Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0137-C0001
Номер на проект: ESF-1113-06-16002
Наименование: "Създаване на нови работни места и на условия за професионална реализация на безработни младежи до 29 години в "Скорпио Ойл" ООД"
Бенефициент: "СКОРПИО ОЙЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентноспособността на младежи до 29 години, регистрирани като безработни в бюрата по труда на територията на областта посредством:  обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и ключова компетентност и  осигуряване на възможност за заестост по специалността във фирма „Скорпио Ойл” ООД.
Дейности: 2. Управление и координация на проекта. Организиране и координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта. Ежемесечно отчитане за хода на работата от екипа на проекта пред Групата за координация. Обсъждане и разрешаване на казуси, възникнали в хода на дейността. Периодичен финансов контрол и финансово осигуряване на управлението на проекта: изплащане на възнаграждения на екипа на проекта; осигуряване функционирането на офиса на проекта – режийни разходи, консумативи, материали и други административни разходи. Планиране и отчитане на финансирането на дейностите по проекта.
5. Провеждане на професионално обучение и ключова компетенция на целевата група. Назначаването на новите служители е продиктувано от разширение на дейността на фирмата в сферата на ресторантьорството. Към момента „Скорпио Ойл” ООД все още няма нает персонал за осъществяване на горепосочената дейност поради липсата както на оборудване, така и на квалифицирани кадри в сферата. Провеждането на професионално обучение на 9 бенефициента по: - част от професия « Готвач » (код 811070), специалност « Производство на кулинарни изделия и напитки » (код 8110701) - втора степен квалификационен курс от 300 учебни часа (4 бенефициента); - част от професия «Сервитьор- барман» (код 811080), специалност «Обслужване на заведения в обществено хранене» (код 8110801) - втора степен квалификационен курс от 300 учебни часа (4 бенефициента); - ключова компетентност "Умения за учене" - работа в курс от 30 учебни часа ( 9 бенефициента); ще позволи на „Скорпио Ойл” ООД да ползва като ресурс квалифициран персонал, гарантиращ конкурентоспособността на Кандидата. Професионалното обучение ще бъде осъществено, чрез провеждане на процедура, съгласно ПМС 69/11.03.2013 г. за избор на изпълнител – ЦПО, с лиценз за обучение по тези професии и специалности.
4. Подбор и сформиране на целевата група. Осъществяване на контакт с представители на ДБТ Смолян за съдействие при сформирането на целевата група по проекта. Провеждане на интервюта с кандидати за участие в проектните дейности. Сформиране на целевата група от отговарящите в най-висока степен на изискванията на проекта лица. Подписване на индивидуални договори с избраните представители на целевата група за включване в проекта.
6. Доставка на обзавеждане и оборудване, свързани със създаването на нови работни места за представителите на целевата група Назначаването на новите служители е продиктувано от разширение на дейността на фирмата в сферата на ресторантьорството. Фирмата има изградена постройка за механа (и е получила съответните разрешителни за осъществяване на тази дейност) , но към момента все още няма достатъчно налично обзавеждане и оборудване, които да позволят практикуването на новата дейност и съответно наемането на нови лица. За да могат да осъществяват дейносите, отговарящи на длъжността им, новоназначените ще се нуждаят от осигуряването им на следните обзавеждане и оборудване: - маси за закрито помещение - 7 бр. - столове за закрито помещение - 28 бр. - маса за на открито - 6 бр. - столове за на открито - 22 бр. - професионален среднотемпературен хладилник - 4 бр. - хладилна работна нискотомпературна маса- 1 бр - мивки - 6 бр. - шкаф за съхраняване на почистващи препарати - 1 бр - плотове - 4 бр. - професионална съдомиялна машина - 1 бр - електрически фритюрник - 1 бр - микровълнова фурна с грил - 1 бр - газова скара плоча - 1 бр. - печка с 4 газови горелки върху електрическа конвекторна фурна - 1 бр - аспирация - 1 бр Посочените по-горе обзавеждане и оборудване са съобразени с капацитета на заведението за хранене (механа), който е както следва – 28 места в заведението и 22 места на открито, както и с предвижданото за предлагане меню (което ще включва и местни специалитети).
7. Осигуряване на участниците в обучението на възможност за работа при работодателя. Сключване на трудов договор за работа за срок от дванадесет месеца при работодателия по проекта с успешно завършилите курса на обучение бенефициенти на следните длъжности: - готвач (код 51202001) - 2-ма души на 8ч. раб. ден - помощник-готвач (код 51202003) - 2-ма души на 8ч. раб. ден - сервитьор (код 51312004) - 3-ма души на 8ч. раб. ден - барман (код 51322001) - 2-ма души на 8ч. раб. ден
3. Популяризиране на проекта и на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Отпечатване на листовки, дипляни, плакати и информационни табла. Публикации на съобщения за проекта в пресата и на интернет страницата на Кандидата.
8. Наблюдение и вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите и резултатите от тях. Въвеждане на система за вътрешна оценка, наблюдение, самооценка, анализ, въвеждане на корективи.
9. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта. Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
1. Изграждане на операционен мениджмънт и координация между Кандидата и Управляващия орган. Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията по дейностите на проекта; сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата. Създаване на Група за координация, в която ще участват представители на Кандидата и външни експерти и ще наблюдава, и координира дейностите на проекта; Създаване на методология за управление на проекта; адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта. Финансово осигуряване на дейностите по проекта. Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АЛФА - Христо Стефанов
„Акрима” ЕООД
"ПИРИТА" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 669 BGN
Общ бюджет: 92 295 BGN
БФП: 92 295 BGN
Общо изплатени средства: 92 295 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 485 BGN
2015 28 810 BGN
92 295 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 962 BGN
2015 24 489 BGN
78 451 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 523 BGN
2015 4 322 BGN
13 844 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз