Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0150-C0001
Номер на проект: 13-13-150
Наименование: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Ямбол
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво, които са съобразени с интересите на местнaтa общност
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта С оглед на успешното изпълнение на целите на проекта е необходимо: • Сформиране на екип за управление на проекта (ЕУП); • Утвърждаване на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Изготвяне на подробен план за отчетност и контрол; • Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедури по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.; • Провеждане на процедури за избор на изпълнители; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет: • Проследяване изпълнението на заложените индикатори: • Изготвяне и съхраняване на проектно досие. ЕУП осъществява планиране, управление, координация на проектните дейности и целият проект и последващ мониторинг, контрол и отчитане на неговото изпълнение, предлагайки конкретни решения относно формата и начина на изпълнение на проектните дейности. В екипа за управление на проекта ще бъдат включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Счетоводител; - Технически сътрудник - Координатор Екипът за управление на проекта ще провежда редовни работни срещи. По време на тези срещи ще се съставят протоколи за мониторинг и контрол на дейностите, човешките ресурси и бюджета и ще се поставят конкретни задачи, срокове, роли и задължения на проектния екип. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за конкретното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определи отговорници за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Счетоводителят ще следи за отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Техническият сътрудник ще подпомага организационното и административно изпълнение на проекта, ще поддържа архив на документацията. Координаторът ще осъществява координацията с изпълнителите на дейностите и ще организира провеждането на дейностите съобразно времевия график и тяхната взаимна обвързаност. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финален доклади за техническо и финансово изпълнение. ЕУП ще осъществява текущо наблюдение и контрол както над проектните дейности, така и над финансовите ресурси. Подготовката на междинните и финален отчети за изпълнението на проекта ще се извърши съгласно Ръководството за изпълнение на проекти по ОПАК и изискванията на Управляващия орган. Сред основните задачи на ЕУП ще бъде осъществяването на текущ контрол върху изпълнението на проекта за гарантиране, че изпълнението му е в съответствие с изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ. Дейността на ЕУП ще обхване целия период на изпълнение на проекта. Документациите за избор на изпълнители ще бъдат разработени от екипа по проекта, като специално внимание ще бъде обърнато на техническите задания, с цел осигуряване на всеобхватно изпълнение на заложените дейности.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при подготовка и изпълнение на политиките на община Ямбол. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител и при реализацията й ще бъде използван опитът и постигнатите резултати от реализираните хоризонтални политики до този момент с акцент резултатите от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”. Изготвените правила и методика за мониторинг и контрол ще бъдат съобразени със създадения по горепосочения проект – „Наръчник за процедурите за координация на политиките за развитие“ (2009 г.), като бъдат отразени спецификите на организационното и институционално развитие на общинската администрация.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014-2020 Разработване на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014-2020 г. при спазване на структурното съдържание, заложено в Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020). Структурата на ОПР, според Методическите насоки за разработване на МРРБ, включва следните раздели: 1. Анализ на социално-икономическото състояние на общината – (за този компонент ще се използва Целевия и проблемен анализ, разработен в рамките на ИПГВР - гр. Ямбол през 2012 г., като бъде преработен за нуждите на ОПР на община Ямбол и при необходимост съкратен/допълнен/ преработен - ще се съберат актуални данни към момента, с които анализа да бъде актуализиран); 2. цели и приоритети за развитие на община Ямбол за периода 2014-2020 г.; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамките на тази дейност е необходимо да се извършат следните поддейности, които да осигурят успешното изпълнение на основната дейност: • Провеждане на проучване за обществената нагласа относно визията, целите и приоритетите на Община Ямбол за периода 2014-2020- установяване на конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Изготвяне на Доклад с резултатите от анкетното проучване, съдържащ задълбочен анализ на анкетните резултати, изводи и препоръки. • Повеждане на дискусионни форуми за представяне на ОПР
Дейност 4: Разработване на други стратегически документи на общинско ниво Основната цел на дейността е да се разработят стратегически документи, необходими за подобряване на ефективността и ефикасността на общинска администрация Ямбол при управление на общинската собственост и насърчаване на публично-частното партньорство. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител, като в рамките на тази дейност изпълнителят ще извърши следните поддейности: Поддейност 4.1.: Разработване на Общинска стратегия за ПЧП за периода 2014-2020 г. Поддейност 4.2.: Разработване на Общинска стратегия за управление на общинската собственост за периода.
Дейност 5: Информация и публичност Дейността ще включва: • Организиране на 2 пресконференции със заинтересованите страни – в началото и в края на проекта за представяне на целите и отчитане на резултатите от проекта; • Подготовка и разпространение на материали, свързани с осигуряването на публичност и информация; • Подготовка на банер на проекта, който ще бъде използван при всички събития по проекта за осигуряване на публичност. • Публикуване на статии с информация за проекта в местни медии • Публикуване на информация на интернет страницата на община Ямбол за напредъка и резултатите по проекта • Изготвяне на микросайт на проекта, вграден в основния сайт на общината, който ще съдържа информация за разработените и въведени стратегически документи на общината.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 141 BGN
Общ бюджет: 71 821 BGN
БФП: 71 821 BGN
Общо изплатени средства: 71 821 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 628 BGN
2014 56 193 BGN
2015 0 BGN
71 821 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 284 BGN
2014 47 764 BGN
2015 0 BGN
61 048 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 344 BGN
2014 8 429 BGN
2015 0 BGN
10 773 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Доклад с резултатите от анкетното проучване
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Провеждане на дискусионни форуми
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Разработени Стратегия за насърчаване на ПЧП 2014-2020 и Стратегия за управление на общинската собственост
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Изработен банер
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Публикувани статии в пресата
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Изработени брошури
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Публикации на интернет-страницата на общината
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Изготвен микросайт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз