Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0527-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-01002
Наименование: "Ново работно място"
Бенефициент: "Соколов" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Интегриране на уязвими групи на пазара на труда, а именно безработни младежи до 29 години, регистрирани в ДБТ.
Дейности: Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, счетоводител и експерт „Европейско финансиране” . Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Избор на младежи за включване в проекта • Назначаване на младежи на работа в Дружеството • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. • Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки
Дейност 2: Информиране и публичност По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са: 1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на входа на производствено-експерименталната база на предприятието 2. Изготвяне и разпространение на 200бр. информационни брошури 3. Осъществяване на 1 бр. публично събитие в края на проекта с покана до медии и общ.организации. 4. 2бр. прес-публикации в местни и/или регионални медии 5. Поставяне на визулаизиациони символи на всичко , придобито по проекта 6. Използване на визулизационите символи на всички документи, публикации и др. по проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Обучение за професионална квалификация на двама от младежите: Обучителната организация по проекта за провеждане на професионалната квалификация ще трябва да е лициензирана от НАПОО (или ще има правата и капацитета според ЗПОО- съобразно законовите изисквания за провеждане на квалификациони обучения) за провеждане професионлано обучение в професионално направление 524 „Химични продукти и технологии”; наименование на професията „Оператор в силикатните производства” (код: 524120); специалност Технология на свързващите вещества код: 5241203 – част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа. 2. Обучение по ключова компетенция 4 на младежите – Дигитална компетенция Обучителната организация по проекта ще трябва да има опит и познания в провеждане на вида обучение, предмет на настоящия проект. Обучителната организация за дигитална компетенция трябва да има минимум дву-годишен опит. 3. Придобиване на оборудване за 5 работни места 4. Застраховка на оборудване „система за вакуумно повдигане на бетонови изделия” 5. Дейности по визуализация
Дейност 4: Провеждане на обучение по професионална квалификация и ключови компетентност Провеждане на обученията от външна фирма. Обученията ще следват добрите практики в тази област, а именно: • Обученията ще се извършват в съответствие с установените нужди на Дружеството и са насочени към упражняваната сфера на дейността и професията, както и към заеманата длъжност. • Методологията на обучения ще е съчетание на теоретични и практически занимания. • Обученията ще включват и практическо обучение на работното място с цел бързо и адекватно затвърждаване и прилагане на знанията в реална работна среда. • Практически сесии /упражнения ще включват разнообразни форми за интерактивно обучение - извеждане на опит, дискусии, презентации, ролеви ситуации, обсъждане на казуси, ролеви игри и др. Те имат за цел да тренират умения, свързани със съответната тема, без да акцентират върху теоретичната рамка. • Избраната методология на работа е в съзвучие с практиката „учение през целия живот” и е насочена към активни работещи лица и е съобразена с тяхната трудова заетост. • С цел по-добро удовлетворяване на обучаемите, както и търсене на подобряване на цялостното обучение и неговата устойчивост, ще се провеждат анкети за обратна връзка с цел идентифициране и отстраняване на не напълно удовлетворителните места в обучителния процес. След приключване на обучението ще се проведе финален тест и при постигане на над поставените изисквания, ще се издаде документ за успешно преминалите обучението. Обучението в професионално направление 524 „Химични продукти и технологии”; наименование на професията „Оператор в силикатните производства” (код: 524120); специалност Технология на свързващите вещества код: 5241203 – част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа. – 5 младежи 2. Обучение по ключова компетенция 4 - „Дигитална компетентност” – (за обучения по ключова компетентност 4 и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа) – 5 младежи
Дейност 5: Наемане на лицата, успешно завършили обучението След провеждане на обучението – професионални и ключови компетенции 4 – тримата младежи ще бъдат наети съобразно преминалото професионално обучение на следните позиции: • 5 нови работни места - „„Машинен оператор, изделия от бетон” (код по НКПД: 8114 2007). Срокът на трудовия им договор е до края на проекта , като се планира това да е 12 месеца.
Дейност 6: Оборудване на 5 нови работни места По проекта се предвижда придобиването на оборудване и обзавеждане на 5 – те нови работни места. Предвиденото по проекта оборудване е необходимо за създаването на новите работни места. Предназначението на закупеното оборудване ще се запази от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта. Оборудването напълно и точно съответства на изискванията на длъжностите и ще обезпечи тяхната работа. Предвиденото оборудване е конкретно и само за ползване от целевата група. То е планирано да отговаря на най-съвременните стандарти за енергийна ефективност, енергономичност, опазване на околната среда и изискваната за безопасен труд. Предвиденото оборудване е съобразно с отговорностите и ангажиментите на всяка една от длъжностите. Оборудването представлява система за вакуумно повдигане на бетонови изделия. Тя е необходима за преместване на готовите изделия от едно място на друго с цел тяхното подреждане и палетизиране. Това е дейност, която операторите на бетоново производство извършват ежедневно. Параметрите на оборудването са следните: 1. Вакуумен захват за повдигане и преместване на бетонови изделия с максимално тегло до 80 кг. : (- Вакуумен захват регулируем 460/680 / 2 х ф 200 - Вакуумна тръба за повдигане на товара Ø 180мм, L = 2500 мм - Вакуумен шланг (м/у тръбата и помпата) Ø 52мм , L =15 000 мм - Бърз куплунг - Вакуум помпа SA350/2 мощност: 3,0kw 230/400V +/Y50 Hz 3Ph - Защитен клапан - Въздушен филтър голям - Обезшумителна кутия за вакуум помпа - допуск 10 % от горните показатели ) 2. Стоманена конзолна конструкция с размери около: 3000 х 3610 мм (ДхВ) (допуск 10 %) за окачаване на вакуумна система за повдигане и преместване до 80 кг. - Комплект аксесоари за окачване - Максимална товароносимост: 80 кг.) Оборудването щ бъде застраховано, поради това,че е на стойност над 5000 лева. Застраховката се планира да е за срок 12 месеца, но не по-дълга от срока на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 430 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз