Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0045-C0001
Номер на проект: 58-131-45-45
Наименование: Предпроектно, идейно и работно проектиране на пречиствателна станция за отпадни води в гр.Любимец
Бенефициент: Община Любимец
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Любимец
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта е Община Любимец да подготви качествен и пълен инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и довършване довеждащите колектори. С готовият инвестиционен проект в последствие Община Любимец ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „ Околна среда 2007-2013г.”за инфра-структурен проект.
Дейности: Дейност 1: Подготовка за изпълнение на проекта -определяне на екип за управление и изпълнение на проекта; -запознаване на екипа с проекта и разпределяне на задълженията
Дейност 2:Действия за информация и публичност -информационни материали в местни и регионални средства за информация/вестници, кабелни телевизии, интернет страница на ОбА; -пресконференция съвместно с изпълнителя на обществената поръчка и представител на ВиК -листовки
Дейност 3:Провеждане процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предпроектно, идейно и работно проектиране на ПСОВ в гр.Любимец” Процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП
Дейност 4: Изпълнение предмета на обществената поръчка Предпроектно, идейно и работно проектиране на ПСОВ в гр.Любимец
Дейност 5:Управление, изпълнение и отчитане на проекта Изпълнение задълженията на бенефициента по чл.49 от Договора
Дейност 6: Одит на проекта Одит на проекта, извършен от лицензиран експерт-счетоводител
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПЛАСТПАЙП" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 368 800 BGN
Общ бюджет: 134 141 BGN
БФП: 134 141 BGN
Общо изплатени средства: 134 141 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 73 760 BGN
2010 1 000 BGN
2011 38 504 BGN
2012 20 877 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 141 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 59 008 BGN
2010 800 BGN
2011 30 803 BGN
2012 16 701 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 313 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 752 BGN
2010 200 BGN
2011 7 701 BGN
2012 4 175 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 828 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз