Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0031-C0001
Номер на проект: 13-13-32
Наименование: Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 01.11.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта В рамките на дейността ще бъде изготвен и следен подробен график на дейностите по проекта и в случай на отклонения от него ще се прилагат мерки за наваксване на заложените междинни резултати. Екипът по проекта ще организира цялостното изпълнение. Техническо задание и тръжна документация за възлагане на дейности 2,3,4 и при необходимост за дейност 5 ще бъдат изготвени от външен експерт юрист. Екипът за управление на проекта ще организира оценителна комисия и ще участва в избора на изпълнители, проследяване на индикаторите по отделните дейности и тяхното изпълнение, координиране на дейностите по проекта, които са собствено изпълнение на общината, изготвяне, предаване и архивиране на междинните, годишния и окончателния доклади по проекта, както и цялостната документация по проекта, координация и комуникация с УО на ОПАК. Екипът по проекта ще отговаря за комуникацията с избраните изпълнители и ще следи за качественото, количествено и навременно изпълнение на заложените в договорите резултати. В бюджета на проекта са заложени разходи за две командировки на екипа до София, вкл. във връзка с комуникация и координация с УО на ОПАК.
Дейност 2: Разработване на програма за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници Основната цел на дейността е да се разработи стратегически документ, необходими за подобряване на ефективността и ефикасността на общинска администрация Долни Дъбник при формулиране на политиката на общината в областта на енергийната ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници
Дейност 3 Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Долни Дъбник в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда. В рамките на тази дейност ще бъдат разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Долни Дъбник в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Целта е тези правила и методики задължително да бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработени в рамките на дейност 3 и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво в посочените области. Правилата ще бъдат приети от Общинския съвет. При разработване на документацията ще бъдат резултатите от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”. Изготвените правила и методика за мониторинг и контрол ще бъдат съобразени със създадения Наръчник за процедурите за координация на политиките за развитие, като бъдат отразени спецификите на организационното и институционално развитие на общинската администрации. Моделът на процедурите за координация трябва да обхваща всички етапи на управление на развитието:  Разработване на документи, определящи целите на политиките за развитие;  Формулиране на мерки за изпълнение на целите на политиките за развитие, ресурсно осигуряване и планиране на изпълнението;  Управление на изпълнението на планираните мерки за развитие;  Мониторинг и оценка на изпълнението на политиките за развитие;  Обществени консултации в различните етапи на процеса на управление на развитието. При изпълнение на дейността ще се търси близка координация между избрания Изпълнител и служителите на общинската администрация, отговорни за съответните политики. При приключване на разработване на предвидената по тази дейност документация се предвижда изпълнителят да направи двудневно обучение на служителите на общината имащи отношение към прилагането на правилата и методиките по отношение на политиките за опазване на околната среда и енергийната ефективност. Ще бъдат обучени 10 служители.
Дейност 4 Разработване на План за развитие на община Долни Дъбник 2014-2020 г. В рамките на тази дейност ще бъде разработен План за развитие на община Долни Дъбник 2014-2020 г. Разработването на плана ще бъде в съответствие със изискванията към съдържанието му, заложено в Методически указания на МРРБ за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022), Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014–2020), Областните стратегии за развитие (2014–2020) и Общинските планове за развитие (2014–2020). Дейността включва набирането на необходимите статистически данни, извършване на социологически проучвания и изследвания на база на събраната информация. Ще бъде извършено проучване за обществената нагласа относно визията, целите и приоритетите на община Долни Дъбник за периода 2014-2020 с цел установяване на конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност и формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Изпълнителят по тази дейност ще изготви доклад с резултатите от анкетното проучване, съдържащ задълбочен анализ на анкетните резултати, изводи и препоръки. ОПР на община Долни Дъбник 2014-2020 ще включва: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината, вкл. SWOT анализ и анализ разходи-ползи по отношение на ОПР; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и следните публични събития:  Кръгла маса в началото на разработването на ОПР, на която обществеността ще може да изкаже своите очаквания от ОПР, проблемите, които следва да бъдат адресирани и разрешени, начините по които това може да бъде изпълнено и т.н.  Обществено обсъждане - след разработване на окончателен проект на ОПР Долни Дъбник 2014-2020г. той ще бъде публикуван на интернет страницата на общината и ще бъде организирано обществено обсъждане на документа, като всички мнения, препоръки и констатации ще бъдат внимателно обсъдени и евентуално взети предвид, преди одобрението на плана от Общинския съвет на община Долни Дъбник.
Дейност 5 Публичност на проекта В рамките на тази дейност с цел популяризиране на помощта от страна на Европейския социален фонд, предоставена чрез ОПАК, ще бъдат проведени встъпителна и заключителна пресконференции за представяне на целите и резултатите от проекта, ще бъдат публикувани два материала в местни и регионални медии, ще бъде изработен банер на проекта и 500 брошури.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"РОЗБУЛ" ЕООД - гр. ПЛЕВЕН
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 279 BGN
Общ бюджет: 75 103 BGN
БФП: 75 103 BGN
Общо изплатени средства: 75 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 856 BGN
2014 59 248 BGN
2015 0 BGN
75 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 477 BGN
2014 50 361 BGN
2015 0 BGN
63 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 378 BGN
2014 8 887 BGN
2015 0 BGN
11 266 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Дейност 1: Избрани изпълнители
Индикатор 3 Дейност 1: Изпълнени дейности по проекта
Индикатор 4 Дейност 1: Междинни, годишен, финален доклад
Индикатор 5 Дейност 2: Разработена програма за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници
Индикатор 6 Дейност 3: Разработен набор, правила и методики
Индикатор 7 Дейност 3: Проведено обучение
Индикатор 8 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 Дейност 4: Разработен План за развитие на община Долни Дъбник 2014-2020г.
Индикатор 10 Дейност 4: Проведена кръгла маса
Индикатор 11 Дейност 4: Проведено обществено проучване
Индикатор 12 Дейност 4: Проведено обществено обсъждане
Индикатор 13 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 14 Дейност 5: Публикувани материали в медии
Индикатор 15 Дейност 5: Изработен банер
Индикатор 16 Дейност 5: Изработени и отпечатани брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз