Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0362-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02025
Наименование: "Безопасност и здраве при работа в М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД"
Бенефициент: "М САТ КЕЙБЪЛ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят условията на труд в "М САТ КЕЙБЪЛ" ЕАД при спазване на приложимото законодателство и нормативна уредба и в съответствие с добрите европейски практики.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Обосновка: Създаването на екип за управление на проекта и провеждането на съответните оперативни дейности по избор на изпълнители, по управление и отчитане ще гарантира ефективното осъществяване на проекта и постигането на заложените цели. Описание: Дейността се състои се от следните компоненти:  Формиране на екип за управление на проекта в състав Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Ръководителят на проекта отговаря за цялостното управление на проекта, планиране и контрол при изпълнение на предвидените дейности, планиране и контрол на дейностите по подготовка на тръжна документация за възлагане изпълнение на дейности на външни изпълнители, наблюдение и контрол на изпълнението на дейности от външни изпълнители, планиране и организация на отчетната дейност по проекта, подготовка на изисквани доклади за изпълнението, наблюдение на планираните разплащания и други управленски дейности. Координаторът отговоря за цялостната координация на изпълнението и установяването на ефективен контакт между екипа за управление, външните изпълнители и представителите на целевата група. Координатора наблюдава изпълнението на дейностите, осъществявани от външни изпълнители, оперативно организира дейностите по управление и отчитане на проекта. Счетоводителят на проекта носи отговорност за финансовата отчетност на проекта като следи, контролира и изготвя необходимата финансова документация и оперативно отговаря за разплащанията по проекта.  Провеждане на процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Процедурите ще бъдат организирани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство – ПМС 69/11.03.2013г.., нормативните актове уреждащи изискванията за допустимост на разходите по ОП РЧР и др.  Осъществяване на дейностите по техническо и финансово отчитане на проекта. Екипът за управление на проекта ще подготвя и подава своевременно необходимите за целите на отчитането технически и финансови отчети, окомплектовани със съответната приложима документация, ще осъществява необходимата комуникация с Договарящия орган.
Дейност 2. Закупуване на работно облекло и ЛПС за служителите на "М САТ КЕЙБЪЛ" ЕАД Обосновка: Необходимостта от закупуване на ново работно облекло и лични предпазни средства съобразно описаното в приложение А3.1 и А3.2 се обуславя от потребността от цялостна подмяна на същите в следствие на износване от обичайна употреба. Описание: Дейност 2. ще бъде възложена на избран изпълнител по договор за доставка, като за целта ще бъдат събрани и оценени три съпоставими оферти. Офертите следа да бъдат представени от потенциални доставчици след изпращане на писмена покана. Доставката на работно облекло и лични предпазни средства следва да съответства на описаното в приложения А3.1 и А3.2 на бюджета на проекта.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата. Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“: 1. Раздел „Въведение” 2. Раздел „Изложение и анализ” 3. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” 4. Раздел „Заключение” За качественото изпълнение на дейността се предвижда изготвянето на Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране, при необходимост, в следствие констатациите на анализа, на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на производството и ограничаване на риска от трудов травматизъм и професионална заболеваемост, да бъде възложено на външна организация с опит и капацитет за качественото му извършване.
Дейност 4. Подобряване условията на труд в "М САТ КЕЙБЪЛ" ЕАД посредством закупуване на обзавеждане. Обосновка: Работата в офис е често се счита за нисък риск, но в действителност това са, че офис работниците са изложени на редица рискове: • Ортостатична проблеми: поради заседналия начин на работа, продължителни статични пози и работа в неудобни позиции се дължи на неправилно работна станция. • Продължителност, интензивността и проектиране на офис работа: работа за дълги периоди с клавиатура, клавиатура входни устройства и компютри, с чести и повтарящи се движения на ръката / китката, високи нива на концентрация и информационно претоварване Основните здравословни проблеми, които могат да произтекат от тези рискове в офис среда са мускулно-скелетните смущения (МСС): състояния, засягащи мускулите, сухожилията, ставните връзки, нерви и други меки тъкани и ставите на шията, горните крайници (раменете, ръцете, ръцете, китките, пръстите), гърба или долните крайници (коленете, бедрата, краката ). Симптомите включват болка, подуване, изтръпване и скованост, и може да доведе до затруднено движение или дългосрочна нетрудоспособност, ако не се вземат мерки. Терминът обхваща условия със специфични медицински диагнози (например замразено рамо, синдром на карпалния тунел) и други, където има болка, без специфични симптоми. Врат, горен крайник и болки в гърба са от особено значение за офис работниците, повтарящи се, статичен и интензивен характер на тяхната работа. В края на 80-те години на Съвета на Европейските общности стартира програма в областта на безопасността, хигиената и здравето при работа, съсредоточена върху новите технологии. Впоследствие минималните изисквания за безопасност и здраве при работа с екранно оборудване са определени в Директива 90/270/ЕИО на Съвета. Тези минимални изисквания са предназначени за насърчаване на подобренията, особено в работната среда, за да се гарантира по-добро ниво на защита на безопасността и здравето на работниците, които използват екрани. Същата директива определя задълженията на работодателите по отношение на анализ на работните места, предоставянето на информация и обучение на работниците, планиране на ежедневните рутинни дейности, консултирането и участието на работниците, както и защитата на работниците очите и зрението. Други задължения, предвидени в директивата прилага по отношение на компонентите на оборудването в работното място, по-специално екрани, клавиатури, работно бюро или работни повърхности и работни столове. Описание: Основайки се на отправените препоръки в програмата зи минимизране на риска на "М САТ КЕЙБЪЛ" ЕАД и в съответствие с установените добри практики за осигуряване на ергономичност при работа, препоръчани от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в рамките на проекта се предвижда закупуването на 45 броя ергономични офис столове за работните места, за които е установена такава необходимост. Доставката ще бъде възложена на изпълнител при спазване на приложимото законодателство (ПМС69/11.03.2013г.) и изискванията на договора за безвъзмездна помощ.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност При провеждането на дейностите за информация и публичност, в това число при изготвянето на информационните материали ще бъдат представени неговите цели и постигнатите резултати и ще бъдат спазени изискванията на мерките за информация и публичност на ОП „Развитие на човешките русрси” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Ще бъде планирана и проведена информационна кампания, включваща провеждане на начална пресконференция, публикуване на прессъобщения за целите на проекта и очакваните резултати и за неговото изпълнение в един регионален ежедневник и заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Също така като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъдат използвани и интернет страницата на кандидата, на която ще бъде публикуван банер, отвеждащ към информация за проекта и неговите цели. Тази дейност е изцяло съобразена с изискванията на Оп РЧР за информация и публичност. Ще бъдат осъществени инициативи, които в максимална степен, бързо, навременно и обективно да информират всички заинтересовани страни за целите, дейностите и резултатите от проекта. Също така ще бъде представена подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси” и на Европейския социален фонд.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
"Ню Айлънд" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 419 BGN
Общ бюджет: 133 517 BGN
БФП: 106 814 BGN
Общо изплатени средства: 106 814 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 084 BGN
2015 84 730 BGN
106 814 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 771 BGN
2015 72 020 BGN
90 792 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 313 BGN
2015 12 709 BGN
16 022 BGN
Финансиране от бенефициента 27 605 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз