Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0121-C0001
Номер на проект: 13-13-121
Наименование: Оптимизиране процеса на провеждане на качествени политики в община Елин Пелин
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 31.10.2013
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на процеса на провеждане на качествени политики в община Елин Пелин чрез разработване на адекватни стратегически документи и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: 1. Подготвителни дейности по разработване на Общинския план за развитие за следващия планов период Дейността ще включва: набиране на необходимите статистически данни за тенденциите в развитието на общината, изготвяне на анализи, проучвания, дейности по консултиране със заинтересованите страни и др. Подготвителните дейности, необходими за планиране и консултиране на общински план ще бъдат възложени на външен изпълнител по реда на ЗОП. В рамките на дейността ще бъдат изготвени: Социално-икономически анализ на община Елин Пелин. Анализът ще включва следните елементи: общ профил на района, състояние на регионалната икономика, социална сфера, инфраструктурно развитие, екологично състояние. Разработване на SWOT-анализ – на база на събраната информация ще се направи анализ на силните и слаби страни, както и на възможностите и заплахите. Разработеният SWOT-анализ от аналитичната част ще е предпоставка за правилното дефиниране и формулиране на приоритетите и мерките, които ще залегнат в стратегическия документ за следващия планов период
2. Разработване и въвеждане на Правила за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики на община Елин Пелин По тази дейност ще бъдат разработени и въведени Правила за мониторинг при изпълнението на две конкретни политики на община Елин Пелин. Правилата ще се изготвят поотделно за всяка конкретна политика, като последните ще бъдат конкретизирани след разработването на анализите от дейност 1. Правилата ще включват: • Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение; • Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри; • Избор на механизми за сравнение и оценка на резултатите; • Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения; • Координация на заинтересованите страни. Правилата за мониторинг ще бъдат приети с решение на общинския съвет на община Елин Пелин
3. Разработване на Общински план за развинтие за периода 2014 - 2020 г. на община Елин Пелин На базата на изготвените документи в предходните дейности (анализи) и правила, и препоръките от Междинната оценка на действащия Общински план за развитие бъдат формулирани новите приоритети и мерки, които да бъдат включени в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Дейността ще извърши от външен изпълнител в тясно сътрудничество с експерти от общинската администрация
4. Организиране и провеждане на Кръгла маса за обсъждане на проекта на новия Общински план за развитие на община Елин Пелин за периода 2014-2020 г. С цел да се постигне диалог, сътрудничество и консултации със заинтересованите лица в процеса на планиране на стратегическите документи в рамките на един ден ще бъде организирана и проведена Кръгла маса За участие в нея ще бъдат поканени 50 души, представители на структурите на гражданското общество, общинската администрация, кметове на кметства и други заинтересовани страни. На събитието ще бъде представен новия Общински план за развитие на община Елин Пелин за периода 2014-2020 г. Предмет на обсъждането ще бъдат предложените приоритети и мерки за развитие на общината през следващия планов период, залегнали в стратегическия документ
5. Провеждане на съпътстващи обучения на общинските служители Ще бъде организирано и проведено двудневно обучение за 30 служители на общинската администрация и кметствата за работа с разработените Правила за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики.
6. Дейности за информация и публичност Осигуряване на постоянна информация за напредъка, в това число и публикуването на разработените документи по проекта на Интернет страницата на общината; Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта; Отпечатване на информационни брошура представящи резултатите от изпълнение на дейностите на проекта - 100 броя.
7. Дейности за организация и управление на проекта Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип, съставен от трима души – ръководител, технически сътрудник и счетоводител. Съставът на екипа е формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността екипа е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 270 BGN
Общ бюджет: 62 909 BGN
БФП: 62 909 BGN
Общо изплатени средства: 62 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 909 BGN
2015 0 BGN
62 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 473 BGN
2015 0 BGN
53 473 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 436 BGN
2015 0 BGN
9 436 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Разработени социално-икономически и SWOT-анализи на община Елин Пелин
Индикатор 3 (Д) По дейност 2 - Разработени и въведени Правила за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики
Индикатор 4 (Д) По дейност 3 - Разработен Общински план за развитие на община Елин Пелин за периода 2014 – 2020 г
Индикатор 5 (Д) По дейност 4 - Проведена кръгла маса
Индикатор 6 (Д) По дейност 4 - Участници в кръглата маса
Индикатор 7 (Д) По дейност 5 - Проведено обучение
Индикатор 8 (Д) По дейност 5 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 6 - Междинни и окончателен доклади
Индикатор 10 (Д) По дейност 7 - Проведени пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 7 - Разпространени публикации на Интернет страницата на общината
Индикатор 12 (Д) По дейност 7 - Разработени и разпространени информационни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз