Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0008-C0001
Номер на проект: 13-13-8
Наименование: Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге
Бенефициент: Община Своге
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Своге и повишаване капацитета на местно ниво за извършване мониторинг и контрол на конкретни политики
Дейности: 1. Организация и управление Обезпечаване на техническото, административно и финансово управление на проекта, изисква сформиране на екип, който да поеме организацията и изпълнението на проектните дейности. Екипът определен от ръководството на община Своге се състои от трима членове: ръководител на проекта, координатор по проекта и счетоводител. След стартиране на проекта ще бъде направено разпределение на функциите и започне текущото управление на проекта, което включва: - разработване на подробен план-график за изпълнението на проектните дейности; - провеждане на ежемесечни, както и вътрешни текущи срещи на екипа; - създаване и поддържане на система за комуникация в екипа, както и с избраните изпълнители и УО; - създаване на организация по подготовката на технически и финансови отчети, както и други необходими справки и доклад; - вътрешен контрол, мониторинг и докладване пред ръководството на община Своге Стриктно ще се спазва времевия график за подготовка и изпълнение на планираните проектни дейности. В рамките на Дейност 1 ще бъдат изготвени и проведени всички процедури по реда на ЗОП, необходими за възлагане на дейностите по проекта на външен изпълнител. Изготвянето на тръжната/тръжните преоцедури ще бъде възложено на външен експерт на граждански договор.
2. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Своге Изграждането на система за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните цели и приоритети. В рамките на Дейност 1 ще бъдат разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Своге, насочена към инвестиции в развитието на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура на територията на общината. Правилата ще спомогнат за доброто изпълнение на планираните дейности и идентифицирането и предотвратяването на възникващи проблеми.
3. Разработване на Общински план за развитие на община Своге за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Дейността Разработване на Общински план за развитие на община Своге за периода 2014-2020 г. ще бъде разделена при изпълнението й на следните логически обвързани поддейности: Поддейност 1 Провеждане на проучвания и изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие, включително и събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализ на територията. Поддейност 2 Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Своге и SWOT анализ. Поддейност 3 Изготвяне на оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 с оглед разработване на ОПР 2014-2020 г. Поддейност 4 Разработване на общински план за развитие на община Своге за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие на община Своге ще бъде разработен, в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г.
4.Разработване на стратегически документи на местно ниво В рамките на настоящата дейност ще бъдат разработени два стратегически документа и дейността ще бъде разделена на две поддейности: Поддейност 1 Разработване на Стратегия в областта на транспортната и инженерно-техническата инфра-структура на Община Своге Поддейност 2 Разработване на Програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Община Своге, съобразно стратегия „Европа 2020“ При разработването на двата стратегически документа ще бъдат взети предвид националните приоритети за развитие, които от своя страна съответстват на европейските цели за постигане на по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ.
5. Дейности за информация и публичност През целия период на реализиране на проекта ще бъде поставен акцент върху осъществяване мерките за публичност. Ще бъдат изпълнени всички изисквания на финансиращия орган за визуализиране на финансовата подкрепа от ЕСФ и ОПАК на всички издания, покани, бланки на документи, програми и материали за обучения, както и на всички останали печатни материали, и на интернет сайта да бъдат поставяни логото и текст, информиращ за финансовата подкрепа. Дейностите за информация и публичност ще подобрят процеса на разработване и прилагане на общински политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Ще бъдат предприети мерки за информиране на местната общност относно политиките, провеждани и планирани от общинската администрация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 885 BGN
Общ бюджет: 69 521 BGN
БФП: 69 521 BGN
Общо изплатени средства: 69 521 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 777 BGN
2014 53 745 BGN
2015 0 BGN
69 521 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 410 BGN
2014 45 683 BGN
2015 0 BGN
59 093 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 367 BGN
2014 8 062 BGN
2015 0 BGN
10 428 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с екип
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Договор с външен експерт
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Разработена Стратегия в областта на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура на Община Своге
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Разработена Програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Община Своге, съобразно стратегия "Европа 2020"
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 - Осъществени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Проведено обсъждане
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Изработен банер
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Изработени Листовки
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Публикации на интернет -страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз