Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0013-C0001
Номер на проект: 58231-С005
Наименование: Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящата проектна идея е повишаване капацитета на Община Хасково за справяне с проблема, свързан със скорошното изчерпване капацитета на съществуващото депо за твърди битови отпадъци. С проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона и последващо подобряване качеството на живот на населението.
Дейности: Подготовка на задание за кандидатстване по процедура BG 161РО005/08/2.30/01/03 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект за техническа помощ за подготовка на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.” - Процедура: BG161РО005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ОС 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” - Изготвяне на технически спецификации за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за всички дейности, за които се предвижда изпълнителят да е различен от бенефициента.
Контрол и координация, юридически услуги и реализация на мерки за информация и публичност на проекта Координация и оперативен контрол по изпълнението на договора с ОПОС. Предоставяне на юридически услуги Реализация на мерки за информация и публичност на проекта
Изпълнение на договора за одит на проекта Съобразно действащото законодателство на РБ тази дейност се осъществява от лицензиран одитор, който извършва финансов одит с цел верификация на направените разходи. Одитът по този проект съпътства цялостно изпълнение на дейностите, като изпълнява следните задачи: - Проверка на редовността и съгласуване на разходването на средствата в съотвествие с Международните стандарти, Договора с УО на ОПОС и другите сключени договори в рамките на този проект, Закон за счетоводството и други свързани нормативни актове; - Проверка на редовността на разходно-оправдателните документи; - Преценка на верността и отчетността на направените разходи.
Прединвестиционно проучване, задание за ПУП, идеен проект, технически проекти за съоръжения/инсталация: Лот1, Лот 2, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2 Задача 1: Анализ и оценка на съществуващата ситуация по управление на отпадъците за регион Хасково (Община Хасково, Община Димитровград и Община Минерални Бани) 1.1. Събиране на наличната информация и прогнози за разработване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково - варианти на решения. 1.2. Инвентаризация на съществуващите депа в региона и оценка на риска за околната среда 1.3. Морфологичен анализ на количестовто и вида на генерираните отпадъци 1.4. Финансов и Икономически анализ за цялата бъдеща система за управление на отпадъците. Анализ на Разходите и Ползите (АРП). 1.5. Разработване на дългосрочен план за интегрирано управление на отпадъците в регион „Хасково” в т.ч. дългосрочен инвестиционен план. Задача 2: Изработване на проучване по чл. 4, т. 1 от Наредба No 7 за всяка една от предлаганите площадки Ще бъдат извършени инженерно-геоложки/ хидрогеоложки/ топографски и др. проучвания за различните площадки, съгласно специфичните потребности и ще бъде подготвен доклад от проучването на обектите. Задача 3: Изготвяне на Идейни Проекти и Остойностяване 3.1. Идейни проекти за всички инсталации/ съоръжения, предвидени предвидени по Лот 1 и Лот 2 ( при условията на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ). 3.2.Остойностяване Задача 4: Изготвяне на технически проекти 4.1. Актуализация на проекта за закриване, вкл. техническа и биологическа рекултивация на депото I-ви етап на депото в с. Гарваново 4.2. Лот 1 - Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (сепариране, компостиране, разширение на депото) -с. Гарваново 4.3. Лот 2 - Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци "Кара ямач” Задача 5: Изготвяне на Технически Спесификации за възлагане на строителството Задача 6: Подготовка на Апликационна Форма (заявление) за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.” приоритетна ОС 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” с Проект “Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково ”. Задача 7: Изготвяне на тръжни досиета за възлагане на строителство за Лот 1 и Лот 2
Изготвяне на ПУП - 2 бр. Изготвяне на 2 бр ПУП за площадките, на които ще бъдат разположени съоръженията/ инсталациите, предвидени в: - Лот 1 Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (сепариране, компостиране, разширение на депото) -с. Гарваново; - Лот 2 Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци "Кара ямач”. Влезлите в сила парцеларни планове са основание за отчуждителни процедури и за смяна на предназначението на земята (където е необходимо).
Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, КРКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство. - Изготвяне на екологични оценки за разработените ПУП, изготвяне на ОВОС за инвестиционното намерение, а така също и оценка на съвместимостта на ПП и П; - Преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционния проект чрез заявление до РИОСВ; - Преценка на необходимостта от ЕО на инвестиционния проект и на ПУП, чрез уведомяване до РИОСВ; - Изготвяне на ЕО в случай, че се изисква; - Подпомагане на Община Хасково при определянето на заданието за обхват на ОВОС; - Изготвяне на доклади за ОВОС (2 бр.) отчитайки изискванията на глава шеста от ЗООС, Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл.31 от ЗБР, респ. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за двете инвестиционни предложения; - Изготвяне и реализиране на Стратегия за обществено обсъждане на доклада за ОВОС; - Изготвяне на заявление за изменение и допълнение на комплексно разрешително за депо за неопасни отпадъци – с. Гарваново; - Изготвяне на заявление за издаване на КРКЗ за Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци "Кара ямач”. Проектите на КРКЗ трябва да бъдат съставени съгласно съдържанието и формата, определени с Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.№4/2006г.); Всички останали процедури, които налагат администрирането на процеса от страна на Община Хасково и подаване на съответните документи, по време на реализация на проекта, пред компетентните органи (на регионално/ национално ниво) или издаването на съгласвателни документи от страна на общинската администрация или експлоатационните дружества са включени в Дейност 3.
0ценка съответствието на инвестиционните проекти с нормативните изисквания - 2 бр. Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието на изготвените 2 бр. Технически проекти
Анализ на съществуващата ситуация от общините в регион Хасково и определяне на необходимостта от техническа помощ - Анализ на съществуващата ситуация от общините в регион Хасково и определяне на необходимостта от техническа помощ; - Утвърждаване на предложението и сключване на договор с ОП “Околна Среда”.
Мобилизация и администриране на проекта Мобилизация на екипа по проекта. Aдминистриране на проекта, включващо всички дейности по провеждане на административните процедури по време на целия период на реализацията му.
Партньори
Партньори:
Община Минерални бани
Община Димитровград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 253 040 BGN
Общ бюджет: 1 104 554 BGN
БФП: 1 104 554 BGN
Общо изплатени средства: 1 104 554 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 104 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 250 608 BGN
2010 245 270 BGN
2011 608 675 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 104 554 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 938 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 213 017 BGN
2010 208 480 BGN
2011 517 374 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
938 871 BGN
В т.ч. Национално финансиране 165 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 591 BGN
2010 36 791 BGN
2011 91 301 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
165 683 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз