Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Малко Търново
Описание
Описание на проекта: ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА псов
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Управлението и координирането на проекта се изпълнява от Екип за управление, който ще включва външни експерти и служители на общинска администрация. Подготовката на дейността включва събиране на екипа, разпределяне на отговорностите, изготвяне на План за действие, включващ коригиращи мерки от страна на екипа при възникнали проблеми по изпълнението на проекта. Ролята на екипа е управление, координиране и отчитане на проекта, както и осъществяване на вътрешен монигоринг. Екипът ще работи по Плана за действие. При възникване на забавяния или несъответствия с графика за изпълнение на проекта ще предприема заложените в плана мерки. Ще се води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта. Ще отчита изпълнението на проекта.
Дейност 2: Процедури по ЗООС, ЗБР и ЗВ За целите на проекта ще бъдат проведени следните процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите (ЗВ): І. Екологична оценка (ЕО): • уведомление до РИОСВ-Бургас; • уведомяване на обществеността; • искане за преценяване необходимостта от ЕО; • преценяване на необходимостта от ЕО; • получаване на решение за преценяване необходимостта от ЕО; • изготвяне на доклад за ЕО; • провеждане на консултации; • отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО; • определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или програмата; • получаване на становище по ЕО; ІІ. Преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): • уведомление до РИОСВ-Бургас; • уведомяване на обществеността; • искане за преценяване необходимостта от ОВОС; • преценяване на необходимостта от ОВОС; • получаване на Решение за преценяване необходимостта от ОВОС. ІІІ. Оценка на съвместимостта (ОС): • уведомяване на компетентния орган; • преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони; • оценка на степента на въздействие върху защитените зони; • провеждане на консултации с обществеността; • получаване на решение по ОС от компетентния орган и контрол по изпълнението му. ІV. Получаване на Разрешително за заустване: • подаване на заявление до Басейнова дирекция; • получаване на Разрешително за заустване. За изпълнението на тези дейности ще се използват юридическите услуги на външен консултант, избран чрез обществена поръчка. Екологична оценка – земята определена за изграждане на ПСОВ е земеделска. При това е необходима промяна на предназначението й и съпътстващата промяна на ПУП. Оценка на въздействието върху околната среда – ще се проведе за инвестиционните проекти преди изготявенето им. Оценка на съвместимостта – нейното извършване е наложително, тъй като община Малко Търново попада изцяло на територията на Природен парк „Странджа” и Натура 2000. Към момента Община Малко Търново притежава Разрешително за заустване, което е издадено за настоящата ситуация заустване на отпадъчни води от преливник №№1, 3 и 4 на канализационната мрежа на гр. Малко Търново. Предвидената за изграждане ПСОВ, както и включването на допълнителни количества отпадъчни води при доизграждането на канализационната мрежа поражда необходимостта от получаване на ново Разрешително за заустване.
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури За избор на изпълнители на дейности, които не могат да се осъществят от Община Малко Търново ще се използват обществени поръчки. Дейността включва: • подготовка на тръжната документация; • провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на:  инвестиционни проекти – за изготвянето на инвестиционните проекти. Тяхно задължение ще бъдат и необходимите хидроложки и геоложки проучвания, геодезически работи, определяне параметрите на отпадъчните води и узаконяването на проектите;  консултации по екологичното законодателство – определяне на външен консултант (фирма), който ще подготвя и разпечатва необходимата документация и ще движи съответните процедури;  одит на проекта – външен одитор (регистриран експерт-счетоводител/ лицензирана фирма), който ще одитира проекта от самото начало и ще изготви Доклад, който да бъде представен при окончателното отчитане на проекта – чрез пряко договаряне съгласно НВМОП;  информационни материали – за изготвяне на банери, брошури, химикали, бележници, информационни табели и актуализиране на интернет страницата на Община Малко Търново, чрез пряко договаряне съгласно НВМОП;  външни експерти – определяне на външни експерти, които да участват в екипа за управление на проекта;  попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещите инвестиционни проекти – определяне на външен консултант (фирма), който да подготви проектното предложение за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – чрез пряко договаряне по НВМОП;  попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещите инвестиционни проекти – определяне на външен консултант (фирма), който да подготви изготвянето на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” чрез събиране на три оферти съгласно НВМОП. • сключване на договор с избраните изпълнители. Етапите на провеждане на процедурата ще са: • Решение на кмета за възлагане на обществена поръчка; • публикуване на обявление на обществената поръчка; • уведомяване Междинното звено до 3 дни след датата на публикуване на обявлението за съответната поръчка; • изготвяне на документация за участие в процедурата; • събиране на оферти от кандидатите по процедурата; • назначаване на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите; • обявяване на резултатите; • подписване на договор с избрания изпълнител. Документацията по процедурите ще бъде предоставена на Междинното звено за съгласуване. В договорите за възлагане на обществени поръчки ще се предвидят следните задължения за изпълнителя: • спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност; • да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити; • да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място; • да докладва за възникнали нередности; • да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства; • да информира Община Малко Търново за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; • да спазва изискванията на българското и европейското законодателство; • да съхранява документацията за проекта. Евентуалното спиране на плащанията към Община Малко Търново няма да бъде основание за спиране на изпълнението на договорите за обществени поръчки, чрез които се изпълнява проектът. Всяко допълнително споразумение, с което ще се измени сключен договор ще бъде предоставено на Междинното звено за становище. За всяко спиране, възстановяване и удължаване на сроковете по всеки от договорите Междинното звено ще бъде уведомено.
Дейност 4: Разработване на инвестиционни проекти Дейността ще бъде възложена на външни изпълнители. Дейността обхваща проектирането на „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Малко Търново” и „Пречиствателна станция за отпадъчни води от гр. Малко Търново”. Ще бъдат изготвени и спомагателни проекти, които обхващат „Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на улици за ВиК и площадката на ПСОВ”, „Геодезически работи”, „Доклад за количество и състав на отпадъчните води от гр. Малко Търново”, „Довеждащи комуникации за ПСОВ и заустване на пречистените води в гр. Малко Търново”. І. Проект „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Малко Търново”. 1. Проектиране Проектът ще обхване канализация и подмяната на водопроводна мрежа по следните улици: • ул. „Зеленика” от ул. „Княз Борис I” до ул. „Хр. Смирненски” – 110 м; • бул. „Хр. Смирненски” – 140 м; • ул. „Г. Бенковски” – 90 м ; • ул. „Ст. Планина” от ул. ‘Илия Боянов” до ул. „Шипка” – 140 м; • ул. „Райна Княгиня” – 220 м; • ул. „Родопи” – 100 м; • ул. „Славянска” – 420 м ; • ул. „Георги Помнов” от ул. „1 май” до ул. „Черногорово” – 100 м; • ул. „Струма” – 150 м; • ул. „Марица” – 90 м; • ул. „Странджа” – 100 м; • част от ул. „Т. Бояджиев” - ул. „Черногорово” до ул. „Ив. Ботев” – 170 м; • ул. „Рила” – 330 м; • ул. „Изгрев” – 300 м; • ул. „Стамат Икономов” – 160 м; • ул. „Петрова Нива” – 210 м; • ул. „Градище” – 260 м – частично; • ул. „Д. Джелебов” от ул. „Петрова Нива” до ул. „Княз Борис I” – 90 м; • ул. „В. Левски” – 130 м; • ул. „Ген. Столетов” – 140 м; • ул. „Я. Маслинков” от ул. „Ген. Столетов” до ул. „България” – 170 м. По тези улици канализацията ще се изгради съвместно с реконструкцията на водопровода. Самостоятелна реконструкция на водопровода ще се осъществява по следните улици: • ул. „Отец Паисий” – 120 м; • от ул. „Отец Паисий” до ул. „Княз Борис I” – 70 м; • ул. „Гоце Делчев” – 220 м; • ул. „Дунав”; • ул. „Климент Охридски. Общата дължина канализацията ще бъде около 3800 м. В този проект ще се предвиди и 200 м за връзката с ПСОВ. Общата дължина на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа е около 5 км. Проектантът ще предвиди и проучи дължината и трасето на връзката между съществуващата канализация и ПСОВ. 2. Геодезически работи Изработка на геодезическа основа за проекта, с абсолютни коти по гореописаните улици за реконструкция на водопровода. 3. Инженерно геоложки и хидрогеоложки проучвания Проучванията обхващат съответните улици и включват: • вид на почвата; • ниво на подземните води; • нормативни натоварвания на земната основа; • други характеристики по преценка на проектанта; • дълбочини на фундиране – до 1,5 м. ІІ. Проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Малко Търново” 1. Проектиране на ПСОВ Проектът за ПСОВ ще съдържа следните части по съответните специалности: • част: „Технологична”; • част: „Архитектурна”; • част: „Строително-конструктивна”; • част: „Машинно-конструктивна”; • част: „Електросилнотокова”; • част: „КИП и А”; • част: „ОВК”; • част: „В и К”; • част: :Вертикална планировка”; • част: „Площадкови пътища”; • част: „Озеленяване и благоустройство”; • част: „ПБЗ”. Изходните данни за количество и състав на отпадъчните води на вход ПСОВ ще се определят в „Лабораторен доклад за количество и състав на отпадъчните води от гр. Малко Търново”. 2. Изготвяне на работни проекти за довеждащи и отвеждащи комуникации към ПСОВ. Проектантите ще разработят и проучат следните комуникации: • част: „В и К” - довеждащ колектор, заустващ колектор, заустване, довеждащ водопровод – 500 м; • част: „Електросилнотокова” - довеждащ електропровод – 1 км, трафопост; • част: „Пътища” - довеждащ път – 150 м 3. Доклад за количество и състав на отпадъчните води от гр. Малко Търново Докладът трябва да даде оценка за действително течащите в канализацията отпадъчни води. Оценката ще се направи в четирите пункта на изтичане на отпадъчните води от канализацията в реката. Ще се извършат следните операции: • Измерване на дебита в четирите пункта; • Определяне на състава на отпадъчните води в четирите пункта. Оразмерителните параметри на вход ПСОВ ще се определят в съотвествие с реални измервания, събирани данни за предприятията и населението и направени нормативни изчисления. 4. Инженерно- геоложки и хидроложки проучвания Чрез тях ще се изяснят: • вид на почвата; • ниво на подземните води; • нормативни натоварвания на земната основа; • други характеристики по преценка на проектанта; • дълбочини на фундиране – до 5 м. 5. Геодезически работи Включват изработка на тахиметрична снимка на обекта, координиране на площадката, заустването и довеждащите комуникации. ІІІ. Узаконяване на проектите
Дейност 5: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект А. Етап 1 Община Малко Търново възлага изготвянето на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” чрез пряко договаряне съгласно НВМОП. Дейността включва попълване на формуляр за кандидатстване и приложенията към него съгласно актуалните Насоки за кандидатстване по процедурата, събиране на необходимите документи, разпечатване и окомплектоване. Б. Етап 2 Възлагане изготвянето на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” чрез три оферти съгласно НВМОП. Този етап включва попълване на формуляр за кандидатстване и приложенията към него, съгласно актуалните Насоки за кандидатстване по процедурата след изготвяне на инвестиционните проекти.
Дейност 6: Осигуряване на информация и публичност Със стартирането на проекта ще започне кампания по информиране на обществеността за целите, предимствата и резултатите на проекта. С информационните дейности ще се занимава координаторът по управление на проекта. Информационните дейности включват: • изготвяне на задание; • събиране на оферти; • оценка на офертите; • възлагане на изпълнението. Информационните дейности включват: • публикации в пресата; • информационни и комуникационни материали; • информационни табели; • информационни събития; • банери; • интернет. Всички информационни дейности ще бъдат изпълнени съгласно Изискванията за публичност. При отчитането на проекта ще бъде представен доказателствен материал за предприетите мерки за информация и публичност – препратка към интернет страница, копия от статии, екземпляри от информационни материали.
Дейност 7: Одит на проекта Одит на проекта ще се извърши от сертифициран одитор. Финансовият одит включва проверка на текущото счетоводно отчитане, отразяването на първичните счетоводни документи и цялостното финансово управление на проекта. Предвижда се одиторът да бъде нает от самото начало. Така ще се даде възможност за откриване на нередности, които биха могли да възникнат и възпрепятстват успешната реализация на проекта. След приключане на проекта одиторът ще изготви Доклад, който ще се приложи към искането за окончателно плащане.
Дейност 8: Отчитане на проекта Със стартирането се води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на проекта. Ще се използва подходяща и адекватна електронна система. Счетоводното записване ще бъде хронологично, двустранно и аналитично, а финансовите отчети ще се съставят в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводството. За успешното стартиране на проекта е необходимо получаването на авансово плащане. При реализацията на проекта ще се изготвят и представят месечни, тримесечни, годишен и окончателен доклади за изпълнение на проекта. Към месечните доклади ще се представят и междинни искания за плащане на база извършените за периода разходи. В случай на текуща или последваща проверка от компетентен орган, на упълномощените лица ще бъде предоставена всичката налична информация и документация. Окончателният доклад за изпълнение на проекта ще се представи не по-късно от един месеч след приключване на проекта. Към него ще се приложи и Докладът за външен одит. В случай на възникване на непреодолима сила, която възпрепятства изпълнението на проекта в предвидените срокове, Междинното звено ще бъде своевременно уведомено, като ще бъдат представени и всички необходими документи и доказателства
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 179 692 BGN
Общ бюджет: 347 200 BGN
БФП: 347 200 BGN
Общо изплатени средства: 377 589 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 347 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 328 981 BGN
2010 74 204 BGN
2011 1 785 BGN
2012 0 BGN
2013 - 6 169 BGN
2014 0 BGN
2015 - 21 211 BGN
377 589 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 277 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 263 185 BGN
2010 59 363 BGN
2011 1 428 BGN
2012 0 BGN
2013 - 4 935 BGN
2014 0 BGN
2015 - 16 969 BGN
302 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 65 796 BGN
2010 14 841 BGN
2011 357 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 234 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 242 BGN
75 518 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз