Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0241-C0001
Номер на проект: ESF-1113-09-12001
Наименование: "Нова заетост за младежи във "Витон" - Стара Загора
Бенефициент: ЕТ "ВИТОН - ДАРИНА ДИМИТРОВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на работна сила и нивото на заетост сред младежите в Стара Загора чрез професионално обучение на 24 безработни лица и заетост на новоизградени работни места в ЕТ „Витон – Дарина Димитрова”.
Дейности: Дейност 4: Подбор на младежи и провеждане на обучения по част от професия „Хлебар-сладкар“ С цел организиране на обучението организацията-изпълнител ще подаде заявка до местната ДБТ за информиране на потенциалните целеви групи и включването им в дейностите по проекта. Ще се извърши насочване от бюрото по труда и подбор от стана на кандидата на 24 младежи за включането им в проекта. Обученията са с продължителност по 300 учебни часа всяко едно при 6 учебни часа на ден, т.е. 50 дни. Превес ще имат практическите занятия, което ще се заложи в изискванията на техническото задание. Преподавателите ще са с висше образование, подходяща квалификация и опит. Ще се ползва учебната база с подходящо оборудване. Ще се проведат две обучения втора квалификационна степен, част от професия за „Хлебар-сладкар“, код 5410301, специалност „Производство на хляб и хлеби изделя“ с по 12 младежа всяко. Материалите за провеждане на обучението ще се раздадат срещу подпис. Обучаемите ще бъдат запознати с учебния план-график; предоставяне учебни материали и редовно снабдяване с материалите за теория и практика. Обучение - лекции; упражнения; практически занятия; подобрявяне екологичната и административна култура на обучаемите; иновативни подходи в обучението – практическо занятие, ролева игра и приложение на модерни ИКТ. Водене на присъствени дневници с подпис; определяне и изплащане на стипендии за обучение, съобразно присъствените дни и часове; междинни тестове; провеждане на изпити по теория и практика; издаване и връчване на удостоверения за завършено професионално обучение.
Дейност 3: Процедури за определяне на изпълнител за услуги и доставки За планираните дейности, обект на процедура ще се спазват следните етапи: - изготвяне на график за провеждане на тръжната процедура; - сформиране на комисия експерти за избор на доставчик; - изготвяне на техническо описание на услугата/задание; - изпращане на покана за представяне на оферта; - приемане и оценка от комисията на получените оферти; - избор на изпълнител. Процедурите завършват с подписване на договор с избрания кандидат и уведомяване на останалите участници в процедурата (според вида процедура). Провеждане на процедури по ПМС №69 за възлагане с предмет: - изработване на информационна табела, банери и стикери - публикации в медии - лицензиран одитор - провеждане на професионално обучение, втора квалификационна степен, по част от професия „Хлебар-сладкар“, код 5410301, специалност „Производство на хляб и хлебни изделя“; - доставка на оборудване: + закупуване на спирален миксер, ламинатор, дозатор охладител за вода и подова фурна. + монтаж, инсталиране и пускане в производство на новото оборудване и обзавеждане. - приемане с протокол на всички услуги и доставки.
Дейност 2: Популяризиране на проекта Изработване и монтаж /от изпълнител по ПМС №69/ на 1 бр. информационна табела, поставена на официалния вход на Бенефициента с информация, че проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Изработка на банери с информация за проекта и проноса на ЕСФ, които ще се поставят в учебните зали, тъй като обученията ще се възложат на изпълнител и в залите ще се постави мобилна визуализация. Поставяне на стикери върху дълготрайните активи за оборудване и обзавеждане на работните места. Информираност на възможно най-широк кръг от хора чрез отпечатването на три публикации за популяризирне за дейностите по проекта, постигнатите цели и резултати, както и ползите за Кандидата и целевата група. При цялостната реализация на проекта и осъществяване на проектните дейности, както и при изготвянето на проектни документи и осъществяване на кореспонденция с Договарящия орган, външни изпълнители, както и всички други страни ще бъде отбелявано, че проекта се реализара с финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОП РЧР.
Дейност 5: Заетост Дейността включва осигуряване на заетост на включените в обучението 24 младежи до 29 години. Представяне заявление за работа, медицински свидетелства, свидетелства за съдимост и други документи по КТ. Изготвяне и подписване на трудови договори и длъжностни характеристики с 24-те безработни лица завършили обученията. Обучените лица ще бъдат разпределени по длъжности както следва: 3 лица – майстор, производство на тестени изделия, 3 лица – майстор, производство на захарни изделия, 2 лица – майстор-сладкар, 8 лица – месач, 8 лица – пекар. Регистриране в НАП на трудовите договори. Изпълнение на трудовите задължения от наетите младежи. Водене на присъствена форма. Начисляване и изплащане на трудови възнаграждения и осигуровки за всички осигурителни случаи.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността се изпълнява през целия период на проекта и включва следните поддейности: - осъществяване на цялостна координация и организация за изпълнение на предвидените дейности по проекта; - изготвяне на текуща документация по проекта; - осъществяване на непрекъснат контрол върху изпълняваната дейност, както на екипа по проекта, така и на дейността на избраните външни изпълнители; - изготвяне на технически и финансови отчети и отчитането им пред Договарящия орган;
Дейност 6: Мониторинг и отчетност Дейността е необходима за вътрешното наблюдение, оценка на напредъка и планиране на дейностите, както и за гарантиране резултатите от другите дейности по проекта. Разработване от екипа по проекта на анкети и прилагането им за обратна връзка; обобщаване на анкетите за обратна връзка. Технически, финансови и счетоводни отчети, съгласно стандартните процедури – извършват се от координатора и счетоводителя. Проверки на място на обученията от екипа /МТБ, документи, учебни материали, усвояване на учебния материал от преподаватели и курсисти/. Установяват се с протокол ежемесечно. Контрол за опазване на околата среда при практиката. Контрол върху проведените процедури за изпълнител – участие или наблюдение в комисиите за оценка на оферти. В края на проекта ще се проведе одит от лицензиран одитор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 266 603 BGN
Общ бюджет: 224 216 BGN
БФП: 224 216 BGN
Общо изплатени средства: 214 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 321 BGN
2014 110 924 BGN
2015 50 323 BGN
214 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 322 BGN
2014 94 285 BGN
2015 42 775 BGN
182 382 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 998 BGN
2014 16 639 BGN
2015 7 548 BGN
32 185 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз