Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0020-C0001
Номер на проект: 58231-С001
Наименование: Техническа помощ за изработване на морфологичен анализ за количеството и вида на генерираните отпадъци на територията на агломерационен ареал Варна
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 22.12.2008
Дата на приключване: 22.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да подпомогне развитието на необходимата инфраструктура за третиране на оползотворимите отпадъци на територията на община Варна, едновременно с изграждането на новото регионално депо и въвеждането в експлоатация на завода за преработка на твърди битови отпадъци.
Дейности: Изготвяне на морфологичен анализ за вида и състава на ТБО, генерирани на територията на Община Варна и на обобщен експертен доклад. Основната дейност се възлага на външен изпълнител, при спазване на изискванията на ЗОП и нормативните актове по прилагането му. Дейността включва и поддейности, свързани с подготовката и провеждането на избор на изпълнител, които ще бъдат проведени от екипа на проекта в следните етапи: 1. Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка. 2. Обявяване на процедурата. 3. Провеждане на избор за изпълнител. 4. Подписване на договор с избрания изпълнител. Работата се счита за изпълнена, след подписването на приемно-предавателен протокол между изпълнителя и възложителя, при условие, че съответства на обема и съдържанието на техническата спецификация, която е неразделна част от тръжната документация и от договора за изпълнение. Очаквани резултати: - пълен морфологичен анализ на ТБО, съгласно условията на приложената техническа спецификация (Приложение №1); - обобщен доклад за вида и количествата на генерираните ТБО на територията на община Варна с препоръки за усъвършенстване на инфраструктурата за управление на отпадъци-1 бр.
Дейности за информация и публичност Дейността се състои от следните поддейности: 1. Провеждане на 2 пресконференции - встъпителна и заключителна Изпълнява се от координатора на проекта, съвместно с техническия асистент. 2. Подготовка, отпечатване и разпространение на 4000 бр. брошури: „Боклуците ни струват скъпо. Изхвърляй разумно битовите отпадъци!” Подготовката на дизайна и съдържанието на брошурата, а също и нейното отпечатване ще се възложат на външен изпълнители по реда на чл.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (обн. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2004г., посл. изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г.). Очаквани резултати: - поне 15 медии да присъстват общо на двете пресконференции. - поне 10 публикации в регионални печатни издания; - поне 2 телевизионни интервюта за периода на изпълнение на проекта; - отпечатани и разпространени 4000 бр. брошури.
Провеждане на одит на проекта Дейността има за цел да удостовери, че отчетните разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходо-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Извършва се от външен изпълнител - лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма. Възлага се по реда на чл.2 от „Наредба за възлагане на малки обществени поръчки” (обн. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2004г., посл. изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г.) и на чл.9, ал.1 от „Закона за независимия финансов одит”. Очаквани резултати: Надлежно изготвени финансови отчети. Оценка на целесъобразността и закоосъобразността на разходваните средства.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 220 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 44 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз