Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0063-C0001
Номер на проект: ESF-1113-05-10004
Наименование: "Нови работни места и заетост за безработни младежи в "Ломско пиво" АД
Бенефициент: ЛОМСКО ПИВО АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне осигуряването на възможности за обучение и професионална реализация на безработни младежи до 29 години чрез създаване на нови работни места към “Ломско пиво” АД.
Дейности: Управление, организация и контрол на дейностите по проекта. За изпълнението на тази дейност е сформиран 3-членен екип за организация и управление на дейностите по проекта, избран на база квалификация и опит. За целите на проекта към екипа е привлечен външен счетоводител с необходимата квалификация и опит. Двама души (координаторът и счетоводителят) от избрания екип имат опит в управлението и отчитането на проект на Ломско пиво по ОП РЧР - в момента те са и в екипа по управление на проекта по схема „Безопасен труд“. Всеки от членовете на екипа ще има собствени отговорности, като се планира и взаимен контрол и оказване на взаимопомощ между тях. Екипът по управление на проекта ще организира, контролира и отчита цялостното му изпълнение. Ще изготвя и реализира ежемесечни планове за реализация на дейностите. Ще се създаде система за отчитане и вътрешен контрол на изпълнението месечни отчети. Членовете ще имат редовни оперативни срещи. На тях основни теми за разискване са разпределянето на организационни задачи и следене на напредъка по проекта.
1. Осъществяване на мерки за визуализация и публичност на проекта и Финансиращия орган. Тази дейност ще се реализира в две насоки. От една страна ще се визуализира и популяризира програмата и безвъзмездната помощ, а от друга - посредством това масово информиране ще се стимулират представители на целевата група да участват в проекта. По този начин, освен, че обществеността ще се запознае с проекта, повече безработни младежи до 29 години, ще бъдат мотивирани да кандидатстват за обучение и осигуряване на заетост по настоящия проект. Дейностите по публичност и визуализация ще бъдат реализирани на територията на гр. Лом, Област Монтана чрез три групи методи за визуализация и публичност: 1) визуализация на приноса на ЕСФ и ОП РЧР, чрез изготвяне и поставяне на информационни табели, банери и стикери на работните места и ново закупено оборудване и обзавеждане; 2) разпространение на рекламно-информационни материали – плакати, брошури, рекламни химикали сред представители на целевата група и заинтересовани страни; 3) публично информиране на обществеността – чрез пресконференции, публикации и текуща информация за развитието на проекта в интернет страницата на “Ломско пиво” АД и регионални и местни печатни издания, както и чрез заснемане и излъчване на рекламно-информационен репортаж по национална телевизия.
2. Провеждане на подбор и избор на 20 безработни младежа за назначаване на длъжност към “Ломско пиво” АД в четири професионални сфери. Чрез тази дейност по подбор ще се предостави възможност да се изберат младежи, отговарящи на профила и нуждите на фирмата и регистрирани в областното БТ като безработни. Общо ще бъдат подбрани 20 на брой младежи от гр. Лом. Ще се организира процедура за подбор със съдействието на ДБТ в населеното място. Ще се сформира комисия със задължителното участие на поне двама от членове на екипа по управление и координация на проекта, които ще изготвят длъжностни характеристики, критерии и профил на кандидатите. Тези критерии ще бъдат предоставени на бюрата по труда и от там ще бъде направена връзка с подбраните по първоначалните критерии младежи, които ще преминат през интервю за избиране за участие в проекта и наемане в “Ломско пиво” АД. Въз основа на тези критерии ще се реализира избора на кандидатите, които да бъдат включени в проекта. Планира се провеждане на подбор в 4 професионални сфери:  За длъжност “Охранител” – 8 бр. безработни младежи. От кандидатите за това работно място ще се изисква завършено минимум средно образование (първа степен на професионална квалификация) и документ, удостоверяващ успешно завършено встъпително обучение по професията(съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЧОД) – мин. 40 уч. часа. С цел да дадат равни възможности за реализиране на пазара на труда, дружеството планира за младежи,които нямат такъв завършен курс в рамките да организира и заплати обучението им за да получат необходимата правоспособност (съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЧОД).  За заемане на длъжност “Машинен оператор в пивопроизводството” – 10 бр. Те трябва да имат наличие на средно образование (втора квалификационна степен);  За длъжност “Техник-механик Автомобили и кари” – 1 бр. За него е необходимо средно образование трета степен на професионална квалификация и документ за управление на МПС, категория “В и М”;  За “Инженер Електрообзавеждане” – 1 бр. той трябва да бъде с минимум висше образование – степен „бакалавър“ по Електротехника и/или Електроника, и/или Автоматика и др. сродни специалности. При провеждане на подбора за 20-те новоразкрити работни места към “Ломско пиво” АД под внимание ще бъдат взети и мотивацията за устойчива заетост, както и желанието за развиване на професионалните умения и компетенции у младежите, съответстващи на потребностите на фирмата. При избора на професиите и заеманата длъжност към дружеството, са съобразени държавните общообразователни изисквания и изискванията на законодателството по отношение на входящото образователно равнище за тези професии. С подбраните младежи ще бъдат сключени договори за обучение по ключови компетенции, а след успешното му завършване – срочни трудови договори за 12 месеца.
Провеждане на обучение по ключова компетентност „Умения за учене” на подбраните безработни младежи. Посредством тази дейност ще се реализират обучения по ключови компетенции на 20-те младежа, преминали подбора. Съобразно идентифицираните им проблеми и нужди те ще преминат обучение "Умения за учене, работа в екип и лична ефективност на работното място". Темите, които ще бъдат включени в това обучение ще бъдат насочени към формиране на следните минимални умения: - умения за работа в екип; - умения за самообучение и взаимно учене за подобряване на личната ефективност; - умения за справяне със стреса на работното място; - умения за управление на времето, организацията на дейността и постигане на цели. Тези умения трябва ад бъдат заложени в програмата на обучаващата организация, която ще бъде избрана (съобразно ПМС 69) да проведе обученията. С цел ефективност на обучението и качествено формиране на компетенциите у обучаваните, ще се разделят на 2 групи. Обучението ще бъде с продължителност 32 уч.часа и ще се реализира в рамките на 4 учебни дни х 8 учебни часа за всяка група. Провеждането на обученията ще се извърши от доказала се организация с необходимите познания, опит и право за това. С тези тренинг-модули „Ломско пиво” АД търси освен формиране на конкретни умения и повишаване на мотивацията на труд и удовлетвореността от работата. За постигане на този ефект, обучението ще се извършва извън предприятието в зала, в която има условия за прилагане на интерактивни и групово-динамични обучителни методи. Избраната обучителна фирма ще трябва да осигури необходимите преподаватели, зала, материали и консумативи и технически средства за провеждане на обученията. На обучаваните ще се осигури стипендия за дните на обучение. Успешно завършилите обучението по ключови компетенции ще бъдат наети на работа. Планираното обучение с това съдържание е в отговор на идентифицираните проблеми на младежите от целевата група.
4. Разкриване, оборудване и обзавеждане на нови работни места към “Ломско пиво” АД за младежите, успешно преминали обучението. Дейността се изразява в създаване, оборудване и обзавеждане на нови работни места за извършване на трудова дейност на подраните и успешно преминалите обучението по ключови компетенции безработни младежи към “Ломско пиво” АД. Това ще се осъществи чрез търсене на оферти, закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане. Планира се цялостно оборудване на набора от инструменти и съоръжения, необходими за извършването на трудовата дейност на 2 от новоразкритите работни места - Техник-механик на автомобили и кари, за Автосервиза към Паркинга на дружеството и “Инженер Електрообзавеждане” за цялостно обслужване, поддръжка и профилактика на производствените линии и технически средства на предприятието. Необходимо е цялостно закупуване на специализирани работни пособия за обезпечаване на трудовата дейност на двамата специалисти. В момента няма налично оборудване и извършването на дейността по тези две длъжности е невъзможно без закупуване на такова. Към настоящия момент тези дейности са били възлагани на външни изпълнители. Тези позиции към фирмата се създават с цел намаляване на времето за отстраняване на повреда, оптимизиране на работния процес и създаване на заетост за млади безработни. За доставка на необходимото оборудване ще се проведат 3 процедури на избор: 1) процедура за избор на доставчик за специализирано оборудване за длъжността Инженер електрообзавеждане – чрез която ще бъдат закупени следните инструменти и оборудване: Комплект ръчни инструменти, Ъглошлайф, Бормашина ръчна, Комплект акумулаторни инструменти, Работна количка с инструменти, Преносим стенд за ротационно оборудване, Преносим лагерен нагревател. 2) процедура за избор на доставчик за специализирано оборудване за длъжността Техник – механик на автомобили кари – чрез която ще бъдат закупени следните инструменти и оборудване: Тестер за диагностика, Пневматични ударни гайковерти, Ръчна хидравлична преса, Хидравличен канален подемник, Количка с инструменти, Работна маса с менгеме, Шмиргел, Пароструйка, Пневмо-хидравлични крикове, Демонтажна количка с три плота, Подвижен кран тип "Жираф", Динамометричен ключ. 3) процедура за избор на доставчик за компютърна техника за двете работни места – чрез която ще бъдат закупени 2 преносими компютъра с функции позволяващи инсталирането на специализиран софтуер за дейността и на двамата специалисти. За инженера, ще бъде закупен по висок клас лаптоп, поради необходимостта от инсталирането на проектантски софтуер изискващ високи технически параметри. Всичкото оборудване, закупено по проекта ще бъде персонално зачислено на двамата нованазначени младежи и ще се използва само за тяхната трудова дейност. Към момента към предприятието е монтирана система за видео-наблюдение и са изградени охранителни кабинки-постове, които се използват от външната фирма, на която са възложени дейностите и мерките по осигуряване на сигурност на обектите на предприятието. Планирано е заемането на тези работни места от 8 младежи от целевата група, кандидатстващи за тази длъжност. За другата длъжност свързана с пиво производството също има създадени работни места, които предстои да бъдат разширени със собствени средства от предприятието. Новите работни места ще се осигурят след реогранизация на трудовия процес и преминаване от двусменен на трисменен режим на работа, който ще изисква допълнителна работна ръка. Активите на стойност над 5000 лв. (тестер за диагностика и ръзна хидравлична преса – необходимо за оборудване на работно място на техник-механик на автомобили и кари) ще бъде застраховано за минимум 2 години, като разходът за това ще бъде поет от „Ломско пиво АД“
Осигуряване на заетост на новите работни места към “Ломско пиво” АД на подбраните младежи за период от мин. 12 месеца. Тази дейност е свързана със сключването на трудови договори за срок от 12 месеца от страна на “Ломско пиво” АД с успешно преминалите обученията младежи. Ще бъдат наети общо 20 младежи за 4-те професионални сфери, както следва: на длъжността “Охранител” – 8 младежа, на длъжността “Техник-механик на автомобили и кари” – 1 младеж, на длъжността “Инженер Електрообзавеждане” – 1 младеж, на длъжността “Машинен оператор в пивопроизводството” – 10 младежа. Договорите ще бъдат срочни за 12 месеца, но с опция за преминаването им на безсрочен трудов договор след изтичането на този срок, при договорка с работодателя. По време на изпълнението на тази дейност ще се гарантира редовно заплащане на възнаграждение и осигуровки на наетите 20 младежа. През периода на изпълнение на срочния договор те ще получат и допълнителна квалификация, свързана с дейностите на фирмата и ще формират професионални знания и умения чрез обучение на работно място и обучение чрез опит. На всеки един от новоназначените младежи ще бъде проведен подробен инструктаж, свързан с конкретната трудова дейност и безопасни условия на труд. Така за 12 месечния период освен, че ще имат устойчива заетост, младежите ще имат шанс да се превърнат в успешни служители, да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда и да имат шанс за дългосрочна професионална реализация в тази перспективна област.
6. Одит на изпълнението на проекта За да се подпомогне екипа по управление на проекта в финализирането и отчитането на дейностите по проекта, ще се извърши одит на разходите и реализираните дейности. Одита ще даде оценка на целесъобразността на направените разходи и на ефикасността на проектните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 214 175 BGN
Общ бюджет: 171 773 BGN
БФП: 171 773 BGN
Общо изплатени средства: 171 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 337 BGN
2015 96 809 BGN
171 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 187 BGN
2015 82 288 BGN
145 475 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 151 BGN
2015 14 521 BGN
25 672 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз