Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0043-C0001
Номер на проект: 13-13-44
Наименование: Подобряване работата на администрацията на община Гълъбово в процеса по разработване и актуализация на политики
Бенефициент: Община Гълъбово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 06.11.2013
Дата на приключване: 06.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни.
Дейности: Дейност 4: Разработване на Общински план за развитие на община Гълъбово за 2014-2020 г. Чрез изготвения по дейност 3 анализ на икономическите и социални характеристики, както и на SWOT анализа община Гълъбово ще разполага с резултатите относно основните тенденции, които се очертават в социално-икономическото развитие на общината. На тази основа в рамките на настоящата дейност ще бъде разработен ОПР на община Гълъбово за периода 2014-2020 г. Ще се подготвят конкретни предложения за стратегията и съдържанието на плана в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика, включително като се има предвид европейска стратегия „Европа 2020” и Национална концепция за програмиране на развитието през следващия програмен период 2014-2020 г. ОПР на община Гълъбово и неговата стратегическата част следва да съдържат цели, приоритети и мерки за развитие, формулирани на базата на заявените нужди и очаквания, осигурени с необходимата ясна, конкретна и реалистична информация за територията, нейните природни, икономически и социални атрибути, обективните географски предимства и наличните ресурси. Водещите принципи, върху които ще се основава новият планов документ трябва да маркират основните моменти и да осигуряват необходимия контекст за изпълнението на общинският план, като същевременно оформят и насочват процеса на формулиране на неговата политическа рамка и свързаните с това визия, стратегически цели, приоритети и мерки. Като основен принцип при планирането се налага желанието за устойчив просперитет на местните общности в рамките на общинската територия. Водещ принцип при разработване на плана ще бъде партньорството, разбирано като работа в условията на тясно сътрудничество и координация с партньорите от централната и областната власт, бизнеса и местните общности за просперитета на общината. Важни елементи при разработването на ОПР ще бъдат: • Посочване на сравнителните предимства на общината като цяло и отделните вътрешно общински териториални образувания; • Извършването на цялостна оценка на силните и слабите страни на територията; • Формулирането на реалистични цели и конкретни, пространствено обусловени мерки (на възможно най-ниско териториално ниво); • Дефинирането на адекватни устройствени режими; • Осигуряването на механизми за постигане на пространствена интегрираност на градската територия - вътрешна и с външната за общината среда; • Разработването на стратегически проекти за общинско развитие.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Дейност 3: Изготвяне на междинна оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 на община Гълъбово Предмет на анализ и оценка ще е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Общински план за развитие 2007- 2013 г. на община Гълъбово. В рамките на тази дейност ще се направи качествена и независима оценка на изпълнението му и ще се отчетат възникналите положителните и отрицателни отклонения. Оценката ще бъде направена на базата на разработените по Дейност 2 правила за мониторинг, контрол и оценка на политики. Междинната оценката за изпълнението на плановия документ ще се направи от външен изпълнител, поради факта, че в общинска администрация Гълъбово липсва предходен опит за организиране и възлагане на независими оценки на Общински план за развитие, тъй като такава оценка се възлага за пръв път. Междинната оценка на действащия ОПР ще включва: • Оценка на първоначалните резултати от изпълнението; • Оценка на степента на постигане на съответните цели; • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; • Изводи и препоръки за разработване на ОПР за следващ планов период 2014-2020 г.; • необходимите действия на административните структури и общинския съвет във връзка с по- нататъшното изпълнение на ОПР; • подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР. Основните резултати и препоръки от Междинната оценка на ОПР ще бъдат обобщени в Доклад. Той ще бъде публично представен на организиран Дискусионен форум, на който ще бъдат поканени всички заинтересовани страни на територията на община Гълъбово. Представяне на междинната оценка на дискусионен форум пред всички заинтересовани страни
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността ще стартира с организацията и провеждането на първоначална среща на екипа с цел изработване на план от конкретни стъпки за реализацията на всяка дейност, съгласно заложения в проекта план-график, поставяне на междинни цели и индикатори, определяне на необходимите за постигането им ресурси (човешки, финансови, материални), отговорните лица за изпълнението им и съответните процедури, които ще се прилагат от екипа в хода на реализация на проекта. Ще бъдат формулирани конкретни правила за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване, с които членовете на екипа ще бъдат запознати и ще прилагат при изпълнение на проекта. Те ще отчитат изпълнението на индивидуалните си задачи и отговорности съгласно сключените индивидуални договори и настоящото проектно предложение. Ръководителят на проекта ще организира редовни срещи на екипа, на които ще се дискутира текущото изпълнение на проекта и отделните дейности, ще се актуализират/ съставят конкретни оперативни (месечни) планове за изпълнение, ще се разрешават възникнали казуси, логистични и оперативни задачи. Общият план за изпълнение на проекта ще включва следните специални раздели: Мониторинг и вътрешна оценка на проекта – ще съдържа заложените индикатори, времеви графици за постигането им, приложими процедури при наличие на отклонение от планираните цели, отговорни лица за извършване на наблюдение, предприемане на последващи действия. Прилагането на така разписаната система за вътрешен мониторинг ще подпомогне цялостното изпълнение на проекта, като задава обективни условия за проследяване постигнатия напредък, установяване на проблеми и закъснения и подпомагане навременното предприемане на коригиращи действия, актуализация на плана за действие или концентриране на повече усилия за преодоляване на възникнали проблеми при изпълнение на заложените дейности. Отговорност за осъществяване на вътрешен мониторинг ще имат всички членове на екипа на проекта, като водеща роля в това отношение ще има ръководителят на проекта. Отчетност на проекта – ще съдържа конкретно разписани процедури за докладване, както на УО на OПАК, така и на ръководството на общината при спазване на приложимите указания, конкретните разпоредби на сключения договор, както и на вътрешните правила на общинската администрация. От ключово значение за успешното изпълнение на проекта е всички членове на екипа да имат ясна и достъпна информация за правилата за изпълнение и отчитане на изпълнението на проекта, вкл. срокове, формуляри, начин на предоставяне на изискуемите доклади, отчетни документи, прогнози за плащания, искания за плащане и всички останали документи за осъществяване на комуникацията между бенефициента и УО. Ще бъдат разписани процедури за извършване на счетоводните записи, за контрол на документооборота и съхранение на първичните счетоводни документи. Отговорност за осъществяване на отчетните дейности ще имат всички членове на екипа на проекта, като водеща ще бъде ролята на ръководителя на проекта, счетоводителят и на координатора на проекта. Екипът ще включва – ръководител, координатор и счетоводител по проекта.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации и провеждане на съпътстващо обучение Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките на община Гълъбово. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация. Разработените и въведени правила и методики задължително ще бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат взети предвид от общинските администрации в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики. След разработване на Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъде проведено еднодневно обучение на служители на Общината за прилагането на механизмите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Българска консултантска организация" ЕООД
"ТЕВА-ТМ"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 995 BGN
Общ бюджет: 72 491 BGN
БФП: 72 491 BGN
Общо изплатени средства: 72 491 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 999 BGN
2014 0 BGN
2015 56 492 BGN
72 491 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 599 BGN
2014 0 BGN
2015 48 018 BGN
61 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 400 BGN
2014 0 BGN
2015 8 474 BGN
10 874 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Д1: Изпълнени дейности по проекта
Индикатор 2 (Д) Д1: Проведен избор на изпълнители по реда на ЗОП по проекта
Индикатор 3 (Д) Д1: Изготвен междинен технически доклад за съгласуване с УО на ОПАК
Индикатор 4 (Д) Д1: Изготвен годишен технически доклад за съгласуване с УО на ОПАК
Индикатор 5 (Д) Д1: Изготвен окончателен технически доклад за съгласуване с УО на ОПАК
Индикатор 6 (Д) Д2: Разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 7 (Д) Д2: Проведено еднодневно обучение за общински служители
Индикатор 8 (Д) Д2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Д3: Изготвена междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013
Индикатор 10 (Д) Д3: Дискусионен форум
Индикатор 11 (Д) Д4: Разработен Общински план за развитие
Индикатор 12 (Д) Д5: Осъществени пресконференции
Индикатор 13 (Д) Д5: Изработен банер
Индикатор 14 (Д) Д5: Публикувани информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 15 (Д) Д5: Изработена брошура
Индикатор 16 (Д) Д7: Публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз