Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0038-C0001
Номер на проект: 58-131-38-38
Наименование: Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в село Миладиново, Община Кърджали
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 12.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат условия за опазването и подобряването на състоянието на водите в басейна на река Марица.
Дейности: Дейност 1: „Административно управление на проекта” Ще бъде сформирано звено за управление на проекта, състоящо се от 6 експерти, работещи в различни отдели на общинска админинстрация Кърджали. За работа на Звеното ще бъде предоставен оборудван офис и ще бъдат осигурени необходимите транспортни средства за реализирането на проектните дейности и извършване на мониторинг. Ще бъде подготвен работен план за разпределяне отговорностите за изпълнение на дейностите. Експертите от звеното ще извършват мониторинг, верификация, разплащане, докладване и информиране на обществеността за напредъка и резултатите от проекта..
Дейност 2: Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП – ПЗ, Парцеларен план и Технически проекти по Наредба №4 Експертът „Тръжни процедури” ще разработи тръжна документация за обявяване на процедура по ЗОП за предпроектни проучвания, изработване на ПУП – ПЗ, Парцеларен план и технически проект. Съгласно изскванията на Закона за обществените поръчки ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител и контрактуване.
Дейност 3:Провеждане на процедури по издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. Експерт „Околна среда” от звеното за управление ще изготви уведомление за инвестиционно намерение, с информация по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и ще подготви и предвижи необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. При необходимост ще бъде изготвена оценка за степента на въздействие върху защитените зони, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Ще бъде подготвено и заявление за издаване на разрешение за заустване във воден обект.
Дейност 4:Провеждане на процедури по Закона за устройство на територията Изготвените ПУП – ПЗ, Парцеларен план в регулация и извън регулация и Технически проект ще бъдат внесени за одобрение от Експертен съвет за устройство на територията при Община Кърджали. След влизането им в сила ще стартира процедура за промяна на предназначението на земеделски земи и/или земи в горски фонд. След получаване на одобрението ще бъде издадено разрешение за строеж.
Дейност 5: Провеждане на процедури по Закона за опазването на земеделските земи и Закона за горите Координаторът на звеното ще окомплектова необходимите документи и предвижи внасянето на одобрения ПУП в Комисията за земята и/или Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и продоволствието.
Дейност 6: Изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол. Експертът «Тръжни процедури» ще подготви тръжна документация за обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване на формуляр за кандидатстване и подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за строителство на подготвения инфраструктурен проект, строителен надзор и инвеститорски контрол. Ще бъде проведена процедура съгласно изскванията на ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 700 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА....


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз