10 бр.
Индикатор 16 (Д) Дейност 8: -проведени 2 бр. пресконференции; -изработени 300 бр. брошури за началото и за края на проекта; -изработен 1 бр. банер; -изработен интернет сайт на проекта; -4 бр. публикации в местната преса и сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз