Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0012-C0001
Номер на проект: A08-12-20/30.07.2008
Наименование: Администрацията на югозападния район за планиране – с отворени врати към гражданите и бизнеса
Бенефициент: Областна администрация – област Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 02.02.2009
Дата на приключване: 02.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на публичността в работата на администрациите от Югозападния район на планиране;
Дейности: 1. Проучване и анализ на равнището на публичност и информираност на гражданите и на лицата с намалено зрение относно функциите, компетентността и работата на областните администрации, териториалните структури на централните ведомства, общинските адми - В петте области ще се извърши проучване на степента на информираност на гражданите, относно дейността на администрациите в ЮЗРП; Подбор на до десет пилотни общини от ЮЗРП в които ще се извърши проучване на степента на информираност на гражданите, относно дейността на общинските администрации и общинските съвети; Анализ и синтез на получените резултати от изследванията
2. Запознаване с добри практики на аналогични административни структури в три държави - членки на ЕС, по отношение на "прозрачност и почтеност". Анализ и разработване на варианти за прилагането им в ЮЗРП. Ще бъдат изготвени аналитични доклади и чужди експерти ще изнесат презентации, което ще допринесе за подробното запознаване и разбиране на успешните европейски практики. Външен изпълнител ще изследва европейския опит и ще предложи добри практики
3. Изработване, отпечатване и разпространение на брошура и мултимедиен продукт, представящи добри европейски практики и мерки за внедряването им в администрацията на ЮЗРП. Представянето на европейския административен опит чрез двуезични (български/английски) пълноцветни брошури, мултимедиен продукт CD и тяхното разпространение ще осигури услови я за мултиплициране на успешните практики в държавните администрации на Р. България
4.Преглед, анализ и изгонвяне на предложение за усъвършенстване на вътрешни правила и процедури на областните и общинските администрации от ЮЗРП, касаещи публичността и информираността на гражданите. Външен изпълнител ще изследва администрацията от ЮЗРП, вътрешните правила и нормативната уредба, касаещи публичността и информираността; Ще се изготви доклад на резултатите с препоръки за усъвършенстване на съществуващите вътрешни правила и процедури, относно прозрачност и почтеност; Резултатите от дейност 4 и изготвения доклад ще бъдат разгледани и предложени за въвеждане на Областните съвети за развитие и на Регионален съвет за развитие
5. Изработване и отпечатване на Наръчник за структурата, правомощията и дейността на областните администрации, териториалните структури на централните ведомства и общинските администрации на ЮЗРП. На базата на резултатите по дейност 1. експертен екип от представители на администрациите - целеви групи ще се идентифицират държавните структури на общинско и областно ниво, техните функции, компетентности и ще подготвят и систематизират необходимата информация, която ще се съдържа в Наръчник. Той ще бъде тиражиран в по 5000 (пет хиляди) броя на електронен и хартиен носител. В последствие ще се качи на интернет - страниците на общинските и областните администрации
6. Провеждане на 4 дискусионни форума за гражданите и 4 обучения за администрацията. Провеждане на 4 броя дискусионни форуми: „Проблеми и възможности за „отваряне” на администрацията към хората и бизнеса и лица с специфични нужди (хора с намалено зрение); Провеждане на 4 (четири) броя семинари за обучение на администрацията и представяне на постигнатите по проекта резултати;
7. Създаване на интернет сайт на ЮЗРП, въвеждане на унифициран модел на интернет страниците на петте областни администрации, на до десет пилотни общински администрации, включващи подстраници за дейността на общинските съвети, с поддържане на англ. ве Създаване на интернет сайт на ЮЗРП с поддържане на английска версия и адаптирани за лица с намалено зрение;Въвеждане на унифициран модел на интернет страниците на петте областни администрации и до десет общински администрации с поддържане на английска версия и адаптирани за лица с намалено зрение;Изработване и въвеждане на подстраница на общинските съвети към интернет страниците на общинските администрации на до десет пилотни общини с поддържане на английска версия и адаптирани за лица с намалено зрение
8. Изработка, доставка и монтаж на информационни указателни табели и интерактивни информационни табла (touch-screens) в петте Областни центрове на ЮЗРП, съобразени с нуждите на хората с увредено зрение. Изработка, доставка и монтаж на информационни указателни табели – двуезични, на български и английски език; Доставка и монтаж на указателните табели и интерактивни информационни табла (touch-screens)
9. Информация и публичност - брифинг при стартиране на проекта, публикации, рекламно - информационни материали и заключителна конференция. В гр. Благоевград ще се проведе брифинг с участие на граждани и медии за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати по проекта; Ще се изработят и отпечатат рекламно-информационни материали, информационни публикации за проекта ще бъдат публикувани в регионалната преса; Ще се изработи 15-минутен филм, представящ резултатите по проекта и ще се излъчи в до 8 регионални телевизии; Провеждане на заключителни конференция в гр. Кюстендил за представяне на достиженията по проекта
10. Одит за изпълнението на проектните дейности. Извършване на междинни и финален финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 568 324 BGN
Общ бюджет: 273 571 BGN
БФП: 273 571 BGN
Общо изплатени средства: 273 571 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 273 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 140 701 BGN
2010 22 935 BGN
2011 109 936 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
273 571 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 232 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 119 596 BGN
2010 19 495 BGN
2011 93 445 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 536 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 105 BGN
2010 3 440 BGN
2011 16 490 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 036 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 бр. анкети по дейност 1.
Индикатор 2 бр. доклад по дейност 1.
Индикатор 3 обобщени анкети и анализ по дейност 1.
Индикатор 4 бр. организирани събития- краткосрочни работни посещения в 3бр. европейски страни по дейност 2.
Индикатор 5 бр. индивидуални доклади от проучването на командированите служители по дейност 2.
Индикатор 6 бр. доклади за европейския административен опит- от 3-ма европейски експерти по дейност 2.
Индикатор 7 бр. Аналитичен доклад на изучения европейски опит и Пакет от мерки-предложение за адаптиране и въвеждане в администрациите на ЮЗРП по дейност 2.
Индикатор 8 разпространена пълноцветна двуезична брошура / А4 – 30 стр./ по дейност 3.
Индикатор 9 разпространен мултимедиен продукт DVD/CD по дейност 3.
Индикатор 10 Разпространени материалите в местните и регионални административни структури – чрез областните администрации, за всяка от петте области бр. комплекта от брошура и СD
Индикатор 11 бр. регионални телевизии, по които се излъчва 15-минутен филм
Индикатор 12 бр . аналитичен доклад по дейност 4.
Индикатор 13 Бр. отпечатан и разпространен наръчник в администрациите – целеви групи на проекта по дейност 5.
Индикатор 14 бр. разпрастранени СD по дейност 5.
Индикатор 15 Бр. проведени дискусионни форуми по дейност 6.
Индикатор 16 Бр. попълнени анкети за обратна връзка по дейност 6.
Индикатор 17 Бр. проведени обучения по дейност 6.
Индикатор 18 Действащ сайт на ЮЗРП с поддържане на английска версия, адаптиран за лица с намалено зрение по дейност 7.
Индикатор 19 Действащи обновени и унифицирани сайтове на петте областни администрации от ЮЗРП по дейност 7.
Индикатор 20 Действащи обновени и унифицирани сайтове на десет общински администрации от ЮЗРП по дейност 7.
Индикатор 21 Брой монтирани информационни указателни табели – двуезични, в петте Областни центрове на ЮЗРП, съобразени с нуждите на хора с увредено зрение по дейност 8.
Индикатор 22 Брой монтирани touch-screen табла към центровете за административно обслужване в петте Областни центрове на ЮЗРП по дейност 8.
Индикатор 23 Проведен брифинг по дейност 9.
Индикатор 24 Бр. отпечатвани и разпространени плакати по дейност 9.
Индикатор 25 Бр. отпечатвани и разпространени стикери по дейност 9.
Индикатор 26 Бр. отпечатвани и разпространени дипляни по дейност 9.
Индикатор 27 Бр. регионални телевизии, излъчили 15-минутен филм по дейност 9.
Индикатор 28 Проведена заключителна конференция по дейност 9.
Индикатор 29 Заверка на финален финансов отчет по дейност 10.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз