Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0020-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.1-11/2011/020-02
Наименование: Модернизиране на отделение по лъчелечение на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков" - Варна ЕООД
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2013
Начална дата: 30.10.2013
Дата на приключване: 30.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигури качествено медицинско болнично обслужване и равни възможности за достъп до лечение, отговарящо оптимално на нуждите от съвременно и навременно лъчелечение на онкологично болните в Община Варна, като необходима предпоставка за подобряване на условията на живот на населението от областта и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие във Варненския агломерационен ареал.
Дейности: Дейност 4: Осигуряване на информация и публичност
Дейност 1: Сформиране на екип, управление, вътрешен мониторинг, контрол и отчетност на проекта
Поддейност 2.2. Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите в рамките на проекта
Поддейност 2.1. Подготовка на документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители за осъществяване на дейностите по проекта
Дейност 5: Извършване на независим финансов одит на проекта
Дейност 3: Доставка на специализирано медицинско оборудване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Глобъл Одит Сървисез" ООД
"Диавелли" ЕООД
ВЕГА МЕДИКАЛ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 600 000 BGN
Общ бюджет: 3 863 418 BGN
БФП: 2 585 454 BGN
Общо изплатени средства: 1 680 268 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 585 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 680 268 BGN
1 680 268 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 197 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 428 228 BGN
1 428 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 387 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 252 040 BGN
252 040 BGN
Финансиране от бенефициента 1 298 801 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 (Д) Брой нови пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП-2
Индикатор 5 (Д) Брой създадени постоянни работни места-2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз