Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0507-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-11001
Наименование: "Създаване на нови работни места чрез обучение, квалификация, осигурена заетост и подходящи условия за труд"
Бенефициент: "СЧЕТОВОДНА КЪЩА-ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 22.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Разкриването на нови работни места за две млади безработни лица до 29-годишна възраст, на които ще им бъде предоставена възможност за професионално обучение и обучение по ключови компетентности, осигуряване на трудова заетост и обезпечаване на работните им места с подходящо оборудване за осъществяване на трудовата им дейност. Изпълнението на целта и заложените индикатори в проектното предложение ще доведет до повишаване на качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, засилване на социалното включване и интеграция, отпадане от рискови групи на пазара на труда- младежи до 29-годишна възраст; достъп до качествено образование и учение през целия живот.
Дейности: Дейност №1 Организация и управление на проекта Управлението на проекта, ще се осъществява от екип, който ще организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. Той ще включва ръководител и счетоводител. Регулярно ще се провеждат работни срещи за обсъждане хода на развитие на проекта и разпределяне на задачите. Ръководителят на проекта е управителя на „Счетоводна къща- Евгения Николова” ЕООД, който ще полага личен труд като самоосигуряващо се лице по управление на проекта /Параграф 1, т.26, буква „И” от ДР на ЗДДФЛ/. Счетоводителят на проекта е назначен на трудов договор във фирмата и ще му бъде вменено в задълженията воденето на счетоводната отчетност по проекта. Ще се изготвят отчетни форми за отработеното време. Екипът по организация и управление ще изготвя технически и финансови отчети по проекта. Тези документи ще се представят на УО и МЗ на Оперативната програма. Екипът ще осъществява текущ мониторинг и контрол върху изпълнението на отделните дейности, като това е предпоставка за успешна реализация на проекта. Екипът по управление на проекта ще бъде в непрекъснат контакт с целивите групи по проекта, стриктно ще се спазват изискванията на Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти по ОП РЧР.
Дейност №2 Подбор на безработни лица до 29-годишна възраст за включване в проектната инициатива Подбора на представители на целевата група за включване в проекта започва с подаване на Заявка от страна на Бенефициента до Дирекция „Бюро по труда”, гр. Плевен за необходимият брой лица, нужни за включването в проектната инициатива. ДБТ информира лицата от целевата група за стартиралият проект, след което желаещите да се включат подават Заявление до тях, за да бъдат включени в проектните дейности. ДБТ изготвя списък от подходящи, за включване в проекта лица, и го представя на Бенефициента. От своя страна той преглежда списъка и одобрява конкретен брой лица отговарящи на условията за притежание на входящо образователно равнище за описаните в проекта специалности. Ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности по договора. Директора на ДБТ назначава комисия за провеждане на интервю за подбор на представители от целевите групи в състав: Служител на ДБТ; Ръководител на проекта; Трудов посредник или експерт психолог от ДБТ или регионален експерт на ГД ЕФМП/АЗ. Комисията съставя протокол, в който са изписани имената на номинираните кандидати, както и на резервите, в случай, че такива бъдат определени. Окончателния списък на одобрените кандидати се ще се изнесе на информационните табла в ДБТ- гр. Плевен. Ако няма достатъчен брой регистрирани и отговарящи на всички критерии е възможно да бъдат включени кандидати от ДБТ в съседни общини.
Дейност № 3 Избор на външни изпълнители и доставка на материали, оборудване и предоставяне на услугите по обучението на част от професията и ключови компетентности За осъществяване на дейностите свързани с обучение на безработните лица по част от професиите „Оперативен счетоводител” и „Сътрудник малък и среден бизнес”, както и Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” ще бъде избран външен изпълнител - обучаваща организация, притежаваща нужния лиценз за обучение по тези професии и ключова компетентност. Ще се направи избор на доставчик за канцеларски материали, за нуждите на обучението и доставчици на техника и оборудване за обезпечаване на новите две работни места, на които ще работят новонаетите преминали успешно обучение безработни младежи. При избора на външни изпълнители и доставките на заложените активи по проекта и извършването на услугата по обучение, ще се спазват разпоредбите на ПМС № 55 и ще се съблюдават принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.
Дейност 4 Обучение на безработните лица до 29- годишна възраст по част от професията и ключови компетентности Избраните две млади безработни лица, след проведен подбор и тяхно изявено желание да бъдат включени в проектната инициатива ще бъдат записани в лицензирана обучаваща организация, за да бъдат обучени и квалифицирани по част от професиите „Оперативен счетоводител” и „Сътрудник в малък и среден бизнес”, както и по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”. Хорариума по част от професията „Оперативен счетоводител” е 600 часа – III ПКС, обучението ще бъде организирано в рамките на 4 месеца; Хорариума по част от професията „Сътрудник в малък и среден бизнес” е 300 часа - II ПКС, обучението ще бъде организирано в рамките на 2 месеца. Успоредно ще тече обучението по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – хорариум от по 100 часа. Ще бъдат закупени канцеларски материали и пособия и раздадени на учащите, за целите на обучението. Всяко лице ще получава през тези месеци стипендия от 8 лева на ден, за всеки присъствен ден от минимум 6 часа.
Дейност №5 Оборудване и обзавеждане на новите работни места За осигуряване на материалната база на двете нови работни места, ще бъде оборудвано помещение с нужната за двете професии техника, описана в приложение Б 4 от бюджета на проекта. На едното работно място ще се постави компютърна техника, на която ще се инсталира допълнително закупен лицензиран софтуер за „Труд и работна заплата” и „Личен състав”. Оперативния счетоводител ще извършва дейности по изготвянето на работните заплати на служителите, на клинтите, които счетоводната къща обслужва, а административния секретар ще оформя личните досиета, служебни бележки, УП, болнични листи и т.н. Другото работно място, ще се обезпечи с компютърна техника за извършване на административна работа и дейности свързани с документооборота на клиентите, водене на регистри изготвяне на справки и т.н.
Дейност 6 Назначаване на работа на успешно преминалите обучение, по част от професията и ключови компетентности, безработни лица до 29- годишна възраст и осигуряване на тяхната заетост След успешно преминаване на обученията по част от професиите „Оперативен счетоводител” и „Сътрудник в малък и среден бизнес”, както и по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, безработните лица ще бъдан назначени на работа в „Счетоводна къща - Евгения Николова” ЕООД. Първо- ще бъде назначен като административен секретар, защото обучението му е II ПКС и е с продължителност два месеца, два месеца по–късно ще започне работа и оперативния счетоводител, на който обучението е III ПКС и е с продължителност четири месеца. С лицата ще бъде сключен трудов договор на пълна осемчасова заетост за срок от дванадесет месеца по проекта. За всяка професия ще се изготви длъжностна характеристика в която ще се опишат задълженията и отговорностите на работещите. Останалите служители на фирмата ще извършват пълна подкрепа и ще доразвият знанията и уменията на новообучените млади хора, чрез професионалните си умения и оказване на помощ в тяхната работа.
Дейност 7 Осигуряване на публичност и визуализация Настоящата дейност е избрана с цел: Осигуряване на информираност на обществеността по отношение на проекта и предвидените в него дейности и резултати; Съблюдаване на изискванията на ЕС по отношение визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд; Дейността ще допринесе за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на ЕС за постигане на проектните резултати. В рамките на дейността са предвидени следните мерки за публичност и визуализация: На офиса на счетоводната къща ще се монтира информационна табела за да се популяризира, че проекта е получил финансиране от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На закупеното обзавеждане и оборудване ще се поставят стикери. Във всички създадени по проекта документи ще се постави необходимата визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 599 BGN
Общ бюджет: 25 148 BGN
БФП: 25 148 BGN
Общо изплатени средства: 25 109 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 120 BGN
2014 12 897 BGN
2015 7 093 BGN
25 109 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 352 BGN
2014 10 962 BGN
2015 6 029 BGN
21 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 768 BGN
2014 1 935 BGN
2015 1 064 BGN
3 766 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз