Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0040-C0001
Номер на проект: 58-131-40-40
Наименование: Техническа помощ за проектиране на канализационни мрежи и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи на крайградските села в община Кърджали
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 12.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат условия за подобряване качеството на живот и на околната среда, чрез развитие на екологичната инфраструктура в крайградските села в Община Кърджали.
Дейности: Дейност 1: Административно управление на проекта Ще бъде сформирано звено за управление на проекта, състоящо се от 6 експерти, работещи в различни отдели на общинска админинстрация Кърджали. За работа на Звеното ще бъде предоставен оборудван офис и ще бъдат осигурени необходимите транспортни средства за реализирането на проектните дейности и извършване на мониторинг. Ще бъде подготвен работен план за разпределяне отговорностите за изпълнение на дейностите. Експертите от звеното ще извършват мониторинг, верификация, разплащане, докладване и информиране на обществеността за напредъка и резултатите от проекта..
Дейност 2: Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проект по Наредба №4: Експертът „Тръжни процедури” ще разработи тръжна документация за обявяване на процедура по ЗОП за предпроектни проучвания, изработване на ПУП – ПЗ, Парцеларен план и технически проект. Съгласно изскванията на Закона за обществените поръчки ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител и контрактуване. В рамките на 3 месеца избраният изпълнител ще изготви прединвести-ционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и технически проекти за изграждане на канализационни мрежи и реконструкция на водопроводните мрежи на крайградските села. Ръководителят на звеното и експертът «Тръжни процедури» ще осъществяват контрол по изпълнението на подписания договор и качеството на проектната документация.
Дейност 3: Провеждане на процедури по издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. Експерт „Околна среда” от звеното за управление ще изготви уведомление за инвестиционно намерение, с информация по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и ще подготви и предвижи необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. При необходимост ще бъде изготвена оценка за степента на въздействие върху защитените зони, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Дейност 4: Провеждане на процедури по Закона за устройство на територията Изготвените ПУП – ПЗ, Парцеларен план в регулация и извън регулация и Технически проект ще бъдат внесени за одобрение от Експертен съвет за устройство на територията при Община Кърджали. След влизането им в сила ще стартира процедура за промяна на предназначението на земеделски земи и/или земи в горски фонд. След получаване на одобрението ще бъде издадено разрешение за строеж.
Дейност 5: Провеждане на процедури по Закона за опазването на земеделските земи и Закона за горите. Координаторът на звеното ще окомплектова необходимите документи и предвижи внасянето на одобрения ПУП в Комисията за земята и/или Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и продоволствието.
Дейност 6: Изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол. Експертът «Тръжни процедури» ще подготви тръжна документация за обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване на формуляр за кандидатстване и подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за строителство на подготвения инфраструктурен проект, строителен надзор и инвеститорски контрол. Ще бъде проведена процедура съгласно изскванията на ЗОП. В рамките на два месеца избрания изпълнител ще изготви финансовите и икономически анализи и ще подготви тръжната документация за възлагане на обществена поръчка за строителство, строителен надзор инвеститорски контрол. Съвместно със експертите от звеното за управление ще попълни формуляра за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.» Ръководителят на звеното и експертът «Тръжни процедури» ще контролират изпълнението на подписания договор и качеството на изготвената документация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 343 400 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА;..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз