Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0040-C0001
Номер на проект: 13-13-41
Наименование: Планиране и консултиране на стратегически програмни и планови документи разработени на общинско ниво
Бенефициент: Община Кирково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 31.10.2013
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни в община Кирково.
Дейности: Д1 Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г. 1.1. Подготовка на анализи, изследвания и оценки, необходими за разработването на общинския план за развитие (2014 - 2020). 1. Събиране и обработване на статистически данни за изготвяне на анализите за социално-икономическо състояние на Общината. 2. Разработване на анализи за социално-икономическото състояние на Община Кирково. 3. Разработване на SWOT анализи. 4. Подготовка на методика и оценка на изпълняваната стратегия за развитие на Община Кирково и на плановете за развитие на общината през следващият седемгодишен период. 1.2. Разработването на мерки и дейности по приоритетите, както и на идеи за конкретни проекти. След като се формулира визията, целите и приоритетите за развитие на Общината за периода 2014-2020 година в съответствие с изводите от анализа, изпълнителя и представители на Общината, ще започнат същинската работа по детайлно разработване на мерки и дейности по приоритетите, както и на идеи за конкретни проекти и план за тяхното реализиране. 1.3. Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на идентифицираните в ОПР политики. В рамките на тази дейности ще бъдат разработени Вътрешни правила за мониторинг и контрол на реализирането на конкретните политики, идентифицирани и заложени като приоритетни в общинския план за развитие на община Кирково за периода 2014-2020 г. Разработените правила ще бъдат приети на сесия на Общинския съвет и изпълнението им ще бъде възложено на конкретни служители, със заповед на Кмета. Дейността ще бъде извършена от външна фирма, избрана по реда на ЗОП, като нейно задължение ще бъде предприемане на необходимите действия за обществено консултиране на политиките, провеждани от Общината. Изпълнителят трябва да предложи план график за изпълнение на дейността с конкретните действия, които ще предприеме и сроковете за тяхното изпълнение. Задължително е да бъде организирано минимум 1 обществено обсъждане със заинтересованите страни, което може да бъде организирано под формата на граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, онлайн дискусионни форуми, фокус групи, проучвания чрез въпросници, конференции, кръгли маси, семинари и/или др. Избраният изпълнител ще има възможност да предложи най-добрия подход за включване на заинтересованите страни в процеса на разработване на ОПР, като се базира на добри практики и опита при разработване на общински политики.
Д2 Провеждане на разяснителна кампания на тема - „Процеса на формулиране и реализиране на местни политики през периода 2014 – 2020г., важен за всеки гражданин на общината". Провеждането на разяснителна кампания е заключителен момент в изпълнението на проекта. Целта е резултатите от предходните дейности да бъдат представени и дискутирани от всички заинтересовани страни - Общинска администрация, Общински Съвет, представители на областна администрация и представители на СГО. Предвижда се участието на минимум 20 човека, които да обобщят възможностите за участие на заинтересованите страни и да приемат предложените методи. Общественото обсъждане е форма на включване на всички заинтересовани страни и информиране на широката общественост за модела на формиране на политики в община Кирково. Общественото обсъждане трябва да бъде организирано от определените служители от общината, ангажирани в процеса по организация и управление на настоящия проект и избрания за изпълнение на дейност 1 изпълнител. Изпълнителят трябва да представи пред заинтересованите страни ОПР за периода 2014 – 2020г., както и правилата за мониторинг и контрол. При изпълнение на настоящата дейност ще се създаде платформа за включване на СГО в процеса на реализиране на политики, мониторинг и контрол при тяхното изпълнение. Ще бъде определена формата на включване (консултативни съвети, работни групи и пр.) по различните политики. Разяснителната кампания ще се проведе в гр. Кирково. За форума трябва бъдат подготвени материали с информация за проекта, резюме на докладите и анализите досега, наръчник за стратегическо планиране и резюме на ОПР 2014-2020г. Изпълнителят, избран по реда на ЗОП трябва да осигури работните материали, зала, мултимедиен проектор, лаптоп и кетъринг. Чрез поставяне на обяви на всички обществени места и публикуване на покана на интернет страницата на община Кирково ще бъде уведомена широката общественост. Ще бъдат поканени и представители на областна администрация Кърджали, общински съветници, кмета на община Кирково и представители на други администрации.
Д3 Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на икономическата политика на общината с фокус – малък и среден бизнес. В рамките на настоящата дейност е предвидено, избраният изпълнител, по реда на ЗОП, да започне разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол по изпълнението на действащата инвестиционна политика на Общината. След като бъдат разработени правилата за мониторинг и контрол, те ще бъдат представени на заседание на Общинския съвет, където трябва да бъдат одобрени. След одобряването им, със заповед на Кмета ще бъде възложено изпълнението им на конкретни лица от администрацията на общината.
Д4 Публичност. За достигане на максимална публичност и прозрачност ще бъдат предприети следните конкретни мерки: • Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. • Изработване и отпечатване на 1000 брошури с информация за проекта. • Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото по проекта. • Иработване на банер. • Организация на две публикации в печатните медии. • Информация за проекта ще бъде поставена и на сайта на общината, като ще бъде актуализирана своевременно, както по време на изпълнение на дейностите, така и след тяхното успешно приключване. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Д5 Организация и управление. За нуждите на проекта ще бъде създаден екип. За изпълнение ангажиментите си по проекта, членовете на ръководния екип ще бъдат назначени на граждански договор. Екипът за управление се състои от трима човека, специалисти в различни области. Като цяло ролята на екипа за управление се изразява в цялостна координация изпълнението на проекта, управление, мониторинг и оценка на изпълнението и постигнатите резултати. Дейността преминава през следните операции: • Събиране на членовете на екипа и разпределяне на задълженията на всеки един; • Обсъждане на дейностите по проекта и разпределянето на ангажиментите по тях между всеки един от членовете на екипа; • Организиране на изпълнението на дейностите съгласно план-графика и актуализирането му в случай на необходимост, след одобрение от УО на ОПАК. • Избор на изпълнители, съгласно реда и условията на ЗОП за осъществяването на другите дейности по проекта. • Организиране на месечни срещи на членовете на екипа, с цел проследяване на изпълнението и обсъждане на предстоящи дейности. • Отчитане – изготвяне на необходимите доклади, комплектоване и представянето им на УО на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Прайм Консултинг
"МЛАДЕНОВ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 581 BGN
Общ бюджет: 35 997 BGN
БФП: 35 997 BGN
Общо изплатени средства: 35 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 316 BGN
2014 23 681 BGN
2015 0 BGN
35 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 469 BGN
2014 20 129 BGN
2015 0 BGN
30 598 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 847 BGN
2014 3 552 BGN
2015 0 BGN
5 400 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Дейност 1: Разработен ОПР за периода 2014- 2020г.
Индикатор 3 Дейност 1: Разработени вътрешни правила за мониторинг и контрол
Индикатор 4 Дейност 2: Проведена разяснителна кампания
Индикатор 5 Дейност 3: Разработени правила за мониторинг и контрол при реализиране на инвестиционната политика на общината с фокус- малък и среден бизнес
Индикатор 6 Дейност 4: Банер и други електронни информационни материали за осигуряване на дейностите за публичност и информация
Индикатор 7 Дейност 4: Проведени пресконференции
Индикатор 8 Дейност 4: Публикации в печатните медии
Индикатор 9 Дейност 4: Разпространение на информационни брошури с информация за проекта
Индикатор 10 Дейност 5: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 11 Дейност 5: Изготвен план за действие
Индикатор 12 Дейност 5: Доклади по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз