Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0059-C0001
Номер на проект: 13-11-34
Наименование: Ефективна структура на общинска администрация Сунгурларе, чрез оптимизиране
Бенефициент: Община Сунгурларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 29.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Сунгурларе
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата на общинска администрация Сунгурларе за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Постигане на ефективна организация и управление на проекта с цел реализиране на специфичните му цели. Това ще се реализира чрез: - Организиране на регулярни работни срещи; - Създаване на механизми за логистика и координация; - Създаване на процедури за работа на сформирания екип; - Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта - протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др., в това число участие в работни срещи с експертите, които ще бъдат ангажирани за изготвянето на процедури по ЗОП; - Управление на отношенията с изпълнителите по заложените график и бюджет; - Проследяване изпълнението на заложените индикатори; - Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ на държавната администрация на всички структури на общинската администрация • Анализ на текущото състояние на административната структура; - Анализ на релевантността на функциите в община Сунгурларе (преглед на устройствения правилник на общината, нормативни и вътрешни документи и други документи); - Анализ на ефективността и на ефикасността от дейността на административната структура (преглед на стратегически и програмни документи); - Анализ на ефективността (преглед на отчета за изпълнение на програмния бюджет и оценка на факторите, които са оказали най-съществено внимания върху резултатите и разходите); - Обобщение на резултатите от анализа на текущото състояние - Идентифициране и приоритизиране на областите за подобрения въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние, преглед/коригиране на визията за бъдещото развитие на общината; • Преглед на нормативни, стратегически и други документи, както и устройствения правилник на общината, разработване на предложения за промени, съгласуване и приемане; • Формулиране на конкретни препоръки за подобрение на съответните идентифицирани области.
Дейност 3 – Дейности за оптимизиране на общинската структура и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублирани функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността на администрацията. Подобряване на о • Разработване на пакет вътрешни правила и процедури; • Разработване на План за организационно развитие на общинската администрация и Наръчник за изпълнение на функциите по управление на общинската администрация;
Дейност 4 – Дейности за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението • Извършване на анализ на изпълнението на препоръките и дейностите по оптимизиране на структурата; • Информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; • Представяне на доклад за изпълнение на дейностите по проекта след финализиране на изпълнението на всяка дейност; • Представяне на обобщен доклад при приключване на проекта; • Осигуряване на публичност на резултатите от функционалния анализ с цел осигуряване възможност от мултиплициране на резултатите от изпълнението на проекта и постигане на устойчивост на интернет страницата на общината.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Информиране на всички заинтересовани страни за целите и дейностите на проекта и за резултатите от него. Това включва: • Откриване на проекта с конференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; • Изработване банери и рекламни материали; • Организиране на финална конференция за закриване на проекта; • Публикуване на информация на интернет страницата на общината за прогреса на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 389 BGN
Общ бюджет: 72 096 BGN
БФП: 72 096 BGN
Общо изплатени средства: 72 096 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 946 BGN
2015 31 150 BGN
72 096 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 804 BGN
2015 26 478 BGN
61 281 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 142 BGN
2015 4 673 BGN
10 814 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Д1: - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 2 (Д) Д1: Съгласувани документации за открита процедура по ЗОП
Индикатор 3 (Д) Д1: Изготвени междинни, годишен и окончателен технически доклади за УО на ОПАК.
Индикатор 4 (Д) Д2: Изготвени функционални анализи
Индикатор 5 (Д) Д3: - Разработен пакет вътрешни правила и процедури
Индикатор 6 (Д) Д3: Разработен План за организационно развитие на общинската администрация
Индикатор 7 (Д) Д3: Наръчник за изпълнение на функциите по управление на общинската администрация.
Индикатор 8 (Д) Д4: Извършен анализ на изпълнението на препоръките и дейностите по оптимизиране на структурата
Индикатор 9 (Д) Д4: - Представени доклади за изпълнение на дейностите по проекта след финализиране на изпълнението на всяка дейност
Индикатор 10 (Д) Д4: Представен обобщен доклад при приключване на проекта
Индикатор 11 (Д) Д5: Проведени конференции
Индикатор 12 (Д) Д5: рекламни/информационни комплекта
Индикатор 13 (Д) Д5: отразявания в интернет сайта на община Сунгурларе.
Индикатор 14 (Д) Д4: Осигурена публичност на резултатите функционалния анализ с цел осигуряване възможност от мултиплициране на резултатите от изпълнението на проекта и постигане на устойчивост на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз